Pagina inhoud

  Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening (Afd. 2, Titel 9, Boek 2 B.W.)

  Inleiding algemene bepalingen omtrent de jaarrekening

  Afd. 2, Titel 9, Boek 2 B.W. bevat drie algemene bepalingen over het jaarrekeningenrecht (art. 2:361 B.W. tot en met art. 2:363 B.W.). De bepalingen van deze titel gelden voor jaarrekeningen en hun onderdelen, zowel in de vorm waarin zij door het bestuur zijn opgemaakt als in de vorm waarin zij door het bevoegde orgaan van de rechtspersoon zijn vastgesteld (art. 2:361 lid 3 B.W.).

  Voor het jaarrekeningrecht is ook het Besluit modellen jaarrekening (van 1 november 2015) van belang.

  Definitie jaarrekening

  Onder jaarrekening wordt verstaan: de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opstelt (art. 2:361 lid 1 B.W.).

  Bij coöperaties en bepaalde verenigingen en stichtingen heet de jaarrekening ‘exploitatierekening’

  Coöperaties vervangen de winst- en verliesrekening door een exploitatierekening, indien het in art. 2:362 lid 1 B.W. bedoelde inzicht daardoor wordt gediend; op deze rekening zijn de bepalingen omtrent de winst- en verliesrekening zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Bepalingen omtrent winst en verlies zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op het exploitatiesaldo (art. 2:361 lid 2 B.W.).

  Dit geldt ook voor de stichtingen en verenigingen vermeld in art. 2:360 lid 3 B.W..

  Vermelding in de jaarrekening van personen met invloed

  Bij de toepassing van de artikelen 367, 370 lid 1, 375, 376, 377 lid 5 en 381 moeten volgens art. 2:361 lid 3 B.W. overeenkomstige vermeldingen als met betrekking tot groepsmaatschappijen worden opgenomen met betrekking tot andere maatschappijen:

  – die op de voet van de leden 1, 3 en 4 van artikel 24a rechten in de rechtspersoon kunnen uitoefenen, ongeacht of zij rechtspersoonlijkheid hebben, of
  – dochtermaatschappij zijn van de rechtspersoon, van een groepsmaatschappij of van een maatschappij als bedoeld in onderdeel a.

  Algemene maatstaf jaarrekening: inzicht voor verantwoord oordeel over de vermogenspositie

  De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon (art. 2:362 lid 1 B.W.).

  Indien de internationale vertakking van zijn groep dit rechtvaardigt kan de rechtspersoon de jaarrekening opstellen naar de normen die in het maatschappelijk verkeer in een van de andere lidstaten van de Europese Gemeenschappen als aanvaardbaar worden beschouwd en het in de eerste volzin bedoelde inzicht geven.

  Getrouw beeld balans met toelichting

  De balans met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het vermogen en zijn samenstelling in actief- en passiefposten op het einde van het boekjaar weer. De balans mag het vermogen weergeven, zoals het wordt samengesteld met inachtneming van de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies, of, zolang deze niet vaststaat, met inachtneming van het voorstel daartoe. Bovenaan de balans wordt aangegeven of daarin de bestemming van het resultaat is verwerkt (art. 2:362 lid 2 B.W.).

  Getrouw beeld winst en verliesrekening met toelichting

  De winst- en verliesrekening met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat van het boekjaar en zijn afleiding uit de posten van baten en lasten weer (art. 2:362 lid 3 B.W.).

  Werkwijze bij opstellen jaarrekening

  In art. 2:363 B.W. worden richtlijnen gegeven hoe de jaarrekening moet worden opgesteld. De samenvoeging, de ontleding en de rangschikking van de gegevens in de jaarrekening en de toelichting op die gegevens zijn gericht op het inzicht dat de jaarrekening krachtens artikel 362 lid 1 beoogt te geven. Daarbij worden de voorschriften krachtens lid 6 en de andere afdelingen van deze titel in acht genomen. De toelichting houdt de volgorde van de vermelding van de posten aan (art. 2:363 lid 1 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 15-03-2022; laatste bewerking 20-03-2022]

  Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening (Afd. 2, Titel 9, Boek 2 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening (Afd. 2, Titel 9, Boek 2 B.W.)

