LawyrupPrivacy Policy

Privacy verklaring Lawyrup.nl

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens uit hoofde van de sinds 25 mei 2018 toepasselijke Algemene Verordening gegevensverwerking (AVG). Lawyrup respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Wij betrachten daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van personen die onze website bezoeken, die e-Books of andere producten bij Lawyrup betrekken, die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief of een partnerprofiel op de website aanmaken, als webredacteur worden geregistreerd of op de website adverteren of anderszins contact met Lawyrup hebben waarbij zij persoonsgegevens verstrekken.

Welke gegevens verwerken wij, en met welk doel en grondslag?

Indien u zich via de website van Lawyrup aanmeldt voor de nieuwsbrief, een partnerprofiel aanmaakt, op de website adverteert, zich aanmeldt als webredacteur of producten zoals e-Books of cursussen van Lawyrup afneemt, verwerkt Lawyrup uw persoonsgegevens. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens, zoals naam en emailadres, en bij partner- of auteursprofielen of betaalde producten ook uw adres en telefoonnummer en uw betaalgegevens. Verder gaat het om gegevens die relevant zijn voor onze verdere dienstverlening, waaronder – maar niet beperkt tot – het verlenen van diensten zoals downloads van e-Books, facturatie, het verzorgen van advertenties, het innen van facturen en marketing en communicatiedoeleinden. Lawyrup kan te verlenen diensten niet uitvoeren zonder verwerking van uw gegevens en heeft daarbij dan ook een gerechtvaardigd belang en noodzaak uit hoofde van met u te sluiten overeenkomsten. Lawyrup verwerkt behalve via Google Analytics geen persoonsgegevens afkomstig van bezoek aan onze website (zoals IP-adressen). Afhankelijk van de door u gekozen instellingen kunnen via cookies advertenties van partners van Lawyrup worden getoond. Cookies zijn bestandjes die in uw computer worden opgeslagen; deze worden dus niet bij Lawyrup opgeslagen, en dus niet door Lawyrup “verwerkt” in de zin van de AVG. U kunt cookies in de cookiemelding beperken tot functionele cookies, of deze deze later op ieder gewenst moment uit uw computer verwijderen. Het kan voorkomen dat Lawyrup uw e-mailadres gebruikt om u berichten (al dan niet een nieuwsbrief en/of update van onze dienstverlening) te sturen of om u uit te nodigen voor een evenement. De mailingapp houdt gegevens bij over het openen van verzonden berichten. Indien u deze berichten of uitnodigingen niet wenst te ontvangen kunt u dat via de afmeldknop onderaan de nieuwsbrief of rechtstreeks bij ons aangeven. U zult dergelijke berichten dan niet meer ontvangen.

Hoe lang bewaart Lawyrup uw gegevens?

Lawyrup bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet – en regelgeving is vereist.

Hoe worden uw gegevens gedeeld en beveiligd?

Uw gegevens worden opgeslagen (en daarmee verwerkt) door onze hostingprovider op een beveiligde server. Wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief worden uw mailgegevens en uw naam opgeslagen en verwerkt bij de provider van de mailingapp. Lawyrup heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden en heeft – indien gebruik gemaakt wordt van diensten van derde partijen – waaronder een IT leverancier – met deze verwerkersovereenkomsten gesloten om dat te waarborgen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft onder meer de volgende rechten uit hoofde van de AVG:

1. informatie (ontvangst privacy verklaring) en inzage in uw gegevens en het ontvangen van een kopie daarvan;
2. rectificatie van uw gegevens;
3. het recht op bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
4. (in bepaalde gevallen) het recht om uw gegevens te laten wissen (‘het recht op vergetelheid’);
5. het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen;
6. het recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens en recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Voor vragen naar aanleiding van onze privacyverklaring kunt u contact opnemen per e-mail: info-at-lawyrup.nl.

Privacy dienstverlening

Via deze website kunt u contact opnemen met en informatie doorgeven aan Lawyrup. Indien u van die mogelijkheid gebruik maakt, kunnen wij die informatie uiteraard wel gebruiken om u van dienst te zijn. Ook in dat geval zal Lawyrup echter uw privacy respecteren. De door u aan Lawyrup doorgegeven informatie zal derhalve uitsluitend worden gebruikt om u van dienst te zijn.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het bovenstaande, neem dan contact met ons op via email: info-at-lawyrup.nl.

Versie: maart 2020