Pagina inhoud

  De algemene vergadering van de naamloze vennootschap (Afd. 4, Titel 4, Boek 2 B.W.)

  Inleiding algemene vergadering van de naamloze vennootschap

  Afd. 4 behandelt de algemene (aandeelhouders)vergadering van de N.V.. Deze afdeling omvat 22 bepalingen (art. 2:107 B.W. tot en met art. 2:128 B.W.).

  Aandeelhouders hebben de ultieme zeggenschap binnen de N.V.

  Uitgangspunt van het vennootschapsrecht is, dat de gezamenlijke aandeelhouders binnen de kapitaalvennootschap het laatste woord hebben. De algemene vergadering wordt daarom vaak gezien als het belangrijkste orgaan van de N.V. De aandeelhouders zijn gezamenlijk eigenaar van de N.V. en hebben het dus feitelijk voor het zeggen.

  De wet begint dan ook met te bepalen, dat de bevoegdheid tot het nemen van besluiten in principe toekomt aan de algemene vergadering, mits dit valt binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen (tenzij die door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn toegekend) (art. 2:107 lid 1 B.W.). Voor de beursvennootschap valt daar wel op af te dingen, omdat het bestuur in de praktijk de feitelijke leiding heeft en de AVA in de regel slechts eens per jaar plaatsvindt.

  Met de invoering van de wettelijke bedenktijd voor het bestuur van beursgenoteerde vennootschappen (zie hieronder nader, bij art. 2:114b B.W.) is daarom aan art. 2:129 lid 1 B.W. toegevoegd, waarin de wetgever vastlegt dat voor een beursvennootschap geldt, dat onder de wettelijke bevoegdheid van het bestuur tot het besturen van de vennootschap in ieder geval is begrepen het bepalen van het beleid en de strategie van de vennootschap. Zie ook de pagina Bestuur van de NV en toezicht op het bestuur.

  Informatieplicht bestuur en RvC bij de NV

  Het bestuur van de NV en ook de Raad van Commissarissen moeten de algemene vergadering van aandeelhouders dan ook alle (door haar gevraagde) inlichtingen verschaffen verschaffen. Alleen wanneer een zwaarwichtig belang der vennootschap zich daartegen verzet kunnen zij daarvan afwijken (art. 2:107 lid 2 B.W.).

  Wettelijk vereiste goedkeuring door ALV

  Ook dient de algemene vergadering sommige besluiten van het bestuur goed te keuren, namelijk besluiten met betrekking tot een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder (art. 2:107a lid 1 B.W.):

  * overdracht van de onderneming;
  * het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap;
  * het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap.

  Stemrecht aandeelhouders N.V.

  De algemene vergadering is het orgaan van aandeelhouders. Zij komen jaarlijks minstens één keer bij elkaar (art. 2:108 lid 1 B.W.). Tijdens deze vergadering heeft iedere aandeelhouder het recht om het woord te voeren (vergaderrecht) en om te stemmen (stemrecht) (art. 2:117 lid 1 B.W.).

  Iedere aandeelhouder heeft één stem per aandeel en indien het maatschappelijk kapitaal in aandelen van hetzelfde bedrag is verdeeld, mag iedere aandeelhouder zoveel stemmen uitbrengen als hij aandelen heeft (art. 2:118 lid 2 B.W.). Is het maatschappelijk kapitaal in aandelen van verschillend bedrag verdeeld, dan is het aantal stemmen van iedere aandeelhouder gelijk aan het aantal malen, dat het bedrag van het kleinste aandeel is begrepen in het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. Deze regeling is gelijkluidend voor de B.V. (art. 2:228 leden 2 en 3 B.W.). Zie de pagina Algemene vergadering besloten vennootschap. Bij de B.V. zijn echter ook stemrechtloze aandelen mogelijk (Flex-B.V.).

  Bedenktijd bestuurders N.V.

  Per 1 mei 2021 is de wettelijke bedenktijd voor bestuurders van een beursgenoteerde naamloze vennootschap ingevoerd (zie Stb. 2021, 185 en Stb. 2021, 201). Daartoe is een nieuw artikel ingevoegd (art. 2:114b B.W.).

  In art. 2:114b lid 1 B.W. is bepaald, bij welke vennootschappen deze regeling van toepassing is. In art. 2:187 B.W. is de bedenktijd van overeenkomstige toepassing verklaard op de beursgenoteerde besloten vennootschap. Zie de pagina Algemene bepalingen besloten vennootschap.

  Voorstel aandeelhouders tot benoeming, schorsing of ontslag van één of meer bestuurders of commissarissen NV

  De bedenktijd kan worden ingeroepen in de in art. 2:114b lid 2 B.W. genoemde twee gevallen. Te weten wanneer een of meer houders van aandelen verzoekt om behandeling van een voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een of meer bestuurders of commissarissen, of een voorstel tot wijziging van een of meer statutaire bepalingen die betrekking hebben op benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders of commissarissen.

