Recht van opstal (Titel 8, Boek 5 B.W.)

Inleiding recht van opstal

In Titel 8, Boek 5 B.W. wordt het recht van opstal in de wet geregeld. De Titel omvat slechts 5 artikelen (art. 5:101 B.W. tot en met art. 5:105 B.W.).

Wat houdt recht van opstal in?

Het recht van opstal is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen. Aldus art. 5:101 lid 1 B.W..

Het recht van opstal kan zelfstandig zijn, of gekoppeld aan een ander zakelijk recht. Aldus art. 5:101 lid 2 B.W..

Wijze van vestigen recht van opstal

Een recht van opstal wordt – zo blijkt impliciet uit de wet – gevestigd in een notariële akte en inschrijving in het Kadaster. In art. 5:101 lid 3 B.W. wordt bvb. gesproken van de in de akte van vestiging te bedingen vergoeding en ook art. 5:102 B.W. en art. 5:103 B.W. vermelden deze akte.

Omvang van het recht van opstal

De bevoegdheden van de opstaller tot het gebruiken, aanbrengen en wegnemen kunnen in de akte worden beperkt (art. 5:102 B.W.). Zonder die beperking heeft de opstaller de bevoegdheden die voor het volle genot van zijn recht nodig zijn (art. 5:103 B.W.).

Vergoeding (retributie)

Net als bij erfpacht of erfdienstbaarheid kan een vergoeding bedongen worden. Deze heet bij opstal “retributie”.

Tenietgaan van het recht van opstal

Wanneer het recht van opstal eindigt, vervallen de opstallen aan de eigenaar. De nadere uitwerking is te vinden in art. 5:105 B.W..

Andere relevante pagina’s

Zakenrecht (Boek 5 B.W.)

Eigendom algemene bepalingen (Titel 1, Boek 5 B.W.)

Eigendom van roerende zaken (Titel 2, Boek 5 B.W.)

Eigendom van onroerende zaken (Titel 3, Boek 5 B.W.)

Bevoegdheden en verplichtingen eigenaars naburige erven (burenrecht) (Titel 4, Boek 5 B.W.)

Inschrijvingen registergoederen (Afd. 2, Titel 1, Boek 3 B.W.)

Erfdienstbaarheden (Titel 6, Boek 5 B.W.)

Erfpacht (Titel 7, Boek 5 B.W.)

Appartementsrechten (Titel 9, Boek 5 B.W.)

Rechtspraak

Hoge Raad 31 oktober 2014 (Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders Haarlemmermeer/Hoogheemraadschap van Rijnland) – mag Hoogheemraadschap algemene voorwaarden en retributieregeling wijzigen? (art. 5:104 B.W. en art. 5:105 B.W.)

Hoge Raad 22 oktober 2010 – geschil over de inhoud van het recht van opstal (bewijskracht van de notariële akte)

[MdV, 13-08-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.