Pagina inhoud

  Voorzieningen en taak van de bewindvoerder bij WSNP (Afd. 4, Titel 3 Fw.)

  Inleiding voorzieningen en taak van de WSNP-bewindvoerder

  Afd. 4, Titel 3 Fw. regelt de taak van de WSNP-bewindvoerder. Ook biedt de wet de mogelijkheid tot het treffen van voorzieningen. We zien hier dat de bepalingen inzake de taak van de curator in faillissement grotendeels overeenkomstig van toepassing verklaard worden bij de WSNP.

  Taken bewindvoerder

  Naast de bepalingen in Afd. 3, Titel III Fw. waarin de werkzaamheden van de bewindvoerder zijn beschreven geeft Afd. 4 nadere regels over zijn taken. Zo bepaalt art. 322 Fw. dat de bewindvoerder onverwijld de bekende schuldeisers dient te informeren over wanneer de verificatievergadering zal worden gehouden. Als er althans bij het toepasselijk verklaren van de schuldsanering meteen ook een dag voor de verificatievergadering is bepaald.

  Daarnaast dient de bewindvoerder direct na zijn benoeming ervoor zorg te dragen dat alle benodigde maatregelen worden getroffen om de boedel en de bewaring hiervan te beschermen. Dit betekent dat de bewindvoerder alle relevante bescheiden, waaronder inbegrepen computers en gelden, onder zich neemt, tenzij de rechter-commissaris hier anders over heeft bepaald, of het beheer van een goed bij de schuldenaar blijft ex art. 296 lid 3 Fw. (art. 323 Fw.).

  Boedelbeschrijving WSNP

  Zodra de bewindvoerder is benoemd, dient hij zo spoedig mogelijk over te gaan tot het opmaken van een beschrijving van de boedel conform art. 94 Fw. (zie ook de pagina Beheer van de boedel). Deze boedelbeschrijving kan onderhands worden opgemaakt, waarbij de waardering bij de bewindvoerder ligt. De rechter-commissaris moet daar goedkeuring voor verlenen.

  Als er goederen aanwezig zijn die op grond van art. 295 lid 4 Fw. buiten de boedel vallen, dan dient een staat daarvan ook aan de boedelbeschrijving gehecht te worden (art. 324 lid 2 Fw.). De rechter-commissaris kan bepalen dat de bewindvoerder een staat van bezittingen en schulden opstelt als bedoeld in art. 96 Fw., ter vervanging van de op grond van art. 285 lid 1 onder a Fw. bij het verzoekschrift gevoegde staat van baten en lasten.

  Nadat de bewindvoerder de boedelbeschrijving heeft opgesteld, wordt een afschrift hiervan neergelegd bij de griffie van de rechtbank, die de schuldsaneringsregeling heeft uitgesproken en kan deze kosteloos door een ieder worden ingezien (art. 325 Fw.)

  De bewindvoerder maakt daarnaast net als een curator gebruik van een postblokkade. Alle post die gericht is aan de natuurlijk persoon wordt doorgestuurd naar de bewindvoerder en tevens door de bewindvoerder geopend. Hetzelfde geldt ten aanzien van poststukken aangaande exploten, verklaringen, protesten en termijnstellingen (art. 327 Fw. jo. art. 99 lid 1 en 2 Fw.). Indien er door de bewindvoerder poststukken worden ontvangen die geen betrekking hebben op de boedel, dan dient hij deze stukken terstond (ongeopend) aan de natuurlijk persoon te overhandigen (art. 327 Fw. jo. art. 99 lid 1 Fw.).

  In aanvulling op art. 323 Fw. bepaalt art. 327 Fw. jo. art. 102 lid 1 en 2 Fw. tevens dat de bewindvoerder alle gelden, effecten en andere papieren van waarde onder zijn onmiddellijke bewaring houdt, nadat hij tot bewindvoerder is benoemd. Hiervan kan worden afgeweken indien door de rechter-commissaris een andere wijze van bewaring wordt bepaald. Ten aanzien van gerede gelden bepaalt de wet tevens dat indien deze niet voor het beheer nodig zijn, deze door de bewindvoerder zullen worden belegd ten name van de boedel, in overeenstemming met de goedkeuring van de rechter-commissaris.

