Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Inleiding algemene verordening gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) is op 27 april 2016 door de Europese Unie uitgevaardigd. De Verordening is op 25 mei 2018 van kracht geworden. De Nederlandse afkorting is AVG, de Engelse term General Data Protection Regulation (GDPR).

De AVG is de opvolger van een eerdere Europese Richtlijn (Richtlijn 2000/31), die ook al door de Nederlandse wetgever was geïmplementeerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De AVG gaat verder dan de richtlijn en de regels van de AVG vervangen de eerdere nationale wetgeving. Wel kan de nationale wetgever – als de AVG daarvoor de speelruimte biedt – sommige bepalingen van de verordening zelf nader invullen. Voor bepaalde sectoren bestaan specifieke nationale regels, die binnen de AVG gehandhaafd kunnen worden (vgl. Considerans (10) AVG). 

Doel van de AVG

Het belang (en het doel) van de AVG kan niet makkelijk worden onderschat. Het doel van de AVG is zeer uitvoerig beschreven in de considerans voor de verordening. De Considerans omvat maar liefst 173 (bij elkaar 31 pagina’s A4) aan overwegingen.

Het kerndoel van de AVG is het beschermen van fundamentele grondrechten en vrijheden van de burgers van de EU. Deze grondrechten zijn vastgelegd in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. De Considerans zegt het zo:

“(4) De verwerking van persoonsgegevens moet ten dienste staan van de mens. Het recht op bescherming van persoonsgegevens heeft geen absolute gelding, maar moet worden beschouwd in relatie tot de functie ervan in de samenleving. Het moet tegen andere grondrechten worden afgewogen conform het evenredigheidsbeginsel.

Deze verordening eerbiedigt alle grondrechten en de vrijheden en beginselen die zijn erkend in het Handvest … met name de eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven, (het recht op een) woning en (op vrije) communicatie, de bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en van informatie, de vrijheid van ondernemerschap, het recht  op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht, en het recht op culturele, godsdienstige en taalkundige verscheidenheid.”

Betrokkene, verwerker en verwerkingsverantwoordelijke

Voor degeen, die persoonsgegevens verwerkt (de “verwerker”) of laat verwerken (de “verwerkingsverantwoordelijke”), en natuurlijk ook voor de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden (de “betrokkene”), zijn de eerste vier hoofdstukken van de AVG het meest van belang.

Die bepalen namelijk:

  • wat “verwerking van persoonsgegevens” inhoudt
  • wat onder “persoonsgegevens” is te verstaan
  • welke rechten de betrokkene heeft en
  • waar de verwerker en diens opdrachtgever zich aan moeten houden ter bescherming van de privacy van de betrokkene.

[MdV, 16-12-2018]

 

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.