Verzuim van de schuldenaar (Par. 2, Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Inleiding verzuim van de schuldenaar

In Par. 2 van Afd. 9 Titel 1 Boek 6 B.W. is het zogeheten “verzuim” van de schuldenaar geregeld. De paragraaf omvat 7 artikelen (art. 6:81 B.W. tot en met art. 6:87 B.W.).

Verzuim: toerekenbaar niet presteren na opeisbaarheid

De schuldenaar is in verzuim, gedurende de tijd dat de prestatie uitblijft nadat zij opeisbaar is geworden (art. 6:81 B.W.). Verzuim is dus een continue situatie, die nog kan worden hersteld door alsnog na te komen. Vandaar de toevoeging: tenzij nakoming reeds blijvend onmogelijk is.

Voor verzuim geldt ook het vereiste van art. 6:74 B.W.: het niet nakomen moet toerekenbaar zijn.

Ook moet aan de eisen van art. 6:82 B.W. en art. 6:83 B.W. zijn voldaan.

Ingebrekestelling

In beginsel is voor het intreden van verzuim een ingebrekestelling nodig. Een ingebrekestelling is niet nodig:

  • wanneer een termijn voor nakoming is afgesproken (fatale termijn)
  • voor schadevergoeding uit onrechtmatige daad of de schadevergoeding wegens niet-nakomen als bedoeld in art. 6:74 B.W.
  • in de situatie van art. 6:80 B.W. (voorzienbaar niet nakomen o.g.v. mededeling van de schuldenaar)

Vertragingsschade

De schuldenaar is verplicht de schade te vergoeden, die ontstaat door de te late nakoming (vertragingsschade), echter slechts voor zover hem toe te rekenen. Zie ook de pagina wettelijke rente voor de vertragingsschade over de vordering tot betaling van een geldsom.

Bij nakoming tegelijkertijd schade vergoeden

De schuldeiser kan de na het verzuim door de schuldenaar aangeboden nakoming weigeren als niet tegelijkertijd de schadevergoeding ontstaan door het verzuim wordt vergoed (art. 6:86 B.W.).

Vervangende schadevergoeding

De schuldeiser kan gedurende het verzuim meedelen, dat hij niet langer prijs stelt op de nakoming, maar in plaats daarvan vervangende schadevergoeding wil hebben (art. 6:87 lid 1 B.W.). Dit geldt niet wanneer er sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakomen.

Een slechts gering verzuim is onvoldoende om omzetting te eisen (art. 6:87 lid 1 B.W.).

Andere relevante pagina’s

Algemene bepalingen gevolgen niet-nakoming (Par. 1, Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Voorzienbare niet-nakoming (art. 6:80 B.W.)

Verdere gevolgen niet-nakoming (Par. 3, Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Boetebeding (Par. 4, Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Onrechtmatige daad (art. 6:162 B.W.)

Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding (Titel 10, Boek 6 B.W.)

Wettelijke rente (art. 6:199 e.v. B.W.)

[MdV, 13-07-2018]

 

 

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.