Pagina inhoud

  Overeenkomsten timesharing en vakantieproducten lange duur (Titel 1A, Boek 7 B.W.)

  Inleiding overeenkomst timesharing en vakantieproducten lange duur

  De regeling die is opgenomen in Titel 1A, Boek 7 B.W. maakt deel uit van de implementatie van Europese richtlijnen met betrekking tot de consumentenbescherming.

  Op 14 januari 2009 is Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad tot stand gekomen betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling (PbEU L 33/10). De richtlijn is bij wet van 27 januari 2011 geïmplementeerd in Titel 1A Boek 7 B.W.. De wet verwijst in meerdere bepalingen naar de bijlagen bij de richtlijn, zodat een link naar de richtlijn handig is (zie boven).

  De richtlijn heeft tot doel consumenten binnen de Europese Unie te beschermen bij het aangaan van overeenkomsten van langere duur voor het gebruik van de vakantie-accommodaties in deeltijd dan wel andere duurovereenkomsten met betrekking tot de vakantie producten, zoals kortingen. Ook zijn aanvullende diensten bij deze overeenkomsten onderwerp van de regeling.

  De bedoeling van de regeling is om de concurrentie binnen de interne markt te bevorderen door de drempel voor consumenten om dergelijke producten in een andere lidstaat aan te schaffen lager te maken. Dit vooral door het beschermingsniveau voor de consument zodanig te maken, dat de consument minder bevreesd hoeft te zijn voor het aangaan van dergelijke transacties in een ander land, met een ander rechtssysteem.

  Inhoud Titel 1A

  De regeling is niet omvangrijk (slechts 9 artikelen, art. 7:50a B.W.t/m art. 7:50i B.W.) en bevat met name beschermingsregels voor de consument ten aanzien van het aangaan van dergelijke overeenkomsten. Zoals de eis van schriftelijkheid, de mogelijkheid de overeenkomst na het aangaan op te zeggen gedurende een bedenktijd van 14 dagen.

  Art. 7:50a B.W. bevat de in de regeling gehanteerde definities. Onder timesharing (“overeenkomst betreffende gebruik in deeltijd”) wordt verstaan:

  “Een overeenkomst met een duur van meer dan een jaar, met inbegrip van elke bepaling die een verlenging mogelijk maakt, op grond waarvan een consument tegen vergoeding het recht krijgt om één of meer overnachtingsaccommodaties voor meer dan één verblijfsperiode te gebruiken”.

  Onder overeenkomst inzake “vakantieproducten voor lange duur” wordt verstaan:

  “Een overeenkomst met een duur van meer dan een jaar, met inbegrip van elke bepaling die een verlenging mogelijk maakt, op grond waarvan een consument tegen vergoeding hoofdzakelijk het recht krijgt op kortingen op of andere voordelen inzake accommodatie, al dan niet samen met reizen of andere diensten”.

  Duidelijke en begrijpelijke informatie

  Art. 7:50b B.W. verplicht de professionele aanbieder (‘de handelaar”) om de consument juist en volledig voor te lichten. De wet verwijst daarvoor naar het model in Bijlage 1 bij de richtlijn.
  Er dient duidelijke en begrijpelijke informatie op een “duurzame gegevensdrager” te worden aangeboden in de taal van de consument.

  De timesharing etc. mag niet als investering worden aangeboden. Handelen in strijd met deze bepalingen geldt als oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in art. 6:193b B.W..

  Schriftelijke vastlegging

  Art. 7:50c B.W. schrijft voor dat de overeenkomst schriftelijk moet worden vastgelegd en ondertekend, in een taal naar keuze van de consument. Lid 6 bepaalt, dat in de overeenkomst betreffende gebruik in deeltijd een afzonderlijk standaardformulier moet worden opgenomen voor ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig bijlage V bij de richtlijn.

  Ontbreekt dit, dan wordt de opzeggingstermijn verlengd totdat de consument alsnog over deze informatie beschikt (art. 7:50d lid 2 B.W.), maar max. met drie maanden. Ontbreekt het formulier van art. 7:50c lid 6 B.W. over de mogelijkheid tot ontbinding wordt de opzeggingstermijn eveneens verlengd tot alle stukken compleet zijn, maar max. tot een jaar (art. 7:50d lid 3 B.W.).

  Bedenktijd

  De consument heeft na het aangaan van de overeenkomst 14 dagen bedenktijd, en kan gedurende die termijn schriftelijk opzeggen (art. 7:50d B.W.). Bij opzegging kunnen geen kosten in rekening gebracht worden en de opzegging treft alle gerelateerde overeenkomsten (art. 7:50e B.W.). Gedurende de bedenktijd mogen van de consument geen (vooruit)betalingen of IOU’s gevraagd worden, en al hetgeen betaald is gedurende de termijn waarbinnen opzegging mogelijk is, geldt als onverschuldigd betaald (art. 7:50f B.W.).

