Pagina inhoud

  De algemene vergadering van de besloten vennootschap (Afd. 4, Titel 5, Boek 2 B.W.)

  Inleiding algemene vergadering van de besloten vennootschap

  Afd. 4 van Titel 5, Boek 2 B.W. geeft nadere bepalingen over de algemene vergadering (van aandeelhouders) van de vennootschap. De Afdeling omvat 26 artikelen (art. 2:217 B.W. tot en met art. 2:238 B.W.).

  Aansprakelijkheid van de aandeelhouders van de B.V.

  De aandeelhouders zijn tegenover de B.V. gebonden tot het bedrag van hun inbreng. De aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen namens de B.V. wordt verricht (de B.V. bezit immers rechtspersoonlijkheid).

  Ook zijn de aandeelhouders niet gehouden om bij te dragen in de verliezen van de B.V. boven het bedrag dat op hun aandeel behoort te worden gestort.

  Algemene vergadering van aandeelhouders belangrijkste orgaan B.V.

  De algemene vergadering is het orgaan van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders (ook wel afgekort als “AvA”) wordt vaak gezien als het belangrijkste orgaan van de B.V.. De aandeelhouders zijn met elkaar eigenaar van de B.V. en hebben het dus uiteindelijk voor het zeggen. Die zeggenschap is echter wat betreft de dagelijkse gang van zaken indirect: zij kunnen de bestuurders benoemen en ontslaan.

  Belangrijke besluiten met betrekking tot de vennootschap, zoals besluiten tot wijziging van de statuten, vaststelling van de jaarrekening en de uitkering van dividend zijn voorbehouden aan de AvA.

  De bevoegdheid tot het nemen van besluiten komt in principe dan ook toe aan de algemene vergadering, mits dit valt binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen (tenzij die door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn toegekend). Daarnaast dient het bestuur en de raad van commissarissen de algemene vergadering te voorzien van informatie die nodig is bij het nemen van besluiten (art. 2:217 B.W.).

  Dividenduitkering bij de B.V.

  De aandeelhouders hebben daarnaast recht op de winst die de B.V. maakt (art. 2:118 B.W.). Dit wordt dividend genoemd. Dividend kan worden uitgekeerd in twee vormen:

  – cash dividend: dit betekent dat de aandeelhouders een geldbedrag krijgen uitgekeerd;

  – stock dividend: dit betekent dat de aandeelhouders nieuwe aandelen in plaats van een geldbedrag krijgen.

  Bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders

  De algemene vergadering komt jaarlijks minstens één keer bij elkaar (art. 2:118 B.W.). Het bestuur of de raad van commissarissen zijn bevoegd om de algemene vergadering bij elkaar te roepen (art. 2:219 B.W.) Een dergelijke oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven, al dan niet via elektronische weg (art. 2:223 B.W.).

  Termijn voor oproeping AvA besloten vennootschap

  Oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen (art. 2:225 B.W.).

  Oproep voor de AvA moet de agenda bevatten

  De oproeping bevat daarnaast de onderwerpen die op de agenda staan van de algemene vergadering. Over onderwerpen die niet bij de oproeping zijn aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping vastgestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen (art. 2:224 B.W.).

  Rechten van de aandeelhouders tijdens de AvA

  Tijdens de algemene vergadering heeft iedere aandeelhouder het recht om de vergadering bij te wonen en het woord te voeren (vergaderrecht) en heeft iedere aandeelhouder het recht om te stemmen (stemrecht), al dan via elektronische weg of bij volmacht indien een aandeelhouder niet fysiek aanwezig kan zijn (art. 2:227 B.W.).

  Indien het kapitaal in aandelen van een zelfde bedrag is verdeeld, brengt iedere aandeelhouder zoveel stemmen uit als hij aandelen heeft (art. 2:228 lid 2 B.W.). Indien het kapitaal in aandelen van verschillend bedrag is verdeeld, is het aantal stemmen van iedere aandeelhouder gelijk aan het aantal malen dat het bedrag van het kleinste aandeel is begrepen in het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. Gedeelten van stemmen worden echter verwaarloosd (art. 2:228 lid 3 B.W.).

  Afwijking van art. 2:228 lid 2 en 3 B.W. is daarnaast mogelijk in de statuten van de B.V. (art. 2:228 lid 4 B.W.).

  Besluitvorming tijdens de AvA

  Alle besluiten waaromtrent bij de wet of de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen (>50%). De wet of de statuten kunnen echter bepalen dat voor bepaalde besluiten een grotere meerderheid van de stemmen nodig is, bijvoorbeeld 2/3 van de stemmen. Daarnaast kunnen de wet of de statuten voorschrijven dat voor besluitvorming in de algemene vergadering van aandeelhouders bijvoorbeeld 50% van het kapitaal aanwezig moet zijn (art. 2:230 B.W.).

