Implementatiewet Herstructurering en insolventie

Zowel de Europese als de Nederlandse wetgever is sinds een aantal jaren bezig wettelijke regelingen in het leven te roepen waarmee gestreefd wordt naar continuïteit van ondernemingen in zwaar weer. De Nederlandse wetgever heeft in dat kader diverse wetten gelanceerd, in de rechtsliteratuur bekend onder afkortingen als WCO I, WCO II en WCO III. Verder…

Heiploeg: HvJ EU spreekt zich uit over doorstart en prepack

De uitzondering van art. 7:666 lid 1 aanhef en onder a B.W., welke bepaling is gebaseerd op art. 5 lid 1 van de Richtlijn 2001/23/EG inzake rechten van werknemers bij overgang van onderneming, houdt in dat in afwijking van art. 7:663 B.W. (art. 3 Richtlijn) de overgang van de werknemers naar de overnemende onderneming niet…