Appartementsrechten (Titel 9, Boek 5 B.W.)

Inleiding appartementsrechten

Een eigenaar kan zijn eigendomsrecht met betrekking tot een stuk grond of een gebouw splitsen in zgn. “appartementsrechten”. De wettelijke regeling inzake deze rechten is opgenomen in Titel 9 van Boek 5 B.W.. Ook de erfpachter en de opstaller hebben deze bevoegdheid (met betrekking tot hun beperkte recht), mits met toestemming van de grondeigenaar (art. 5:106 lid 7 B.W.).

Art. 5:106 lid 4 B.W. definieert het begrip appartementsrecht aldus:

“Onder appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.”

De wettelijke regeling van de appartementsrechten is ingedeeld in vier afdelingen:

Algemene bepalingen appartementsrechten (Afd. 1, Titel 9, Boek 5 B.W.)

De vereniging van eigenaren (Afd. 2, Titel 9, Boek 5 B.W.)

Rechten uit verzekeringsovereenkomsten (Afd. 3, Titel 9, Boek 5 B.W.)

Wijziging en opheffing van de akte van splitsing (Afd. 4, Titel 9, Boek 5 B.W.)

Andere relevante pagina’s

Zakenrecht (Boek 5 B.W.)

Eigendom in het algemeen (Titel 1, Boek 5 B.W.)

Eigendom van roerende zaken (Titel 2, Boek 5 B.W.)

Eigendom van onroerende zaken (Titel 3, Boek 5 B.W.)

Bevoegdheden en verplichtingen eigenaars naburige erven (burenrecht) (Titel 4, Boek 5 B.W.)

Mandeligheid (Titel 5, Boek 5 B.W.)

Erfdienstbaarheden (Titel 6, Boek 5 B.W.)

Erfpacht (Titel 7, Boek 5 B.W.)

Recht van opstal (Titel 8, Boek 5 B.W.)

[MdV, 22-03-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.