  Bevoegdheid tot statutenwijziging en wijziging van het kapitaal van de B.V.

  De algemene vergadering is onder meer bevoegd om de statuten van de B.V. te wijzigen. Indien in de statuten de bevoegdheid tot wijziging door de algemene vergadering is uitgesloten, is wijziging alsnog mogelijk met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd (art. 2:131 lid 1 B.W.).

  De algemene vergadering is daarnaast bevoegd tot wijziging van het kapitaal van de besloten vennootschap. Het besluit tot verhoging van het bedrag van de aandelen en van het maatschappelijk kapitaal wordt volgens art. 2:178a B.W. genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Het besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen en van het maatschappelijk kapitaal wordt echter genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd in de algemene vergadering (art. 2:231a lid 1 B.W.).

  Geen verslechtering rechten aandeelhouder bij statutenwijziging

  De rechten van de aandeelhouder kunnen niet met een wijziging van de statuten worden verkort. Dit tenzij die wijzigingsbevoegdheid in de statuten is voorbehouden (art. 2:232 B.W.).

  Wijziging van de statuten van de BV

  Een wijziging in de statuten vindt – op straffe van nietigheid – steeds plaats door middel van een notariële akte ten overstane van een Nederlandse notaris. De akte moet worden verleden in de Nederlandse taal (art. 2:134 lid 1 B.W.).

  De akte kan ook bestaan in een notarieel proces-verbaal van de algemene vergadering, waarin de wijziging aangenomen is, of in een later verleden notariële akte (art. 2:124 lid 2 B.W.).

  Bestuur BV is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen opmaken

  Het bestuur van de besloten vennootschap is te allen tijde bevoegd de notariële akte tot wijziging van de statuten te doen verlijden, ook zonder daartoe door de algemene vergadering te zijn gemachtigd.

  De naamloze vennootschap kent een soortgelijke bepaling. Zie de pagina Algemene vergadering naamloze vennootschap.

  Besluitvorming buiten de algemene vergadering van de B.V.

  Besluitvorming van aandeelhouders kan ook buiten een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de instemming met de wijze van besluitvorming ook langs elektronische weg plaatsvinden (art. 2:238 lid 1 B.W.).

  2In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. Tenzij de statuten anders bepalen, kunnen de stemmen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen (art. 2:238 lid 2 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [KG, 10-10-2020; laatste bewerking MdV 29-08-2022]

  De algemene vergadering van de besloten vennootschap (Afd. 4, Titel 5, Boek 2 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   De algemene vergadering van de besloten vennootschap (Afd. 4, Titel 5, Boek 2 B.W.)

   Inleiding algemene vergadering van de besloten vennootschap

   Afd. 4 van Titel 5, Boek 2 B.W. geeft nadere bepalingen over de algemene vergadering (van aandeelhouders) van de vennootschap. De Afdeling omvat 26 artikelen (art. 2:217 B.W. tot en met art. 2:238 B.W.).

   Aansprakelijkheid van de aandeelhouders van de B.V.

   De aandeelhouders zijn tegenover de B.V. gebonden tot het bedrag van hun inbreng. De aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen namens de B.V. wordt verricht (de B.V. bezit immers rechtspersoonlijkheid).

   Ook zijn de aandeelhouders niet gehouden om bij te dragen in de verliezen van de B.V. boven het bedrag dat op hun aandeel behoort te worden gestort.

   Algemene vergadering van aandeelhouders belangrijkste orgaan B.V.

   De algemene vergadering is het orgaan van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders (ook wel afgekort als “AvA”) wordt vaak gezien als het belangrijkste orgaan van de B.V.. De aandeelhouders zijn met elkaar eigenaar van de B.V. en hebben het dus uiteindelijk voor het zeggen. Die zeggenschap is echter wat betreft de dagelijkse gang van zaken indirect: zij kunnen de bestuurders benoemen en ontslaan.

   Belangrijke besluiten met betrekking tot de vennootschap, zoals besluiten tot wijziging van de statuten, vaststelling van de jaarrekening en de uitkering van dividend zijn voorbehouden aan de AvA.

   De bevoegdheid tot het nemen van besluiten komt in principe dan ook toe aan de algemene vergadering, mits dit valt binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen (tenzij die door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn toegekend). Daarnaast dient het bestuur en de raad van commissarissen de algemene vergadering te voorzien van informatie die nodig is bij het nemen van besluiten (art. 2:217 B.W.).

   Dividenduitkering bij de B.V.

   De aandeelhouders hebben daarnaast recht op de winst die de B.V. maakt (art. 2:118 B.W.). Dit wordt dividend genoemd. Dividend kan worden uitgekeerd in twee vormen:

   – cash dividend: dit betekent dat de aandeelhouders een geldbedrag krijgen uitgekeerd;

   – stock dividend: dit betekent dat de aandeelhouders nieuwe aandelen in plaats van een geldbedrag krijgen.

   Bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders

   De algemene vergadering komt jaarlijks minstens één keer bij elkaar (art. 2:118 B.W.). Het bestuur of de raad van commissarissen zijn bevoegd om de algemene vergadering bij elkaar te roepen (art. 2:219 B.W.) Een dergelijke oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven, al dan niet via elektronische weg (art. 2:223 B.W.).

   Termijn voor oproeping AvA besloten vennootschap

   Oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen (art. 2:225 B.W.).

   Oproep voor de AvA moet de agenda bevatten

   De oproeping bevat daarnaast de onderwerpen die op de agenda staan van de algemene vergadering. Over onderwerpen die niet bij de oproeping zijn aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping vastgestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen (art. 2:224 B.W.).

   Rechten van de aandeelhouders tijdens de AvA

   Tijdens de algemene vergadering heeft iedere aandeelhouder het recht om de vergadering bij te wonen en het woord te voeren (vergaderrecht) en heeft iedere aandeelhouder het recht om te stemmen (stemrecht), al dan via elektronische weg of bij volmacht indien een aandeelhouder niet fysiek aanwezig kan zijn (art. 2:227 B.W.).

   Indien het kapitaal in aandelen van een zelfde bedrag is verdeeld, brengt iedere aandeelhouder zoveel stemmen uit als hij aandelen heeft (art. 2:228 lid 2 B.W.). Indien het kapitaal in aandelen van verschillend bedrag is verdeeld, is het aantal stemmen van iedere aandeelhouder gelijk aan het aantal malen dat het bedrag van het kleinste aandeel is begrepen in het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. Gedeelten van stemmen worden echter verwaarloosd (art. 2:228 lid 3 B.W.).

   Afwijking van art. 2:228 lid 2 en 3 B.W. is daarnaast mogelijk in de statuten van de B.V. (art. 2:228 lid 4 B.W.).

   Besluitvorming tijdens de AvA

   Alle besluiten waaromtrent bij de wet of de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen (>50%). De wet of de statuten kunnen echter bepalen dat voor bepaalde besluiten een grotere meerderheid van de stemmen nodig is, bijvoorbeeld 2/3 van de stemmen. Daarnaast kunnen de wet of de statuten voorschrijven dat voor besluitvorming in de algemene vergadering van aandeelhouders bijvoorbeeld 50% van het kapitaal aanwezig moet zijn (art. 2:230 B.W.).

   Bevoegdheid tot statutenwijziging en wijziging van het kapitaal van de B.V.

   De algemene vergadering is onder meer bevoegd om de statuten van de B.V. te wijzigen. Indien in de statuten de bevoegdheid tot wijziging door de algemene vergadering is uitgesloten, is wijziging alsnog mogelijk met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd (art. 2:131 lid 1 B.W.).

   De algemene vergadering is daarnaast bevoegd tot wijziging van het kapitaal van de besloten vennootschap. Het besluit tot verhoging van het bedrag van de aandelen en van het maatschappelijk kapitaal wordt volgens art. 2:178a B.W. genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Het besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen en van het maatschappelijk kapitaal wordt echter genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd in de algemene vergadering (art. 2:231a lid 1 B.W.).

   Geen verslechtering rechten aandeelhouder bij statutenwijziging

   De rechten van de aandeelhouder kunnen niet met een wijziging van de statuten worden verkort. Dit tenzij die wijzigingsbevoegdheid in de statuten is voorbehouden (art. 2:232 B.W.).

   Wijziging van de statuten van de BV

   Een wijziging in de statuten vindt – op straffe van nietigheid – steeds plaats door middel van een notariële akte ten overstane van een Nederlandse notaris. De akte moet worden verleden in de Nederlandse taal (art. 2:134 lid 1 B.W.).

   De akte kan ook bestaan in een notarieel proces-verbaal van de algemene vergadering, waarin de wijziging aangenomen is, of in een later verleden notariële akte (art. 2:124 lid 2 B.W.).

   Bestuur BV is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen opmaken

   Het bestuur van de besloten vennootschap is te allen tijde bevoegd de notariële akte tot wijziging van de statuten te doen verlijden, ook zonder daartoe door de algemene vergadering te zijn gemachtigd.

   De naamloze vennootschap kent een soortgelijke bepaling. Zie de pagina Algemene vergadering naamloze vennootschap.

   Besluitvorming buiten de algemene vergadering van de B.V.

   Besluitvorming van aandeelhouders kan ook buiten een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de instemming met de wijze van besluitvorming ook langs elektronische weg plaatsvinden (art. 2:238 lid 1 B.W.).

   2In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. Tenzij de statuten anders bepalen, kunnen de stemmen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen (art. 2:238 lid 2 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [KG, 10-10-2020; laatste bewerking MdV 29-08-2022]

   De algemene vergadering van de besloten vennootschap (Afd. 4, Titel 5, Boek 2 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!