Verdere gevolgen niet-nakoming (Par. 3, Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Inleiding verdere gevolgen niet-nakoming

In Par. 3, Afd. 9, Titel 1 Boek 6 B.W. wordt de regeling inzake de gevolgen van niet nakoming verder uitgewerkt. Deze paragraaf bevat slechts 3 artikelen.

Keuze vragen van de schuldeiser

De schuldenaar die in verzuim is kan de schuldeiser vragen een keuze te maken, welke gevolgen hij daaraan wil verbinden (art. 6:88 B.W.).

Tijdig reclameren: klachtplicht

Een verweer dat regelmatig gevoerd wordt – o.a. bij claims inzake financiële producten – is dat de schuldeiser gelet op art. 6:89 B.W. tijdig had moeten reclameren, en bij gebreke daarvan geen schade meer kan vorderen. Wat tijdig is, hangt van de aard van de prestatie af.

Noodzaak tot verkoop

Wanneer de te leveren zaak, die door omstandigheden niet geleverd kan worden, bezwaarlijk door de schuldenaar kan worden bewaard, of aan bederf onderhevig is, dan mag de schuldenaar die zaak verkopen aan een derde (art. 6:90 lid 1 B.W.).

De opbrengst komt dan toe aan de schuldeiser, te vermeerderen met de eventuele schade wegens de niet-nakoming (en vertragingsschade) (art. 6:90 lid 2 B.W.).

Andere relevante pagina’s

Algemene bepalingen gevolgen niet-nakoming (Par. 1, Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Verzuim van de schuldenaar (Par. 2, Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Boetebeding (Par. 4, Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Rechtspraak

HR 13 juli 2018 – klachtplicht van art. 6:89 B.W. (en art. 7:23 B.W.) geldt niet bij onrechtmatige daad

[MdV, 13-07-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.