  Vakantieproducten

  De regeling van timesharing is van overeenkomstige toepassing op vakantieproducten van lange duur (art. 7:50g B.W.). De verkoopinformatie zoals bedoeld in art. 7:50b B.W. moet verstrekt worden volgens het in bijlage II bij de richtlijn opgenomen model.

  De prijs van de overeenkomst betreffende een vakantieproduct van lange duur, met inbegrip van de eventuele ledencontributie, wordt voldaan in gelijke jaarlijkse termijnen. Elke andere betaling geldt als onverschuldigd (art. 7:50g lid 2 B.W.). De handelaar moet de consument veertien dagen voor de nieuwe betaaltermijn een mededeling sturen (lid 3). Vanaf de tweede verlenging kan de consument de overeenkomst schriftelijk opzeggen (lid 4).

  Bemiddeling bij verkopen en uitwisseling

  Art. 7:50a aanhef en sub e B.W. verstaat onder een overeenkomst van bijstand bij verhandelen van timesharing:

  “Een overeenkomst op grond waarvan een handelaar een consument tegen vergoeding bijstaat om een recht van gebruik in deeltijd of een vakantieproduct van lange duur over te nemen of over te dragen”.

  Art. 7:50a aanhef en sub f B.W. verstaat onder uitwisselingsovereenkomst:

  “Een overeenkomst op grond waarvan een consument tegen vergoeding toetreedt tot een uitwisselingssysteem waarbij hem in ruil voor het tijdelijk beschikbaar stellen van zijn recht van gebruik in deeltijd, toegang tot overnachtingsaccommodatie of andere diensten wordt geboden”.

  In art. 7:50h B.W. bevat bepalingen die het bemiddelen en de uitwisselingsovereenkomsten nader regelen ter bescherming van de consument. Daarbij gelden eveneens door de handelaar te hanteren Modellen, die als bijlagen bij de richtlijn gevoegd zijn.

  Dwingend recht

  De regeling is van dwingend recht (art. 7:50i lid 2 B.W.) en richt zich met name op de relatie tussen de handelaar en de consument (art. 7:50i lid 4 B.W.).

  Relevante links

  publicatie Vakantieproducten op de website van het NJB.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 1-01-2018]

  Overeenkomsten timesharing en vakantieproducten lange duur (Titel 1A, Boek 7 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Overeenkomsten timesharing en vakantieproducten lange duur (Titel 1A, Boek 7 B.W.)

   Inleiding overeenkomst timesharing en vakantieproducten lange duur

   De regeling die is opgenomen in Titel 1A, Boek 7 B.W. maakt deel uit van de implementatie van Europese richtlijnen met betrekking tot de consumentenbescherming.

   Op 14 januari 2009 is Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad tot stand gekomen betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling (PbEU L 33/10). De richtlijn is bij wet van 27 januari 2011 geïmplementeerd in Titel 1A Boek 7 B.W.. De wet verwijst in meerdere bepalingen naar de bijlagen bij de richtlijn, zodat een link naar de richtlijn handig is (zie boven).

   De richtlijn heeft tot doel consumenten binnen de Europese Unie te beschermen bij het aangaan van overeenkomsten van langere duur voor het gebruik van de vakantie-accommodaties in deeltijd dan wel andere duurovereenkomsten met betrekking tot de vakantie producten, zoals kortingen. Ook zijn aanvullende diensten bij deze overeenkomsten onderwerp van de regeling.

   De bedoeling van de regeling is om de concurrentie binnen de interne markt te bevorderen door de drempel voor consumenten om dergelijke producten in een andere lidstaat aan te schaffen lager te maken. Dit vooral door het beschermingsniveau voor de consument zodanig te maken, dat de consument minder bevreesd hoeft te zijn voor het aangaan van dergelijke transacties in een ander land, met een ander rechtssysteem.

   Inhoud Titel 1A

   De regeling is niet omvangrijk (slechts 9 artikelen, art. 7:50a B.W.t/m art. 7:50i B.W.) en bevat met name beschermingsregels voor de consument ten aanzien van het aangaan van dergelijke overeenkomsten. Zoals de eis van schriftelijkheid, de mogelijkheid de overeenkomst na het aangaan op te zeggen gedurende een bedenktijd van 14 dagen.

   Art. 7:50a B.W. bevat de in de regeling gehanteerde definities. Onder timesharing (“overeenkomst betreffende gebruik in deeltijd”) wordt verstaan:

   “Een overeenkomst met een duur van meer dan een jaar, met inbegrip van elke bepaling die een verlenging mogelijk maakt, op grond waarvan een consument tegen vergoeding het recht krijgt om één of meer overnachtingsaccommodaties voor meer dan één verblijfsperiode te gebruiken”.