   Inleiding algemene bepalingen omtrent de jaarrekening

   Afd. 2, Titel 9, Boek 2 B.W. bevat drie algemene bepalingen over het jaarrekeningenrecht (art. 2:361 B.W. tot en met art. 2:363 B.W.). De bepalingen van deze titel gelden voor jaarrekeningen en hun onderdelen, zowel in de vorm waarin zij door het bestuur zijn opgemaakt als in de vorm waarin zij door het bevoegde orgaan van de rechtspersoon zijn vastgesteld (art. 2:361 lid 3 B.W.).

   Voor het jaarrekeningrecht is ook het Besluit modellen jaarrekening (van 1 november 2015) van belang.

   Definitie jaarrekening

   Onder jaarrekening wordt verstaan: de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opstelt (art. 2:361 lid 1 B.W.).

   Bij coöperaties en bepaalde verenigingen en stichtingen heet de jaarrekening ‘exploitatierekening’

   Coöperaties vervangen de winst- en verliesrekening door een exploitatierekening, indien het in art. 2:362 lid 1 B.W. bedoelde inzicht daardoor wordt gediend; op deze rekening zijn de bepalingen omtrent de winst- en verliesrekening zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Bepalingen omtrent winst en verlies zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op het exploitatiesaldo (art. 2:361 lid 2 B.W.).

   Dit geldt ook voor de stichtingen en verenigingen vermeld in art. 2:360 lid 3 B.W..

   Vermelding in de jaarrekening van personen met invloed

   Bij de toepassing van de artikelen 367, 370 lid 1, 375, 376, 377 lid 5 en 381 moeten volgens art. 2:361 lid 3 B.W. overeenkomstige vermeldingen als met betrekking tot groepsmaatschappijen worden opgenomen met betrekking tot andere maatschappijen:

   – die op de voet van de leden 1, 3 en 4 van artikel 24a rechten in de rechtspersoon kunnen uitoefenen, ongeacht of zij rechtspersoonlijkheid hebben, of
   – dochtermaatschappij zijn van de rechtspersoon, van een groepsmaatschappij of van een maatschappij als bedoeld in onderdeel a.

   Algemene maatstaf jaarrekening: inzicht voor verantwoord oordeel over de vermogenspositie

   De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon (art. 2:362 lid 1 B.W.).

   Indien de internationale vertakking van zijn groep dit rechtvaardigt kan de rechtspersoon de jaarrekening opstellen naar de normen die in het maatschappelijk verkeer in een van de andere lidstaten van de Europese Gemeenschappen als aanvaardbaar worden beschouwd en het in de eerste volzin bedoelde inzicht geven.

   Getrouw beeld balans met toelichting

   De balans met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het vermogen en zijn samenstelling in actief- en passiefposten op het einde van het boekjaar weer. De balans mag het vermogen weergeven, zoals het wordt samengesteld met inachtneming van de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies, of, zolang deze niet vaststaat, met inachtneming van het voorstel daartoe. Bovenaan de balans wordt aangegeven of daarin de bestemming van het resultaat is verwerkt (art. 2:362 lid 2 B.W.).

   Getrouw beeld winst en verliesrekening met toelichting

   De winst- en verliesrekening met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat van het boekjaar en zijn afleiding uit de posten van baten en lasten weer (art. 2:362 lid 3 B.W.).

   Werkwijze bij opstellen jaarrekening

   In art. 2:363 B.W. worden richtlijnen gegeven hoe de jaarrekening moet worden opgesteld. De samenvoeging, de ontleding en de rangschikking van de gegevens in de jaarrekening en de toelichting op die gegevens zijn gericht op het inzicht dat de jaarrekening krachtens artikel 362 lid 1 beoogt te geven. Daarbij worden de voorschriften krachtens lid 6 en de andere afdelingen van deze titel in acht genomen. De toelichting houdt de volgorde van de vermelding van de posten aan (art. 2:363 lid 1 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 15-03-2022; laatste bewerking 20-03-2022]

   Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening (Afd. 2, Titel 9, Boek 2 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!