Rehabilitatie (Afd. 11, Titel I Fw.)

Inleiding rehabilitatie

In Afd. 11, Titel I Fw. is de zgn. rehabilitatie van de gefailleerde geregeld. De afdeling omvat 7 bepalingen (art. 206 Fw. tot en met art. 212 Fw.).

Verzoek van rehabilitatie

Een schuldenaar (of diens erfgenamen) heeft de bevoegdheid om na beëindiging van het faillissement op grond van de art. 161 Fw. (homologatie van het akkoord) of art. 193 Fw. (verbindend worden van de slotuitdelingslijst), een verzoek tot rehabilitatie in te dienen bij de rechtbank (art. 206 Fw.).

Bij dit verzoek dient er bewijs aangeleverd te worden waaruit blijkt dat de vorderingen van alle erkende schuldeisers zijn voldaan. Indien dit bewijs niet wordt aangeleverd wordt de schuldenaar of zijn erfgenamen niet ontvankelijk verklaard (art. 207 Fw.).

Zoals blijkt uit het vonnis van Rb. Alkmaar 12 juli 2011 betekent het volledig nagekomen zijn van de verplichtingen uit een faillissementsakkoord niet vanzelf meebrengt, dat aan de eis van art. 207 Fw. is voldaan. De verzoeker werd niet-ontvankelijk verklaard.

Daarnaast dient het verzoek van rehabilitatie aangekondigd te worden in de Staatscourant (art. 208 Fw.). 

Mogelijkheid van verzet

Tegen het verzoek van rehabilitatie kan iedere erkende schuldeiser binnen twee maanden na de aankondiging van het verzoek verzet aantekenen. Dit verzet wordt ingediend middels een met redenen omkleed bezwaarschrift bij de griffier (art. 209 lid 1 Fw.). Het verzet wordt gegrond verklaard indien niet is voldaan aan de vereisten van art. 207 Fw. (art. 209 lid 2 Fw.). Na afloop van twee maanden zal de rechtbank op de conclusie van het Openbaar Ministerie het verzoek wel of niet toestaan (art. 210 Fw.).

Tegen deze beslissing staat geen mogelijkheid van hoger beroep op cassatie open (art. 211 Fw.). 

Vonnis rehabilitatie

Op het moment dat het verzoek van rehabilitatie wordt toegestaan, zal dit worden uitgesproken op de openbare zitting en wordt de uitspraak opgenomen in een vonnis. Hiervan wordt een aantekening gedaan in het register ex art. 19 Fw. (art. 212 Fw.).

Rechtspraak

Rb. Alkmaar 12 juli 2011 – het volledig nagekomen zijn van de verplichtingen uit een faillissementsakkoord brengt niet vanzelf mee, dat aan de eis van art. 207 Fw. is voldaan. De verzoeker werd niet-ontvankelijk verklaard.

Rb. Leeuwarden 29 januari 2004 (Hein Halma en Rene Peter Halma) – Uit de door de procureur overgelegde stukken blijkt dat het faillissement van verzoekers is geëindigd op grond van artikel 193 Fw. en tevens dat alle erkende schuldeisers volledig zijn voldaan. Het verzoek tot rehabilitatie wordt gehonoreerd.

Rb. Almelo 15 december 1999 – Het faillissement is op 11 augustus 1998 geëindigd wegens het verbindend worden van de enige uitdelingslijst. Alle erkende en geverifieerde vorderingen zijn daarbij volledig (!) en tot tevredenheid van de erkende schuldeisers voldaan. De rehabilitatie wordt derhalve verleend.

Andere relevante pagina’s

Faillissement (Titel I Fw.)

Faillietverklaring (en rechtsmiddelen) (Afd. 1, Titel I Fw.)

Gevolgen van de faillietverklaring (Afd. 2, Titel I Fw.)

Bestuur van de failliete boedel (Afd. 3, Titel I Fw.)

Beheer door de curator en voorzieningen na faillietverklaring (Afd. 4, Titel I Fw.)

Verificatie schuldvorderingen (Afd. 5, Titel I Fw.)

Vereenvoudigde afwikkeling  (Afd. 5A, Titel I Fw.)

Akkoord in faillissement  (Afd. 6, Titel I Fw.)

Vereffening van de boedel  (Afd. 7, Titel I Fw.)

Rechtstoestand schuldenaar na einde faillissement (Afd. 8, Titel I Fw.)

Bepalingen van internationaal recht (Afd. 10, Titel I Fw.)

Van het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (Afd. 11A, Titel I Fw.)

Faillissement van een bank (Afd. 11AA, Titel I Fw.)

Van het faillissement van een beleggingsonderneming in de zin van de verordening kapitaalvereisten (Afd. 11AB, Titel I Fw.)

Faillissement van een verzekeraar (Afd. 11B, Titel I Fw.)

[AB, 21-11-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.