Pandrecht (Afd. 2, Titel 9, Boek 3 B.W.)

Inleiding pandrecht

De regeling van het pandrecht is nader uitgewerkt in Afd. 2 van Titel 9 Boek 3 B.W..

Wijze van vestigen

De wijze van vestigen van het pandrecht – al naar gelang de aard van het goed – is bepaald in art. 3:236 en 3:237 B.W..

Vuistpand

In principe wordt het recht gevestigd door het goed in de macht van de pandnemer te brengen (zgn. “vuistpand”) (art. 3:236 B.W.). Bij andere dan voor fysieke beheersing vatbare zaken vindt dit plaats op de voor overdracht daarvan bepaalde wijze (lid 2).

Stil pandrecht (oftewel bezitloos pandrecht)

Alternatief is het vestigen van een pandrecht door middel van een authentieke akte of een onderhandse geregistreerde akte (art. 3:237 B.W.).

Goede trouw pandhouder

Wanneer degeen die een pandrecht op een roerende zaak (of recht aan order of toonder) verkrijgt bij het in bezit krijgen (d.w.z. wanneer het een vuistpand wordt) te goeder trouw is, dan is het pandrecht rechtsgeldig, ook al was de pandgever op het moment van het verlenen daarvan niet bevoegd (art. 3:238 B.W.). Lid 2 bepaalt dat de vuistpandhouder zijn later verkregen pandrecht dan ook kan inroepen tegen degeen die een eerder beperkt recht op de zaak heeft verkregen. Bvb. een stil pandrecht. Dan trekt de oudere stille pandhouder dus aan het kortste eind.

De regel van verkrijging door diefstal van art. 3:86 B.W. is van overeenkomstige toepassing. Dan trekt de verkrijger in beginsel aan het kortste eind. Zie de pagina revindicatie van gestolen goed.

Pandrecht en faillissement

Tijdens faillissement neemt de pandhouder een aparte positie in, waarin hij de verpande zaken buiten de boedel om kan uitwinnen. Zie ook in het onderdeel Faillissementswet de pagina Separatisten en de pagina Verificatie.

Andere relevante pagina’s

Rechten van pand en hypotheek (Titel 9, Boek 3 B.W.)

Algemene bepalingen pandrecht en hypotheekrecht (Afd. 1, Titel 9, Boek 3 B.W.)

Executie van pandrecht

Pandrecht van certificaathouders (Afd. 3, Titel 9, Boek 3 B.W.)

Hypotheekrecht (Afd. 4, Titel 9, Boek 3 B.W.)

Zie ook de blogs over het arrest De Lage Landen/Logtesteijn q.q. (overwaarde-arrangement) en Stil pandrecht in faillissement (Mulder q.q./CLBN).

[MdV, 11-03-2018; bijgewerkt 23-04-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.