Overeenkomsten tussen handelaren en consumenten (Afd. 2B, Titel 5, Boek 6 B.W.)

Inleiding bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten

In Afd. 2B, Titel 5, Boek 6 B.W. is – als onderdeel van het overeenkomstenrecht – een aantal  regels opgenomen met betrekking tot overeenkomsten tussen “handelaren en consumenten”. Deze afdeling is opgenomen met de Implementatiewet richtlijn consumentenrechten  van 12 maart 2014. (Sub. 2014, nr. 140)

Zoals uit de benaming van de wet blijkt is deze ter implementatie van de Europese Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten (PbEU L 304/64). Met die Richtlijn zijn enkele eerdere richtlijnen gewijzigd resp. ingetrokken. De Richtlijn streeft de consumentenbescherming na, mede om de integratie van de interne markt van de EU te bevorderen.

De civielrechtelijke regeling in Afd. 2B, Titel 5, Boek 6 B.W. omvat 6 paragrafen. Voor de publiekrechtelijke bekrachtiging bepaalt art. 8.2a Wet Consumentenbescherming, dat de handelaar (en diens tussenpersoon) de bepalingen van deze Afdeling in acht dient te nemen.

De paragrafen van Afd. 2B, Titel 5, Boek 6 B.W. zijn de volgende:

Algemene bepalingen (Par. 1)

Bepalingen voor overeenkomsten anders dan op afstand of buiten de verkoopruimte (Par. 2)

Bepalingen voor overeenkomsten op afstand en overeenkomsten buiten de verkoopruimte (Par. 3)

Aanvullende bepalingen voor overeenkomsten buiten de verkoopruimte (Par. 4)

Aanvullende bepalingen voor overeenkomsten op afstand (Par. 5)

Specifieke bepalingen voor overeenkomsten op afstand en buiten de verkoopruimte inzake financiële producten en financiële diensten (Par. 6)

De regeling heeft een sterk karakter van het intrappen van open deuren (net als de regeling inzake dienstverleners). Wellicht had dit ook efficiënter uitgewerkt kunnen worden want er is sprake van veel herhaling en overlap – en richtlijn-specifieke terminologie – waardoor het allemaal niet toegankelijker wordt.

Andere relevante pagina’s

Overeenkomsten algemeen(Titel 5, Boek 6 B.W.)

Haviltex-norm versus CAO-norm

Algemene bepalingen overeenkomsten (Afd. 1, Titel 5, Boek 6 B.W.)

Tot stand komen van overeenkomsten (Afd. 2, Titel 5, Boek 6 B.W.)

Informatie over dienstverrichters en hun diensten naar aanleiding van de dienstenrichtlijn (Afd. 2A, Titel 5, Boek 6 B.W.)

Algemene voorwaarden (Afd. 3, Titel 5, Boek 6 B.W.)

Rechtsgevolgen van overeenkomsten (Afd. 4, Titel 5, Boek 6 B.W.)

Wederkerige overeenkomsten (Afd. 5, Titel 5, Boek 6 B.W.)

[MdV, 16-09-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.