Onderzoek curator, inlichtingenplicht en data (art. 92, 105 en 106 Fw.)

Inleiding bevoegdheden curator

In het kader van zijn taakuitoefening heeft de curator soms verregaande bevoegdheden. In dit wiki wordt nader ingegaan op een aantal van die bevoegdheden en de beperkingen daarbij.

Onderzoek van data op emailserver en andere dragers

Inlichtingenplicht:

art. 105 Fw. De gefailleerde moet alle inlichtingen verschaffen. Geldt ook voor de echtgenote.

art. 106 Fw. Geldt ook voor de bestuurder. En feitelijk leidinggevenden (Rb. den Bosch, NJ 1982, 131). Vreemd genoeg is er onduidelijkheid of dit ook geldt voor de bestuurder die voor faillissement is afgetreden. Zie ook Huydekoper, die meent van wel: HR 17-01-2003 (JOL 2003, 31). Als pas na faillissement dan in ieder geval wel.

Tot de inlichtingenplicht hoort uiteraard ook het overhandigen van de administratie van gefailleerde.

Art. 92 Fw. De curator neemt onmiddellijk alle bescheiden en andere informatiedragers onder zich. Daaronder ook alle digitale informatie die betrekking heeft op de administratie als bedoeld in art. 2:10 BW jo. 3:15 i BW.

Inlichtingenplicht (en evt. gijzeling ex art. 87 Fw.) en art. 6 EVRM

HR 12 juli 2013 X/Staat “wilsafhankelijk bewijsmateriaal” (art. 47 AWR) (RvdW 2013/877). Dit mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel.

De curator moet dus omzichtig omgaan met “wilsafhankelijke informatie” en mag deze niet vermelden in het openbaar verslag of die met derden delen. Hij mag dit dus ook niet zomaar bij een strafrechtelijke aangifte aan het OM geven. Gebeurt dit toch dan moet de rechter afwegen of dit materiaal gebruikt mag worden.

HR 11-02-2011 Ontvanger/Wesselman (JOR 2011, 114). Bestuurder had van de curator een partij tegels gekocht voor 250K (exec. waarde 150K, onderhandse waarde 700K). En verkocht die direct door voor 850K. Bestuurder aansprakelijk uit od, heeft essentiële informatie verzwegen.

Hof Den Bosch Schluter/Prinsen q.q. – privé laptop van werknemer
ECLI:NL:GHSHE:2010:BO3226  d.d. 2-11-2010.

De curator heeft niet recht op de laptop, maar op grond van art. 92 Fw. wel op de bestanden die er op staan. Doordat de laptop ook zakelijk werd gebruikt heeft curator recht op het maken van een back-up van de laptop. Wat betreft inzage moeten de belangen worden afgewogen. Het belang van de curator is voldoende, maar de privacy belangen van de werknemer moeten worden gewaarborgd. In casu vindt het Hof dat die niet voldoende gewaarborgd zijn (omdat bureau dat over de digitale informatie beschikt ook voor anderen dan de curator optreedt – i.c. twee banken). vgl. ook Rb. Breda JOR 2008/254.

Hof Den Haag (Trade Pool) Langerak/Groenewoud q.q. d.d. 11-03-2014 (JOR 2014/218)

Onder de informatie die de curator tot zich mag nemen behoren ook de e-mails van gefailleerde, wanneer die emailcorrespondentie plaatsvindt met e-mailadressen (gerelateerd aan domeinnamen) van failliet. Daaraan doet niet af, dat de server niet eigendom is van failliet.

Bij eigen administratie van failliet geldt niet de afweging van belangen zoals bij een werknemer.

De curator kan niet voor kennisname gevraagd worden data te vernietigen of zich bij voorbaat te beperken t.a.v. de wijze waarop hij met die informatie omgaat.

De annotator wijst t.a.v. de informatieplicht van art. 105a Fw.(nieuw) op de MvT, die zegt dat de grenzen van de toegang liggen bij bvb. onevenredige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of wanneer het vertrouwelijke correspondentie met de advocaat betreft. Annotator vraagt zich af of dit ook wel geldt voor de eigen administratie van gefailleerde. Er blijft echter een spanningsveld als e-mails een persoonlijk karakter hebben, vgl. ook het proefschrift van Van Apeldoorn over art. 6 EVRM en faillissement.

Vgl. ook het artikel in Tijdschrift Insolventierecht “Cloud computing in faillissement en surseance”, TvI 2013, 39.

[MdV, 8-09-2016; bijgewerkt 1-05-2018]

 

 

 

 

 

 

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.