  Indien er gelden of ander vermogen aanwezig is die met goedkeuring van de rechter-commissaris door een derde worden bewaard, dan mag de bewindvoerder niet beschikken over deze middelen. Hetzelfde geldt ten aanzien van belegde gelden. De bewindvoerder kan alleen beschikken over deze middelen middels een door de rechter-commissaris voor gezien getekend stuk (art. 327 Fw. jo. art. 103 Fw.).

  Bevoegdheid WSNP-bewindvoerder om vaststellingsovereenkomst te sluiten

  Tot slot is de bewindvoerder zodra hij advies heeft ingewonnen uit de commissie van schuldeisers, voor zover deze aanwezig is, en zodra de rechter-commissaris goedkeuring hiervoor heeft verleend, bevoegd om vaststellingsovereenkomsten of schikkingen aan te gaan (art. 327 Fw. jo. art. 104 Fw.).

  Verplichtingen derden (boekhouder/accountant)

  Derden waaronder ook begrepen een accountant, die de administratie van de schuldenaar geheel of gedeeltelijk onder zich hebben, dienen deze administratie en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op verzoek van de bewindvoerder, volledig en ongeschonden ter beschikking te stellen. Indien nodig dienen ook de middelen om de inhoud leesbaar te kunnen maken overlegd te worden. Ten aanzien van het vrijgeven van de administratie kan in afwijking van art. 60 Fw. geen beroep worden gedaan op een retentierecht. Indien er een beding is bedongen in strijd met vorenstaande dan is deze nietig (art. 327 Fw. jo. art. 105b lid 2 en 3 Fw.).

  Verplichtingen griffier

  Tot slot bepaalt Afd. 4, Titel III Fw. dat de griffier verplicht is om op verzoek van een schuldeisers en op diens kosten een afschrift te geven van de stukken, die volgens de wet ter griffie zijn neergelegd. Tevens is de griffier verplicht om op verzoek van een ieder op diens kosten een afschrift af te geven van stukken waarvan een ieder op grond van de wet inzage kan verkrijgen (art. 327 Fw. jo. art. 107 lid 1 en 2 Fw.).

  Auteur & Last edit

  [AB, 17-10-2018]

  Voorzieningen en taak van de bewindvoerder bij WSNP (Afd. 4, Titel 3 Fw.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Voorzieningen en taak van de bewindvoerder bij WSNP (Afd. 4, Titel 3 Fw.)

   Inleiding voorzieningen en taak van de WSNP-bewindvoerder

   Afd. 4, Titel 3 Fw. regelt de taak van de WSNP-bewindvoerder. Ook biedt de wet de mogelijkheid tot het treffen van voorzieningen. We zien hier dat de bepalingen inzake de taak van de curator in faillissement grotendeels overeenkomstig van toepassing verklaard worden bij de WSNP.

   Taken bewindvoerder

   Naast de bepalingen in Afd. 3, Titel III Fw. waarin de werkzaamheden van de bewindvoerder zijn beschreven geeft Afd. 4 nadere regels over zijn taken. Zo bepaalt art. 322 Fw. dat de bewindvoerder onverwijld de bekende schuldeisers dient te informeren over wanneer de verificatievergadering zal worden gehouden. Als er althans bij het toepasselijk verklaren van de schuldsanering meteen ook een dag voor de verificatievergadering is bepaald.

   Daarnaast dient de bewindvoerder direct na zijn benoeming ervoor zorg te dragen dat alle benodigde maatregelen worden getroffen om de boedel en de bewaring hiervan te beschermen. Dit betekent dat de bewindvoerder alle relevante bescheiden, waaronder inbegrepen computers en gelden, onder zich neemt, tenzij de rechter-commissaris hier anders over heeft bepaald, of het beheer van een goed bij de schuldenaar blijft ex art. 296 lid 3 Fw. (art. 323 Fw.).

   Boedelbeschrijving WSNP

   Zodra de bewindvoerder is benoemd, dient hij zo spoedig mogelijk over te gaan tot het opmaken van een beschrijving van de boedel conform art. 94 Fw. (zie ook de pagina Beheer van de boedel). Deze boedelbeschrijving kan onderhands worden opgemaakt, waarbij de waardering bij de bewindvoerder ligt. De rechter-commissaris moet daar goedkeuring voor verlenen.

