Burgerlijk wetboek inleiding

Inleiding vermogensrecht Lawyrup behandelt alle boeken van het Burgerlijk Wetboek (‘B.W.’). Te weten Boek 1 (Personen- en familierecht), Boek 2 (Rechtspersonen), Boek 3 B.W. (Vermogensrecht algemeen), Boek 4 (Erfrecht), Boek 5 B.W. (Zakelijke rechten), Boek 6 B.W. (Verbintenissenrecht algemeen), Boek 7 B.W. (Bijzondere overeenkomsten), Boek 7A B.W. (Benoemde contracten restgroep oud B.W.), Boek 8 (Vervoersrecht)…

Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht

Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht Het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (23 mei 1969, Trb. 1985, 79 en Trb 1996, 89) is een verdrag over verdragen. Het regelt de uitleg van verdragen. Het verdrag geldt in Nederland sinds 9 mei 1985 en is sindsdien niet gewijzigd. De links in de tekst gaan naar de Nederlandse versie. De Engelse…

Uitvoering Richtlijn 2008/48/EG consumentenkrediet (Afd. 1, Titel 2A, Boek 7 B.W.)

Inleiding uitvoeringsbepalingen richtlijn kredietovereenkomsten consumenten Per 1 januari 2017 zijn de koop op afbetaling en de huurkoop ondergebracht in Titel 2A Boek 7 B.W. met het opschrift “Consumentenkredietovereenkomsten”. Deze wetgeving is een voortzetting van eerdere (nationale) wetgeving ter regulering van kredietverlening aan consumenten, zoals de Wet Consumentenkrediet (WCK) die al in 1990 van kracht werd. In het licht…

Algemene bepalingen overeenkomsten (Afd. 1, Titel 5, Boek 6 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen overeenkomstenrecht Titel 5 begint – zoals gebruikelijk – met een aantal algemene bepalingen, die voor alle overeenkomsten van toepassing zijn, tenzij daarop in een specifieke regeling van contractenrecht wordt afgeweken. Deze algemene bepalingen zijn te vinden in Afd. 1, Titel 5 van Boek 6 B.W.. De afdeling omvat 4 bepalingen (art. 6:213 B.W. tot…

Algemene bepalingen appartementsrechten (Afd. 1, Titel 9, Boek 5 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen appartementsrechten Een eigenaar kan zijn eigendomsrecht met betrekking tot een stuk grond of een gebouw splitsen in zgn. “appartementsrechten”. De wettelijke regeling inzake deze rechten is opgenomen in Titel 9 van Boek 5 B.W.. Deze Titel is onderverdeeld in 4 Afdelingen. Afdeling 1 bevat de algemene bepalingen inzake het vestigen van appartementsrechten. De afdeling bevat…

Eigendom in het algemeen (Titel 1, Boek 5 B.W.)

Inleiding eigendom in het algemeen In Titel 1, Boek 5 B.W. worden de basisbeginselen inzake het eigendomsrecht uiteengezet. De Titel is voor een dergelijk fundamenteel begrip in het goederenrecht zeer summier, want de Titel omvat maar 3 artikelen (art. 5:1 B.W. tot en met art. 5:3 B.W.). Hierbij wordt ook teruggegrepen op de algemene bepalingen van het vermogensrecht in…

Algemene bepalingen vorderingsrecht (art. 3:296-305 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen vorderingsrecht In Titel 11, Boek 3 B.W. (Rechtsvorderingen) wordt het formele aspect van een (materieel) recht, het vorderingsrecht of rechtsvordering, uitgewerkt in een aantal algemene bepalingen, die voor iedere rechtsvordering van belang zijn. Deze bepalingen zijn te vinden in art. 3:296 B.W. tot en met art. 3:305 B.W.. Bepalingen inzake het karakter van rechtsvorderingen Deze bepalingen definiëren, welke…

Algemene bepalingen pand en hypotheek (Afd. 1, Titel 9, Boek 3 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen pand en hypotheek Pandrecht en hypotheekrecht zijn zgn. zekerheidsrechten. De wet geeft een regeling van deze beperkte rechten in Titel 9 van Boek 3 B.W.. De Titel begint met een afdeling Algemene bepalingen (Afd. 1). Deze omvat 8 artikelen die de contouren van deze zekerheidsrechten worden geschetst (art. 3:227 t/m art. 3:235 B.W. –…

Algemene bepalingen verkrijging en verlies van goederen (Afd. 1, Titel 4, Boek 3 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen verkrijging en verlies van goederen Overdracht van goederen houdt in de levering van een goed door iemand aan een ander. De wettelijke regeling van overdracht van goederen is te vinden in Boek 3 B.W., Titel 4 (Verkrijging en verlies van goederen). In Afd. 1 van deze Titel vinden we drie algemene bepalingen, die…