Voorzieningen en taak bewindvoerder in de WSNP (Afd. 4, Titel III Fw.)

Inleiding voorzieningen en taak van de WSNP-bewindvoerder

Afd. 4, Titel III Fw. regelt de taak van de WSNP-bewindvoerder. Ook biedt de wet de mogelijkheid tot het treffen van voorzieningen. We zien hier dat de bepalingen inzake de taak van de curator in faillissement grotendeels overeenkomstig van toepassing verklaard worden bij de WSNP.

Taken bewindvoerder

Naast de bepalingen in Afd. 3, Titel III Fw. waarin de werkzaamheden van de bewindvoerder zijn beschreven geeft Afd. 4 nadere regels over zijn taken. Zo bepaalt art. 322 Fw. dat de bewindvoerder onverwijld de bekende schuldeisers dient te informeren over wanneer de verificatievergadering zal worden gehouden. Als er althans bij het toepasselijk verklaren van de schuldsanering meteen ook een dag voor de verificatievergadering is bepaald.

Daarnaast dient de bewindvoerder direct na zijn benoeming ervoor zorg te dragen dat alle benodigde maatregelen worden getroffen om de boedel en de bewaring hiervan te beschermen. Dit betekent dat de bewindvoerder alle relevante bescheiden, waaronder inbegrepen computers en gelden, onder zich neemt, tenzij de rechter-commissaris hier anders over heeft bepaald, of het beheer van een goed bij de schuldenaar blijft ex art. 296 lid 3 Fw. (art. 323 Fw.).

Zodra de bewindvoerder is benoemd, dient hij zo spoedig mogelijk over te gaan tot het opmaken van een beschrijving van de boedel conform art. 94 Fw.. Deze boedelbeschrijving kan onderhands worden opgemaakt, waarbij de waardering bij de bewindvoerder ligt. De rechter-commissaris moet daar goedkeuring voor verlenen.

Als er goederen aanwezig zijn die op grond van art. 295 lid 4 Fw. buiten de boedel vallen, dan dient een staat daarvan ook aan de boedelbeschrijving gehecht te worden (art. 324 lid 2 Fw.). De rechter-commissaris kan bepalen dat de bewindvoerder een staat van bezittingen en schulden opstelt als bedoeld in art. 96 Fw., ter vervanging van de op grond van art. 285 lid 1 onder a Fw. bij het verzoekschrift gevoegde staat van baten en lasten.

Nadat de bewindvoerder de boedelbeschrijving heeft opgesteld, wordt een afschrift hiervan neergelegd bij de griffie van de rechtbank, die de schuldsaneringsregeling heeft uitgesproken en kan deze kosteloos door een ieder worden ingezien (art. 325 Fw.)

De bewindvoerder maakt daarnaast net als een curator gebruik van een postblokkade. Alle post die gericht is aan de natuurlijk persoon wordt doorgestuurd naar de bewindvoerder en tevens door de bewindvoerder geopend. Hetzelfde geldt ten aanzien van poststukken aangaande exploten, verklaringen, protesten en termijnstellingen (art. 327 Fw. jo. art. 99 lid 1 en 2 Fw.). Indien er door de bewindvoerder poststukken worden ontvangen die geen betrekking hebben op de boedel, dan dient hij deze stukken terstond (ongeopend) aan de natuurlijk persoon te overhandigen (art. 327 Fw. jo. art. 99 lid 1 Fw.).

In aanvulling op art. 323 Fw. bepaalt art. 327 Fw. jo. art. 102 lid 1 en 2 Fw. tevens dat de bewindvoerder alle gelden, effecten en andere papieren van waarde onder zijn onmiddellijke bewaring houdt, nadat hij tot bewindvoerder is benoemd. Hiervan kan worden afgeweken indien door de rechter-commissaris een andere wijze van bewaring wordt bepaald. Ten aanzien van gerede gelden bepaalt de wet tevens dat indien deze niet voor het beheer nodig zijn, deze door de bewindvoerder zullen worden belegd ten name van de boedel, in overeenstemming met de goedkeuring van de rechter-commissaris. 

Indien er gelden of ander vermogen aanwezig is die met goedkeuring van de rechter-commissaris door een derde worden bewaard, dan mag de bewindvoerder niet beschikken over deze middelen. Hetzelfde geldt ten aanzien van belegde gelden. De bewindvoerder kan alleen beschikken over deze middelen middels een door de rechter-commissaris voor gezien getekend stuk (art. 327 Fw. jo. art. 103 Fw.).

