Pagina inhoud

  Internationaal privaatrecht verbintenissen niet uit overeenkomst (Titel 14, Boek 10 B.W.)

  Inleiding internationaal privaatrecht verbintenissen niet uit overeenkomst

  Titel  14, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake verbintenissen niet uit overeenkomst. De wet spreekt van ‘uit andere bron dan overeenkomst’. Dit betreft dus de onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking of verbintenissen uit eenzijdige rechtshandelingen.

  Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

  De Titel omvat slechts 3 bepalingen (art. 10:157 B.W. tot en met art. 10:159 B.W.).

  EU-Verordening Rome II

  Centraal in het IPR inzake verbintenissen uit onrechtmatige daad en andere aansprakelijkheden staat de EU-Verordening Rome II.

  Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder de Verordening «Rome II» : de Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II) (PbEU L 199) (art. 10:157 B.W.).

  Haags verdrag produktaansprakelijkheid en verkeersongevallen

  De Verordening «Rome II» laat onverlet het op 4 mei 1971 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de wet die van toepassing is op verkeersongevallen op de weg (Trb. 1971, 118); en het op 2 oktober 1973 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag betreffende de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten (Trb. 1974, 84) (art. 10:158 B.W.).

  Als Rome II niet geldt, geldt Rome II toch

  Op verbintenissen die buiten de werkingssfeer van de verordening «Rome II» en de terzake geldende verdragen vallen en die als onrechtmatige daad kunnen worden aangemerkt, zijn de bepalingen van de Verordening «Rome II» van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat op verbintenissen voortvloeiend uit de uitoefening van Nederlands openbaar gezag Nederlands recht van toepassing is (art. 10:159 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 12-04-2022; laatste bewerking 23-02-2023]

  Internationaal privaatrecht verbintenissen niet uit overeenkomst (Titel 14, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Internationaal privaatrecht verbintenissen niet uit overeenkomst (Titel 14, Boek 10 B.W.)

   Inleiding internationaal privaatrecht verbintenissen niet uit overeenkomst

   Titel  14, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake verbintenissen niet uit overeenkomst. De wet spreekt van ‘uit andere bron dan overeenkomst’. Dit betreft dus de onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking of verbintenissen uit eenzijdige rechtshandelingen.

   Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

   De Titel omvat slechts 3 bepalingen (art. 10:157 B.W. tot en met art. 10:159 B.W.).

   EU-Verordening Rome II

   Centraal in het IPR inzake verbintenissen uit onrechtmatige daad en andere aansprakelijkheden staat de EU-Verordening Rome II.

   Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder de Verordening «Rome II» : de Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II) (PbEU L 199) (art. 10:157 B.W.).

   Haags verdrag produktaansprakelijkheid en verkeersongevallen

   De Verordening «Rome II» laat onverlet het op 4 mei 1971 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de wet die van toepassing is op verkeersongevallen op de weg (Trb. 1971, 118); en het op 2 oktober 1973 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag betreffende de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten (Trb. 1974, 84) (art. 10:158 B.W.).

   Als Rome II niet geldt, geldt Rome II toch

   Op verbintenissen die buiten de werkingssfeer van de verordening «Rome II» en de terzake geldende verdragen vallen en die als onrechtmatige daad kunnen worden aangemerkt, zijn de bepalingen van de Verordening «Rome II» van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat op verbintenissen voortvloeiend uit de uitoefening van Nederlands openbaar gezag Nederlands recht van toepassing is (art. 10:159 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 12-04-2022; laatste bewerking 23-02-2023]

   Internationaal privaatrecht verbintenissen niet uit overeenkomst (Titel 14, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!