Andere wettelijke rechten erfopvolging (Afd. 2, Titel 3, Boek 4 B.W.)

Inleiding andere wettelijke rechten erfopvolging

In Afd. 2, Titel 3, Boek 4 B.W. wordt een aantal andere kwesties rondom het overlijden en de vererving geregeld. Deze Afdeling omvat 14 bepalingen (art. 4:28 B.W. tot en met art. 4:41 B.W.).

Recht op bewoning sterfhuis

De echtgenoot is jegens de erfgenamen bevoegd tot voortzetting van de bewoning van de in eigendom zijde woning gedurende een termijn van zes maanden onder gelijke voorwaarden als tevoren. De echtgenoot is op gelijke wijze en voor gelijke duur bevoegd tot voortzetting van het gebruik van de inboedel, voor zover die tot de nalatenschap of de ontbonden huwelijksgemeenschap behoort of de erflater ten gebruike toekwam (art. 4:28 lid 1 B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 6-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.