Gevolgen van overgang van vorderingen (Afd. 1, Titel 2, Boek 6 B.W.)

Inleiding gevolgen van overgang van vorderingen De gevolgen van de overgang van vorderingen is geregeld in Afd. 1, Titel 2, Boek 6 B.W.. Deze afdeling omvat 8 artikelen (art. 6:142 B.W. tot en met art. 6:149 B.W.). Gevolgen overgang: nevenrechten In art. 6:142 lid 1 B.W. wordt allereerst geregeld, dat bij overgang van een vordering op…

Algemene bepalingen niet-nakoming verbintenis (Par. 1)

Inleiding algemene bepalingen gevolgen niet-nakoming In Par. 1, Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W. vinden we een aantal algemene bepalingen met betrekking tot de gevolgen van niet-nakoming. Deze regeling omvat 7 artikelen (art. 6:74 B.W. tot en met art. 6:80 B.W.). Toerekenbare niet-nakoming: schadevergoeding In beginsel moet de schuldenaar van een verbintenis bij iedere…

Algemene bepalingen verbintenissen (Afd. 1, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen verbintenissenrecht In afdeling 1 van Titel 1 Boek 6 B.W. geeft de wetgever enkele inleidende bepalingen over het verbintenissenrecht in het algemeen. De afdeling omvat 5 artikelen (art. 6:1 B.W. t/m 6:5 B.W.). Verbintenis moet een wettelijke basis hebben Art. 6:1 B.W. bepaalt, dat verbintenissen slechts kunnen ontstaan, als dit uit de…

Uitvoering Richtlijn 2008/48/EG consumentenkrediet (Afd. 1, Titel 2A, Boek 7 B.W.)

Inleiding uitvoeringsbepalingen richtlijn kredietovereenkomsten consumenten Per 1 januari 2017 zijn de koop op afbetaling en de huurkoop ondergebracht in Titel 2A Boek 7 B.W. met het opschrift “Consumentenkredietovereenkomsten”. Deze wetgeving is een voortzetting van eerdere (nationale) wetgeving ter regulering van kredietverlening aan consumenten, zoals de Wet Consumentenkrediet (WCK) die al in 1990 van kracht werd. In het licht…

Algemene bepalingen overeenkomsten (Afd. 1, Titel 5, Boek 6 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen overeenkomstenrecht Titel 5 begint – zoals gebruikelijk – met een aantal algemene bepalingen, die voor alle overeenkomsten van toepassing zijn, tenzij daarop in een specifieke regeling van contractenrecht wordt afgeweken. Deze algemene bepalingen zijn te vinden in Afd. 1, Titel 5 van Boek 6 B.W.. De afdeling omvat 4 bepalingen (art. 6:213 B.W. tot…

Zaakwaarneming (Afd. 1, Titel 4, Boek 6 B.W.)

Inleiding zaakwaarneming Zaakwaarneming kan grondslag zijn voor het ontstaan van een verbintenis tussen twee (of meer) partijen, zonder dat er hetzij een overeenkomst is gesloten of er sprake is van onrechtmatig handelen, dat tot een verplichting tot schadevergoeding leidt. Zaakwaarneming is geregeld in Afd. 1, Titel 4, Boek 6 B.W.. De regeling omvat 5 bepalingen (art.…

Algemene bepalingen onrechtmatige daad (Afd. 1, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen onrechtmatige daad De meest algemene grondslag van aansprakelijkheid is de zgn. “onrechtmatige daad” (art. 6:162 B.W.). Dit is de wettelijke grond voor aansprakelijkheid in een situatie, waarin er geen contractuele rechtsverhouding bestaat tussen benadeelde (ook wel genoemd “gelaedeerde”) en de veroorzaker van de schade (“de laedens”). Onder het oude recht was de…

Verbintenissen in het algemeen (Titel 1, Boek 6 B.W.)

Inleiding verbintenissenrecht in het algemeen Het verbintenissenrecht is geregeld in Boek 6 van het Burgerlijk wetboek (“B.W.”). Boek 6 B.W. bestaat uit 5 onderdelen (“Titels”). In Titel 1 zijn algemene bepalingen opgenomen, die van toepassing zijn op alle verbintenissen, ongeacht of die uit Onrechtmatige daad (Titel 3), uit Overeenkomst (Titel 4) of op een andere juridische grondslag…

Algemene bepalingen verhaalsrecht (Afd. 1, Titel 10, Boek 3 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen verhaalsrecht op goederen Het verhaalsrecht regelt de bevoegdheid van een schuldeiser om de vordering(en) die hij op een ander (de schuldenaar) heeft te verhalen op diens vermogen. Oftewel om (al) diens bezittingen uit te winnen, door deze bvb. executoriaal te laten verkopen, of diens vorderingen op derden te innen, dan wel zijn…

Subrogatie (Afd. 2, Titel 2, Boek 6 B.W.)

Inleiding subrogatie De subrogatie van vorderingen is geregeld in Afd. 2, Titel 2, Boek 6 B.W.. Deze afdeling omvat 5 artikelen (art. 6:150 B.W. tot en met art. 6:154 B.W.). Gevolgen overgang: nevenrechten In art. 6:142 B.W. is geregeld, dat bij overgang van een vordering op een nieuwe schuldeiser ook de daarbij behorende nevenrechten overgaan.…