Tot slot is de bewindvoerder zodra hij advies heeft ingewonnen uit de commissie van schuldeisers, voor zover deze aanwezig is, en zodra de rechter-commissaris goedkeuring hiervoor heeft verleend, bevoegd om vaststellingsovereenkomsten of schikkingen aan te gaan (art. 327 Fw. jo. art. 104 Fw.). 

Verplichtingen schuldenaar

De schuldenaar is verplicht om de bewindvoerder, de rechter-commissaris en indien aanwezig de schuldeiserscommissie alle inlichtingen te verschaffen op verzoek van één van deze partijen. Daarnaast dient de saniet de bewindvoerder uit eigener beweging in te lichten over feiten en omstandigheden waarvan de natuurlijk persoon weet, of behoort te weten dat deze voor de omvang, het beheer of de vereffening van de boedel van belang is (art. 327 Fw. jo. art. 105 lid 1 Fw.). 

Indien de schuldenaar vermogen in het buitenland heeft, zoals een woning of een bankrekening, dan dient hij de bewindvoerder hierover in te lichten en alle medewerking te verlenen, inclusief het afgeven van een volmacht, zodat de bewindvoerder de beschikking kan krijgen over het vermogen in het buitenland (art. 327 Fw. jo. art. 105 lid 2 onder a en b Fw.). 

Is de schuldenaar getrouwd, dan is ook de partner de verplicht om inlichtingen te geven voor zover de toepassing van de schuldsaneringsregeling de gemeenschap betreft (art. 327 Fw.jo. art. 105 lid 3 Fw.). Dit geldt ook voor geregistreerd partnerschap.

De schuldenaar heeft daarnaast de verplichting om alle medewerking te verlenen aan de bewindvoerder, zodat de werkzaamheden aangaande het beheer en de vereffening van de boedel niet in gedrang komen (art. 327 Fw. jo. art. 105a lid 1 Fw.). Om dit mogelijk te maken dient de schuldenaar conform art. 105a lid 2 Fw. de administratie en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers volledig en ongeschonden terstond over te dragen aan de bewindvoerder. Indien dit gewenst is stelt de schuldenaar tevens de bewindvoerder alle middelen ter beschikking zodat de inhoud van de administratie binnen redelijke termijn leesbaar gemaakt kan worden (art. 327 Fw. jo. art. 105a lid 2 Fw.). Ook ten aanzien hiervan geldt dat bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap, de verplichte medewerking ook geldt ten aanzien van de partner (art. 327 Fw. jo. art. 105a Fw lid 3 Fw.). 

Verplichtingen derden (boekhouder/accountant)

Derden waaronder ook begrepen een accountant, die de administratie van de schuldenaar geheel of gedeeltelijk onder zich hebben, dienen deze administratie en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op verzoek van de bewindvoerder, volledig en ongeschonden ter beschikking te stellen. Indien nodig dienen ook de middelen om de inhoud leesbaar te kunnen maken overlegd te worden. Ten aanzien van het vrijgeven van de administratie kan in afwijking van art. 60 Fw. geen beroep worden gedaan op een retentierecht. Indien er een beding is bedongen in strijd met vorenstaande dan is deze nietig (art. 327 Fw. jo. art. 105b lid 2 en 3 Fw.). 

Verplichtingen griffier

Tot slot bepaalt Afd. 4, Titel III Fw. dat de griffier verplicht is om op verzoek van een schuldeisers en op diens kosten een afschrift te geven van de stukken, die volgens de wet ter griffie zijn neergelegd. Tevens is de griffier verplicht om op verzoek van een ieder op diens kosten een afschrift af te geven van stukken waarvan een ieder op grond van de wet inzage kan verkrijgen (art. 327 Fw. jo. art. 107 lid 1 en 2 Fw.).

Andere relevante pagina’s

Uitspreken WSNP (Afd. 1, Titel III Fw.)

Gevolgen WSNP (Afd. 2, Titel III Fw.)

Bestuur over de boedel WSNP (Afd. 3, Titel III Fw.)

Verificatie WSNP (Afd. 5, Titel III Fw.)

Akkoord in WSNP (Afd. 6, Titel III Fw.)

Vereffening van de boedel WSNP (Afd. 7, Titel III Fw.)

Termijn en beëindiging WSNP (Afd. 8, Titel III Fw.)

Bijzondere bepalingen WSNP (Afd. 9, Titel III Fw.)

Slotbepalingen WSNP (Afd. 10, Titel III Fw.)

[AB, 17-10-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.