   Onder overeenkomst inzake “vakantieproducten voor lange duur” wordt verstaan:

   “Een overeenkomst met een duur van meer dan een jaar, met inbegrip van elke bepaling die een verlenging mogelijk maakt, op grond waarvan een consument tegen vergoeding hoofdzakelijk het recht krijgt op kortingen op of andere voordelen inzake accommodatie, al dan niet samen met reizen of andere diensten”.

   Duidelijke en begrijpelijke informatie

   Art. 7:50b B.W. verplicht de professionele aanbieder (‘de handelaar”) om de consument juist en volledig voor te lichten. De wet verwijst daarvoor naar het model in Bijlage 1 bij de richtlijn.
   Er dient duidelijke en begrijpelijke informatie op een “duurzame gegevensdrager” te worden aangeboden in de taal van de consument.

   De timesharing etc. mag niet als investering worden aangeboden. Handelen in strijd met deze bepalingen geldt als oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in art. 6:193b B.W..

   Schriftelijke vastlegging

   Art. 7:50c B.W. schrijft voor dat de overeenkomst schriftelijk moet worden vastgelegd en ondertekend, in een taal naar keuze van de consument. Lid 6 bepaalt, dat in de overeenkomst betreffende gebruik in deeltijd een afzonderlijk standaardformulier moet worden opgenomen voor ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig bijlage V bij de richtlijn.

   Ontbreekt dit, dan wordt de opzeggingstermijn verlengd totdat de consument alsnog over deze informatie beschikt (art. 7:50d lid 2 B.W.), maar max. met drie maanden. Ontbreekt het formulier van art. 7:50c lid 6 B.W. over de mogelijkheid tot ontbinding wordt de opzeggingstermijn eveneens verlengd tot alle stukken compleet zijn, maar max. tot een jaar (art. 7:50d lid 3 B.W.).

   Bedenktijd

   De consument heeft na het aangaan van de overeenkomst 14 dagen bedenktijd, en kan gedurende die termijn schriftelijk opzeggen (art. 7:50d B.W.). Bij opzegging kunnen geen kosten in rekening gebracht worden en de opzegging treft alle gerelateerde overeenkomsten (art. 7:50e B.W.). Gedurende de bedenktijd mogen van de consument geen (vooruit)betalingen of IOU’s gevraagd worden, en al hetgeen betaald is gedurende de termijn waarbinnen opzegging mogelijk is, geldt als onverschuldigd betaald (art. 7:50f B.W.).

   Vakantieproducten

   De regeling van timesharing is van overeenkomstige toepassing op vakantieproducten van lange duur (art. 7:50g B.W.). De verkoopinformatie zoals bedoeld in art. 7:50b B.W. moet verstrekt worden volgens het in bijlage II bij de richtlijn opgenomen model.

   De prijs van de overeenkomst betreffende een vakantieproduct van lange duur, met inbegrip van de eventuele ledencontributie, wordt voldaan in gelijke jaarlijkse termijnen. Elke andere betaling geldt als onverschuldigd (art. 7:50g lid 2 B.W.). De handelaar moet de consument veertien dagen voor de nieuwe betaaltermijn een mededeling sturen (lid 3). Vanaf de tweede verlenging kan de consument de overeenkomst schriftelijk opzeggen (lid 4).

   Bemiddeling bij verkopen en uitwisseling

   Art. 7:50a aanhef en sub e B.W. verstaat onder een overeenkomst van bijstand bij verhandelen van timesharing:

   “Een overeenkomst op grond waarvan een handelaar een consument tegen vergoeding bijstaat om een recht van gebruik in deeltijd of een vakantieproduct van lange duur over te nemen of over te dragen”.

   Art. 7:50a aanhef en sub f B.W. verstaat onder uitwisselingsovereenkomst:

   “Een overeenkomst op grond waarvan een consument tegen vergoeding toetreedt tot een uitwisselingssysteem waarbij hem in ruil voor het tijdelijk beschikbaar stellen van zijn recht van gebruik in deeltijd, toegang tot overnachtingsaccommodatie of andere diensten wordt geboden”.

   In art. 7:50h B.W. bevat bepalingen die het bemiddelen en de uitwisselingsovereenkomsten nader regelen ter bescherming van de consument. Daarbij gelden eveneens door de handelaar te hanteren Modellen, die als bijlagen bij de richtlijn gevoegd zijn.

   Dwingend recht

   De regeling is van dwingend recht (art. 7:50i lid 2 B.W.) en richt zich met name op de relatie tussen de handelaar en de consument (art. 7:50i lid 4 B.W.).

   Relevante links

   publicatie Vakantieproducten op de website van het NJB.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 1-01-2018]

   Overeenkomsten timesharing en vakantieproducten lange duur (Titel 1A, Boek 7 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!