Algemeen deel vermogensrecht (Boek 3 B.W.)

Inleiding vermogensrecht algemeen

Boek 3 Burgerlijk Wetboek bevat de inleiding tot het vermogensrecht. Het omvat 11 Titels, die de volgende algemene begrippen van het vermogensrecht definiëren:

 1. Algemene bepalingen
 2. Rechtshandelingen
 3. Volmacht
 4. Verkrijging en verlies van goederen
 5. Bezit en houderschap
 6. Bewind
 7. Gemeenschap
 8. Vruchtgebruik
 9. Pand en hypotheek
 10. Verhaalsrecht op goederen
 11. Rechtsvorderingen

In de subpagina’s worden deze onderwerpen nader behandeld.

Het vermogensrecht wordt onderverdeeld in het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Het goederenrecht gaat over de rechtsbetrekking tussen een persoon (de rechthebbende, bij voorbeeld de eigenaar) en een goed. In het huidige Nederlandse vermogensrecht zijn goederen een meer omvattend begrip dan zaken. Zaken zijn “alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten”. Zaken zijn dus goederen, maar goederen omvat meer dan alleen zaken. Het omvat namelijk ook niet stoffelijke vermogensrechten, zoals een geldvordering.

Zakelijke rechten en persoonlijke rechten

Daarnaast wordt nog een onderscheid gemaakt tussen “zakelijke rechten” en “persoonlijke rechten”. Zakelijke rechten is hetzelfde als “goederenrechtelijke rechten”. Het gaat om de rechtsbetrekking tussen een persoon en een goed. Daarnaast omvat het vermogensrecht ook nog het verbintenissenrecht. Daarvan maakt het overeenkomstenrecht weer een onderdeel uit. Het verbintenissenrecht gaat om de rechtsrelatie tussen personen.

Absolute rechten en relatieve rechten

Het verschil tussen zakelijke rechten met betrekking tot een goed (bvb. eigendom van een huis) en persoonlijke rechten met betrekking tot een goed is, dat het zakelijke recht “absoluut” is. De rechthebbende kan deze tegenover eenieder uitoefenen. Persoonlijke rechten worden daarom ook aangemerkt als “relatieve rechten”: ze kunnen alleen worden uitgeoefend jegens degeen met wie een verbintenis is aangegaan.

[MdV, 28-12-2017]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.