LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Jaarrekening en bestuursverslag (Titel 9, Boek 2 B.W.)Algemene bepaling jaarrekening en bestuursverslag (Afd. 1, Titel 9, Boek 2 B.W.)

Algemene bepaling jaarrekening en bestuursverslag (Afd. 1, Titel 9, Boek 2 B.W.)

Inleiding algemene bepaling jaarrekening en bestuursverslag

Afd. 1, Titel 9, Boek 2 B.W. bevat één bepaling over de toepasselijkheid van Titel 9: art. 2:360 B.W..

Toepasselijkheid wettelijke bepalingen inzake jaarrekening en bestuursverslag

Titel 9 Boek 2 B.W. is van toepassing op de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Regels jaarrekening en bestuursverslag gelden ook voor banken ongeacht rechtsvorm

Ongeacht hun rechtsvorm is deze titel ook op banken als bedoeld in art. 2:415 B.W., betaalinstellingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en elektronisch-geldinstellingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht van toepassing (art. 2:360 lid 1 B.W.).

Regels jaarrekening en bestuursverslag toepasselijk op VOF of CV wiens vennoten kapitaalvennootschappen naar buitenlands recht zijn

Daarnaast geldt Titel 9 ook voor een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma waarvan alle vennoten kapitaalvennootschappen naar buitenlands recht zijn en volledig jegens schuldeisers aansprakelijk zijn voor de schulden (art. 2:360 lid 2 B.W.).

Regels jaarrekening en bestuursverslag toepasselijk op stichting of vereniging met onderneming met bepaalde omzet

En tenslotte is deze ook van toepassing op de stichting en de vereniging die een of meer ondernemingen in stand houden, die ingevolge de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, indien de netto-omzet van deze ondernemingen de drempel van art. 2:396 lid 1 onder b B.W. overstijgt (art. 2:360 lid 3 B.W.). Dit gedurende tenminste twee jaren.

Dit bedrag kan volgens art. 2:398 lid 4 BW gewijzigd worden bij algemene maatregel van bestuur indien het recht van de Europese Gemeenschappen dit verplicht.

Deze uitzondering is niet van toepassing op de stichting of vereniging als deze rechtsvorm bij of krachtens de wet verplicht is een financiële verantwoording op te stellen die als gelijkwaardig kan worden gezien met de jaarrekening en deze ook openbaar wordt gemaakt. Een enigszins alternatieve jaarrekening is voor de stichting of vereniging dus toegestaan.

Regels jaarrekening en bestuursverslag ook toepasselijk op jaarrekening coöperatie

Voor de coöperatie geldt de wettelijke regeling van het jaarrekeningenrecht ook (art. 2:360 lid 1 B.W.). Dit brengt mee dat het bestuur jaarlijks een jaarrekening moet opmaken overeenkomstig titel 9 van Boek 2 BW en deze ter vaststelling aan de algemene vergadering moet voorleggen. Coöperaties kunnen echter de winst- en verliesrekening vervangen door een exploitatierekening (art. 2:361 lid 1 B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 15-03-2022; laatste bewerking OP 26-04-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.