   Als er goederen aanwezig zijn die op grond van art. 295 lid 4 Fw. buiten de boedel vallen, dan dient een staat daarvan ook aan de boedelbeschrijving gehecht te worden (art. 324 lid 2 Fw.). De rechter-commissaris kan bepalen dat de bewindvoerder een staat van bezittingen en schulden opstelt als bedoeld in art. 96 Fw., ter vervanging van de op grond van art. 285 lid 1 onder a Fw. bij het verzoekschrift gevoegde staat van baten en lasten.

   Nadat de bewindvoerder de boedelbeschrijving heeft opgesteld, wordt een afschrift hiervan neergelegd bij de griffie van de rechtbank, die de schuldsaneringsregeling heeft uitgesproken en kan deze kosteloos door een ieder worden ingezien (art. 325 Fw.)

   De bewindvoerder maakt daarnaast net als een curator gebruik van een postblokkade. Alle post die gericht is aan de natuurlijk persoon wordt doorgestuurd naar de bewindvoerder en tevens door de bewindvoerder geopend. Hetzelfde geldt ten aanzien van poststukken aangaande exploten, verklaringen, protesten en termijnstellingen (art. 327 Fw. jo. art. 99 lid 1 en 2 Fw.). Indien er door de bewindvoerder poststukken worden ontvangen die geen betrekking hebben op de boedel, dan dient hij deze stukken terstond (ongeopend) aan de natuurlijk persoon te overhandigen (art. 327 Fw. jo. art. 99 lid 1 Fw.).

   In aanvulling op art. 323 Fw. bepaalt art. 327 Fw. jo. art. 102 lid 1 en 2 Fw. tevens dat de bewindvoerder alle gelden, effecten en andere papieren van waarde onder zijn onmiddellijke bewaring houdt, nadat hij tot bewindvoerder is benoemd. Hiervan kan worden afgeweken indien door de rechter-commissaris een andere wijze van bewaring wordt bepaald. Ten aanzien van gerede gelden bepaalt de wet tevens dat indien deze niet voor het beheer nodig zijn, deze door de bewindvoerder zullen worden belegd ten name van de boedel, in overeenstemming met de goedkeuring van de rechter-commissaris.

   Indien er gelden of ander vermogen aanwezig is die met goedkeuring van de rechter-commissaris door een derde worden bewaard, dan mag de bewindvoerder niet beschikken over deze middelen. Hetzelfde geldt ten aanzien van belegde gelden. De bewindvoerder kan alleen beschikken over deze middelen middels een door de rechter-commissaris voor gezien getekend stuk (art. 327 Fw. jo. art. 103 Fw.).

   Bevoegdheid WSNP-bewindvoerder om vaststellingsovereenkomst te sluiten

   Tot slot is de bewindvoerder zodra hij advies heeft ingewonnen uit de commissie van schuldeisers, voor zover deze aanwezig is, en zodra de rechter-commissaris goedkeuring hiervoor heeft verleend, bevoegd om vaststellingsovereenkomsten of schikkingen aan te gaan (art. 327 Fw. jo. art. 104 Fw.).

   Verplichtingen derden (boekhouder/accountant)

   Derden waaronder ook begrepen een accountant, die de administratie van de schuldenaar geheel of gedeeltelijk onder zich hebben, dienen deze administratie en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op verzoek van de bewindvoerder, volledig en ongeschonden ter beschikking te stellen. Indien nodig dienen ook de middelen om de inhoud leesbaar te kunnen maken overlegd te worden. Ten aanzien van het vrijgeven van de administratie kan in afwijking van art. 60 Fw. geen beroep worden gedaan op een retentierecht. Indien er een beding is bedongen in strijd met vorenstaande dan is deze nietig (art. 327 Fw. jo. art. 105b lid 2 en 3 Fw.).

   Verplichtingen griffier

   Tot slot bepaalt Afd. 4, Titel III Fw. dat de griffier verplicht is om op verzoek van een schuldeisers en op diens kosten een afschrift te geven van de stukken, die volgens de wet ter griffie zijn neergelegd. Tevens is de griffier verplicht om op verzoek van een ieder op diens kosten een afschrift af te geven van stukken waarvan een ieder op grond van de wet inzage kan verkrijgen (art. 327 Fw. jo. art. 107 lid 1 en 2 Fw.).

   Auteur & Last edit

   [AB, 17-10-2018]

   Voorzieningen en taak van de bewindvoerder bij WSNP (Afd. 4, Titel 3 Fw.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!