Arbeidsovereenkomst (Titel 10, Boek 7 B.W.)

Inleiding arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is evenals bvb. de koopovereenkomst een zgn. “benoemde overeenkomst”, die de wetgever nader heeft uitgewerkt in Titel 10 van Boek 7 B.W.. Met name ter bescherming van de rechten van de werknemer is de regeling vrij uitvoerig geworden. Immers behoren werk (en daarmee een inkomen) en een dak boven je hoofd tot de meest essentiële behoeften van de mens.

Uiteraard geldt ook hier, dat niet mag worden vergeten dat het arbeidsrecht deel uitmaakt van – en is ingebed in – het verbintenissenrecht en in het bijzonder het overeenkomstenrecht. Ook hier geldt, dat de bijzondere bepalingen van het arbeidsrecht voorrang hebben op de meer algemene regels. Maar op vraagstukken zoals de totstandkoming van de overeenkomst, wilsuiting, dwaling enz. zijn de algemene bepalingen over die leerstukken ook hier onverminderd van belang.

Binnen de regeling van het arbeidsrecht maakt het ontslagrecht een afzonderlijk onderdeel uit, dat met zo mogelijk nog meer met een sociaal spanningsveld is omgeven. Op de website van Lawyrup.nl zal het arbeidsrecht – en zeker de omvangrijke en zeer feitelijke jurisprudentie – niet zeer uitvoerig worden opgenomen, omdat er andere websites zijn die deze kennis beter en meer up to date (kunnen) behandelen. Verwezen zij naar de pagina bronnen.

Op deze plaats zal het accent liggen op een overzichtelijk overzicht van (en inzicht in) de wettelijke regeling.

Algemene bepalingen arbeidsrecht

Afbakening arbeidsovereenkomst

De wet begint met een aantal algemene bepalingen. De belangrijkste bepaling, ter afbakening van het arbeidsrecht ten opzichte van andere overeenkomsten waarbij iemand zijn werkkracht verhuurt is uiteraard art. 7:610 B.W. met de definitie van de arbeidsovereenkomst.

De beschermingsgedachte komt meteen in art. 7:610 lid 2 B.W. tot uitdrukking: als ook een ander type overeenkomst op de rechtsverhouding van toepassing kan zijn, gelden beide regimes. Maar in geval van strijd prevaleert het arbeidsrecht.

De kenmerkende elementen van de arbeidsovereenkomst zijn:

  1. de verplichting arbeid te verrichten voor een ander
  2. voor een bepaalde tijdsduur
  3. tegen een vergoeding (loon)
  4. en last but not least: “in dienst” wat impliceert dat er een gezagsverhouding moet zijn

Zie voor de verdere uitwerking de subpagina’s hierna.

Andere relevante pagina’s

Benoemde overeenkomsten (Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen arbeidsovereenkomst (Afd. 1, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Loon (Afd. 2, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Vakantierechten (Afd. 3, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Gelijke behandeling (Afd. 4, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Boetebedingen, proeftijd en non-concurrentie (Afd. 5, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Ongeoorloofde concurrentie ex-werknemer

Bijzondere verplichtingen werkgever (Afd. 6, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere verplichtingen werknemer (Afd. 7, Titel 10, Boek 7  B.W.)

Overgang van onderneming (Afd. 8, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Ontslagrecht (Afd. 9, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers (Afd. 10, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen uitzendovereenkomst (Afd. 11, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen zee-arbeidsovereenkomst (Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

De zeevarende in de visserij (Afd. 12A, Titel 10, Boek 7 B.W.)

[MdV, 10-09-2016; bijgewerkt 11-07-2018]

 

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.