Koop: algemene bepalingen (Afd. 1, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen koop

In Afd. 1 van Titel 1 Boek 7 B.W. worden enkele algemene bepalingen gegeven, die gelden voor alle koopovereenkomsten. Tevens worden daarin enkele specifieke soorten koopovereenkomst – met name de consumentenkoop en de koop van onroerend goed – als aparte categorieën benoemd.

Definitie koopovereenkomst

Art. 7:1 B.W. bepaalt, dat koop de overeenkomst is waarmee de verkoper zich verbindt een zaak te leveren en de koper om daarvoor een prijs in geld (koopsom) te betalen. De term “zaak” impliceert dat de koopovereenkomst alleen van toepassing is op stoffelijke objecten (roerend en onroerend). Wanneer er diensten geleverd worden, dan geldt de regeling van opdracht, of aanneming dan wel kan er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.

In art. 7:47 B.W. wordt echter bepaald, dat een koopovereenkomst ook vermogensrechten tot object kan hebben. In sommige gevallen kan er onduidelijkheid bestaan, of er sprake is van een koopovereenkomst of dat er sprake is van dienstverlening. Zie verder bvb. art. 7:5 lid 5 B.W., waarbij ook immateriële dingen als electra en digitale content als “zaak” worden beschouwd.

De prijs hoeft niet expliciet afgesproken te worden. Wel moet men het er over eens zijn, dat er betaald moet worden (anders is het een schenking). Art. 7:4 B.W. geeft een regeling voor de situatie dat de prijs niet specifiek is afgesproken: er moet dan een redelijke, marktconforme prijs worden betaald.

Op de totstandkoming van de koopovereenkomst zijn de algemene regels van aanbod en aanvaarding van toepassing (zie art. 6:217 B.W.).

Koop van onroerende zaken

Art. 7:2 B.W. bevat (sinds 2003) een speciale regeling voor de koopovereenkomst met betrekking tot onroerende zaken, die zijn bedoeld voor bewoning en de koper een natuurlijk persoon (niet zijden een handelaar) is. Deze moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden aangegaan en de koper heeft een wettelijke bedenktijd van 3 dagen (lid 2). Deze bepaling is van dwingend recht.

De eis van een schriftelijke overeenkomst kan ook in het nadeel van de koper uitpakken. Als er immers een mondelinge overeenkomst is, maar de verkoper weigert (bvb. omdat hij alsnog een hoger bod heeft gekregen) een koopakte te verstrekken, dan is de koop niet tot stand gekomen. De vraag rijst dan, of er geen sprake is van een bindende voorovereenkomst, of dat de verkoper aansprakelijk is uit onrechtmatige daad. De omstandigheden van het geval zullen bepalend zijn.

Op de bedenktijd is de Algemene Termijnenwet van toepassing. Zaterdagen, zondagen en feestdagen tellen dus niet mee.

De regeling geldt niet voor huurkoop, veilingkoop en de koopovereenkomst van Afd. 1A.

Art. 7:3 B.W. regelt de zgn. Vormerkung. De koper van een onroerende zaak kan de koopovereenkomst laten inschrijven in het Kadaster. Daarmee verkrijgt de koper een versterkte positie om de koop af te dwingen, zelfs bij faillissement van de verkoper.

Art. 7:8 B.W. verklaart op de verkoop van een nieuwbouw woning de art. 7:767 en 768 B.W. dwingendrechtelijk van toepassing. De koper hoeft niet meer te betalen dan naarmate de bouw is gevorderd en mag 5% van de koopsom met het oog op deugdelijke oplevering inhouden.

Consumentenkoop

Art. 7:5 B.W. geeft een definitie van de term “consumentenkoop” (lid 1): de koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak tussen een bedrijfsmatig handelende verkoper en een niet-bedrijfsmatig handelende natuurlijk persoon als koper. Als de zaak nog gemaakt moet worden zijn de bepalingen van de overeenkomst van aanneming mede van toepassing (lid 4). Bij strijdigheid prevaleren de bepalingen inzake de consumentenkoop.

De regeling geldt niet voor leidingwater (lid 3). Wel voor gas en electra en digitale content die niet op een drager staat (lid 5).

Wanneer er sprake is van een combinatie van levering van roerende zaak en bijkomende diensten zijn art. 7:9, 7:11 en 7:19a B.W. inzake de consumentenkoop van toepassing (lid 6).

Art. 7:6 B.W. verklaart in lid 1 de bepalingen inzake de consumentenkoop van dwingend recht. Uitgezonderd zijn in lid 2 echter art. 7:12, en 7:13 lid 1 en 2, en art. 7:26 en 7:35 B.W.. Maar wanneer deze bepalingen in algemene voorwaarden worden uitgesloten wordt dat beding geacht onredelijk bezwarend te zijn.

Art. 7:6 lid 3 B.W. beschermt de koper tegen verlies van consumentenbescherming die Richtlijn 99/44/EG biedt. De wetgever is verplicht deze bescherming op te nemen. Daarmee wordt toepasselijkheid (bvb. door rechtskeuze) van ander recht met minder bescherming doorbroken. Art. 7:6a B.W. regelt de garantie en het garantiebewijs bij consumentenkoop.

Wanneer zaken ongevraagd worden toegezonden, dan mag de ontvanger deze gratis behouden. Retourzending komt voor rekening van de verzender die trachtte de ontvanger door ongevraagde toezending te bewegen om de zaak te kopen (art. 7:7 B.W.). Art. 7:8 B.W. beschermt zoals hiervoor vermeld de consument die een nieuwbouw woning koopt.

Andere relevante pagina’s

Koopovereenkomst (Titel 1, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de verkoper (Afd. 2, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Bijzondere gevolgen niet-nakoming verkoper (Afd. 3, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Verplichtingen van de koper (Afd. 4, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Bijzondere gevallen verzuim van de koper (Afd. 5, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Bijzondere gevallen ontbinding koop (Afd. 6, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Schadevergoeding bij koopovereenkomst (Afd. 7, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Recht van reclame (Afd. 8, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Koop op proef (Afd. 9, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Koop van vermogensrechten (Afd. 10, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Ruil (Afd. 12, Titel 1, Boek 7 B.W.)

[MdV, 3-09-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.