Algemene bepalingen niet-nakoming (Par. 1, Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen gevolgen niet-nakoming

In Par. 1, Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W. vinden we een aantal algemene bepalingen met betrekking tot de gevolgen van niet-nakoming. Deze regeling omvat 7 artikelen (art. 6:74 B.W. tot en met art. 6:80 B.W.).

Toerekenbare niet-nakoming: schadevergoeding

Art. 6:74 lid 1 B.W. begint met te bepalen dat iedere toerekenbare niet-nakoming met zich meebrengt, dat degeen die niet nakomt de schade moet vergoeden, die daarvan het gevolg is. Wanneer de niet-nakoming dus “niet toerekenbaar” is, dan is geen schadevergoeding verschuldigd.

Lid 2 verwijst naar Par. 2 van de Afdeling inzake het verzuim.

Definitie “niet toerekenbaar”

Toerekenbaarheid is in beginsel: “door de schuld van degeen die moet nakomen”. In aanvulling / afwijking daarvan kan toerekenbaarheid ook berusten op de wet, de rechtshandeling of “in het verkeer geldende opvattingen” (art. 6:75 B.W.). De toerekening geldt ook voor niet-nakoming door hulppersonen (art. 6:76 B.W.) en – in beginsel – ook voor de gevolgen van het inzetten van ondeugdelijke hulpmiddelen (art. 6:77 B.W.).

Voordeel door niet-nakoming

Een voordeel dat de schuldenaar toevalt als gevolg van de niet-nakoming komt aan de schuldeiser toe, tot ten hoogste de waarde daarvan (art. 6:78 B.W.). De regels van ongerechtvaardigde verrijking zijn van toepassing. Is dit voordeel een vordering op een derde, dan moet de schuldenaar die cederen (lid 2).

Intreden gevolgen niet-nakoming voordat er verzuim is

De gevolgen van niet-nakoming kunnen ook intreden voordat er verzuim is. Zie de pagina inzake art. 6:80 B.W..

Ontbinding bij wederkerige overeenkomst

Wanneer er sprake is van een wederkerige overeenkomst, dan kan de schuldeiser van één van beide verbintenissen, die niet wordt nagekomen, ook de ontbinding van de overeenkomst vorderen. Dit heeft enigszins andere gevolgen dan het vorderen van nakoming en schadevergoeding. Zie de pagina wederkerige overeenkomst.

Er ontstaan dan “ongedaanmakingsverplichtingen”.

Andere relevante pagina’s

Gevolgen van niet-nakoming (Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Verzuim van de schuldenaar (Par. 2, Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Verdere gevolgen niet-nakoming (Par. 3, Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Boetebeding (Par. 4, Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Ongerechtvaardigde verrijking

Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding (Titel 10, Boek 6 B.W.)

[MdV, 13-07-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.