Erfstellingen (Afd. 1, Titel 5, Boek 4 B.W.)

Inleiding erfstellingen

In Titel 5, Boek 4 B.W. werkt de wet de uiterste wil verder uit. Afd. 1 gaat over Erfstellingen en omvat 2 artikelen (art. 4:115 B.W. en art. 4:116 B.W.).

Definitie erfstelling

Een erfstelling is een bepaling in een uiterste wilsbeschikking, waarbij de erflater aan een of meer daarbij aangewezen personen zijn gehele nalatenschap – of een aandeel daarin – nalaat (art. 4:115 B.W.).

Dit omvat het hele vermogen, dus de erfstelling omvat niet alleen de bezittingen, maar ook de schulden van de erflater. De verkrijging op grond van erfstelling is een overdracht onder algemene titel.

Dit onderscheid is gebaseerd op art. 3:80 lid 1 B.W. (zie ook de pagina Algemene bepalingen verkrijging en verlies van goederen).

Wanneer een deel van het vermogen wordt nagelaten, dan spreken we van een ‘legaat’. Die valt ook onder de definitie van erfstelling (zie conclusie P-G 29 september 2006 (geschil erfgenamen), onder nr. 16 (laatste volzin). Zie ook de pagina Legaten.

Geen verschil rechten wettelijke erfgenamen en testamentaire erfgenamen

Het maakt voor de wet niet uit, of iemand erft op basis van een erfstelling in een testament of – wanneer er geen testament is – op basis van de wettelijke regels van vererving (art. 4:116 B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 13-01-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.