Pagina inhoud

  Algemene bepalingen appartementsrechten (Afd. 1, Titel 9, Boek 5 B.W.)

  Inleiding algemene bepalingen appartementsrechten

  Een eigenaar kan zijn eigendomsrecht met betrekking tot een stuk grond of een gebouw splitsen in zgn. “appartementsrechten”. De wettelijke regeling inzake deze rechten is opgenomen in Titel 9 van Boek 5 B.W..

  Deze Titel is onderverdeeld in 4 Afdelingen. Afdeling 1 bevat de algemene bepalingen inzake het vestigen van appartementsrechten. De afdeling bevat 19 artikelen (art. 5:106 B.W. tot en met art. 5:123 B.W.).

  Definitie appartementsrecht

  Art. 5:106 lid 4 B.W. definieert het begrip appartementsrecht aldus:

  “Onder appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.”

  Wie kunnen appartementsrecht in het leven roepen?

  Art. 5:106 lid 1 B.W. bepaalt, dat zowel een eigenaar, als een erfpachter en ook een opstaller (iemand met een recht van opstal) bevoegd is zijn recht op een gebouw met toebehoren en op de daarbij behorende grond met toebehoren te splitsen in appartementsrechten. De twee laatsten hebben voor de splitsing de toestemming van de grondeigenaar nodig.

  In lid 2 wordt nog eens afzonderlijk bepaald, dat deze bevoegdheid ook bestaat met betrekking tot het recht op een stuk (onbebouwde) grond. Een appartementsrecht heeft dus niet per se alleen betrekking op gebouwen.

  Vestiging van appartementsrecht: splitsingsakte

  Appartementsrechten worden gevestigd door middel van een notariële akte van splitsing (art. 5:109 B.W). De wet schrijft voor, dat een tekening onderdeel uitmaakt van de splitsingsakte. Bij de splitsing moet ook een reglement worden opgesteld (art. 5:111 aanhef en lid 4 B.W.).

  Uitleg van de splitsingsakte

  Bij de uitleg van de splitsingsakte komt het aan op de in de notariële akte tot uitdrukking gebrachte partijbedoeling, die moet worden afgeleid uit de in de akte gebruikte bewoordingen, uit te leggen naar objectieve maatstaven in het licht van de gehele inhoud van de akte. Een dergelijke akte moet dus objectief worden uitgelegd. Vgl. HR 1 november 2013 (X/VvE ‘De Prinsenwerf’), waar discussie was over de uitleg van de akte.

  Schulden van de Vereniging van eigenaren

  De rechten uit hoofde van het appartementsrecht volgen de eigenaar daarvan bij overdracht etc.  (art. 5:124 lid 2 B.W.). Op grond van art. 5:113 B.W. zijn de appartementseigenaren hoofdelijk naast de VvE aansprakelijk voor de door de VvE aangegane verplichtingen. Deze gaan op de opvolger over indien aan hem meegedeeld. De oude appartementseigenaar wordt daarbij gekweten (art. 5:113 lid 5 B.W.).

  Hof Den Haag 7 december 2010 (Gem. Den Haag/NN) – appartementseigenaar als lid van de VvE hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten ivm aanzegging bestuursdwang wegens gebreken.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 14-08-2018; laatste bewerking 13-09-2022]

  Algemene bepalingen appartementsrechten (Afd. 1, Titel 9, Boek 5 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Algemene bepalingen appartementsrechten (Afd. 1, Titel 9, Boek 5 B.W.)

   Inleiding algemene bepalingen appartementsrechten

   Een eigenaar kan zijn eigendomsrecht met betrekking tot een stuk grond of een gebouw splitsen in zgn. “appartementsrechten”. De wettelijke regeling inzake deze rechten is opgenomen in Titel 9 van Boek 5 B.W..

   Deze Titel is onderverdeeld in 4 Afdelingen. Afdeling 1 bevat de algemene bepalingen inzake het vestigen van appartementsrechten. De afdeling bevat 19 artikelen (art. 5:106 B.W. tot en met art. 5:123 B.W.).

   Definitie appartementsrecht

   Art. 5:106 lid 4 B.W. definieert het begrip appartementsrecht aldus:

   “Onder appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.”

   Wie kunnen appartementsrecht in het leven roepen?

   Art. 5:106 lid 1 B.W. bepaalt, dat zowel een eigenaar, als een erfpachter en ook een opstaller (iemand met een recht van opstal) bevoegd is zijn recht op een gebouw met toebehoren en op de daarbij behorende grond met toebehoren te splitsen in appartementsrechten. De twee laatsten hebben voor de splitsing de toestemming van de grondeigenaar nodig.

   In lid 2 wordt nog eens afzonderlijk bepaald, dat deze bevoegdheid ook bestaat met betrekking tot het recht op een stuk (onbebouwde) grond. Een appartementsrecht heeft dus niet per se alleen betrekking op gebouwen.

   Vestiging van appartementsrecht: splitsingsakte

   Appartementsrechten worden gevestigd door middel van een notariële akte van splitsing (art. 5:109 B.W). De wet schrijft voor, dat een tekening onderdeel uitmaakt van de splitsingsakte. Bij de splitsing moet ook een reglement worden opgesteld (art. 5:111 aanhef en lid 4 B.W.).

   Uitleg van de splitsingsakte

   Bij de uitleg van de splitsingsakte komt het aan op de in de notariële akte tot uitdrukking gebrachte partijbedoeling, die moet worden afgeleid uit de in de akte gebruikte bewoordingen, uit te leggen naar objectieve maatstaven in het licht van de gehele inhoud van de akte. Een dergelijke akte moet dus objectief worden uitgelegd. Vgl. HR 1 november 2013 (X/VvE ‘De Prinsenwerf’), waar discussie was over de uitleg van de akte.

   Schulden van de Vereniging van eigenaren

   De rechten uit hoofde van het appartementsrecht volgen de eigenaar daarvan bij overdracht etc.  (art. 5:124 lid 2 B.W.). Op grond van art. 5:113 B.W. zijn de appartementseigenaren hoofdelijk naast de VvE aansprakelijk voor de door de VvE aangegane verplichtingen. Deze gaan op de opvolger over indien aan hem meegedeeld. De oude appartementseigenaar wordt daarbij gekweten (art. 5:113 lid 5 B.W.).

   Hof Den Haag 7 december 2010 (Gem. Den Haag/NN) – appartementseigenaar als lid van de VvE hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten ivm aanzegging bestuursdwang wegens gebreken.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 14-08-2018; laatste bewerking 13-09-2022]

   Algemene bepalingen appartementsrechten (Afd. 1, Titel 9, Boek 5 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!