LawyrupNieuws

Voorontwerp aanpassing geschillenregeling en recht van enquête

Met het Voorontwerp aanpassing geschillenregeling en recht van enquête wil de wetgever deze procedures toegankelijker en effectiever maken. De gronden voor uitstoting worden versoepeld. En er wordt een vereenvoudigde geschillenregelingsprocedure voorgesteld, die aansluitend op een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer kan worden gevoerd. Lees meer!

Spoedwet tijdelijke verlenging kortdurende huurovereenkomsten woonruimte

Per 1 april 2020 is de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten in werking getreden. De huurder van woonruimte die een kortdurend huurcontract voor bepaalde tijd heeft, kan in verband met de corona-pandemie de verhuurder verzoeken om de huur voor korte duur te verlengen. In de normale situatie zou de huur worden verlengd voor onbepaalde tijd. Lees verder!

Wat is er gebeurd met de stille bewindvoerder?

In juni 2016 werd nog enthousiast op de website van de Rechtspraak gemeld, dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor codificatie van de informele procedure van de “stille bewindvoerder” (ook wel bekend als de “prepack”) had aangenomen. Inmiddels zijn we bijna vier jaar verder, maar de wet is er nog steeds niet. In zijn brief van 23 augustus 2019 van de Minister van V&J aan de Eerste Kamer over de voortgang van het wetgevingsproces zegt de Minister, dat de toepassing van de stille bewindvoering nagenoeg niet meer plaatsvindt in de praktijk. Wat is er gebeurd? En valt er in deze nieuwe tijden van crisis als gevolg van de corona nog iets van deze wetswijziging te verwachten? Lawyrup zet – zoals je van ons gewend bent met verwijzingen naar Parlementaire stukken en harde informatie – de huidige stand van zaken op een rij.

Verkorte civiele procedure rechtbank Amsterdam

De rechtbanken experimenteren met allerhande nieuwe vormen voor procedures. In Amsterdam heeft de rechtbank in juni 2019 de Verkorte procedure in civiele zaken in het leven geroepen. Deze procedure houdt het midden tussen een kort geding en een gewone bodemprocedure. De verkorte procedure biedt “the best of both worlds”: de procedure verloopt net als een kort geding snel, maar biedt meer mogelijkheden. Het is een echte bodemprocedure, en de eis van spoedeisendheid geldt niet. Het procesverloop heeft veel weg van de verzoekschriftprocedure. In feite biedt art. 96 Rv. (de zgn. omgekeerde prorogatie) al sinds jaar en dag een soortgelijk alternatief voor het geval partijen “agree to disagree” en hun geschil samen aan de rechter willen voorleggen.

Invoering Wet WIEG

In de Wet arbeid en zorg (ingevoerd in 2001) is onder meer het geboorteverlof en zwangerschapsverlof geregeld. Met de wijzigingswet nr. 34.967 Wet Invoering Extra Geboorteverlof (met de toepasselijke afkorting: WIEG) worden de aanspraken van werknemers – en dan met name de partner van de moeder – op geboorteverlof en ouderschapsverlof uitgebreid.

Wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht

Op 14 juni 2019 is het wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht aan Tweede Kamer toegezonden. Doel van de wetswijziging is (i) te voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien, (ii) het beslag- en executierecht efficiënter en eenvoudiger te maken en (iii) e voorkomen dat een beslag puur als pressiemiddel wordt gebruikt. Lees meer!