  Een dergelijk voorstel kunnen de aandeelhouders doen op basis van art. 2:114a B.W. dan wel op de voet van art. 2:110 lid 1 B.W., of op basis van bepalingen in de statuten van de vennootschap. De regeling geldt ook met betrekking tot certificaathouders (art. 2:114b lid 10 B.W.).

  Bedenktijd bestuurders bij vijandig overnamebod aandelen NV

  Daarnaast kunnen de bestuurders bedenktijd vragen als er een een openbaar bod is aangekondigd of uitgebracht op aandelen in het kapitaal van de vennootschap, zonder dat over het bod overeenstemming is bereikt met de vennootschap.

  In strijd met het belang van de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming

  Voorwaarde voor het inroepen van de bedenktijd is, dat het verzoek van de aandeelhouders dan wel het ‘vijandige’ bod naar het oordeel van het bestuur wezenlijk in strijd is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

  Goedkeuring inroepen bedenktijd Raad van Commissarissen

  Ook moet het bestuur voor het inroepen van de bedenktijd de goedkeuring hebben van de RvC, als die er is (art. 2:114b lid 3 B.W.). Het besluit tot het inroepen van de bedenktijd moet uiteraard deugdelijk gemotiveerd worden, of – zoals de wet het formuleert – ‘met redenen omkleed’ zijn.

  Verzoek aan Ondernemingskamer tot beëindiging bedenktijd

  De Ondernemingskamer kan het besluit tot inroepen van de bedenktijd toetsen. De aandeelhouders, die bij het inroepen van de bedenktijd gerechtigd zijn tot agendering ingevolge art. 2:114a B.W., kunnen zich daartoe tot de Ondernemingskamer wenden (art. 2:114b lid 4 B.W.). De Ondernemingskamer kan de bedenktijd beëindigen in de drie in lid 4 genoemde gevallen onder a) tot en met c).

  Duur bedenktijd beursvennootschap

  De maximale termijn voor het voortduren van de bedenktijd is 250 dagen (art. 2:114b lid 5 B.W.).

  Gevolgen van het inroepen van de bedenktijd van de NV

  Het inroepen van de bedenktijd heeft tot gevolg dat de bevoegdheid van de algemene vergadering bedoeld in de artikelen 121 lid 1, voor zover de statutenwijziging betrekking heeft op benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders of commissarissen, 132 lid 1, 134 lid 1, 142 lid 1, 144 lid 1 en 161a lid 1 gedurende de bedenktijd is opgeschort, tenzij de vennootschap het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder of commissaris bij de oproeping bedoeld in artikel 114 lid 1 onder a als punt ter stemming vermeldt (art. 2:114b lid 6 B.W.).

  Bestuur NV moet tijdens de bedenktijd informatie voor zorgvuldige besluitvorming verzamelen

  Na het inroepen van de bedenktijd moet het bestuur zich inspannen om alle informatie te verzamelen, die nodig is voor een afgewogen besluitvorming, waarbij acht wordt geslagen op de lange termijn gevolgen van het voorgestelde ontslag enz. van de bestuurder(s) of commissaris(sen), dan wel van het overnamebod dat niet in overleg met het bestuur tot stand gekomen is (art. 2:114b lid 7 B.W.).

  Het bestuur raadpleegt daarbij tenminste 3/100 deel van de aandeelhouders (ten tijde van het inroepen) en de ondernemingsraad. Hun adviezen worden onverwijld op de website van de beursvennootschap gepubliceerd. Artikel 107a lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

  Verslaglegging bestuur beursvennootschap na einde bedenktijd

  Het bestuur moet bij het eindigen van de bedenktijd verslag doen van het gevoerde beleid en de gang van zaken binnen de vennootschap gedurende de bedenktijd (art. 2:114b lid 8 B.W.). Dit verslag moet uiterlijk een week na de laatste dag van de bedenktijd door de vennootschap ter inzage ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd worden en op de website geplaatst worden.

  Bij de eerstvolgende AVA word het verslag geagendeerd ter behandeling op de vergadering (art. 2:114b lid 9 B.W.).

  Winstuitkering N.V.: dividend

  De aandeelhouders hebben daarnaast recht op de winst die de N.V. maakt (art. 2:118 B.W.). Dit wordt dividend genoemd. Dividend kan worden uitgekeerd in twee vormen:

  * cash dividend: dit betekent dat de aandeelhouders een geldbedrag krijgen uitgekeerd;
  * stock dividend: dit betekent dat de aandeelhouders nieuwe aandelen in plaats van een geldbedrag krijgen.

  De aandeelhouders zijn tegenover de N.V. gebonden tot het bedrag van hun inbreng. De aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen namens de N.V. wordt verricht (de N.V. bezit immers rechtspersoonlijkheid). Ook zijn de aandeelhouders niet gehouden om bij te dragen in de verliezen van de N.V boven het bedrag dat op hun aandeel behoort te worden gestort.

  Besluitvorming vergadering van aandeelhouders NV

  Alle besluiten van de AVA waarvoor in de wet of de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden – ook bij de NV – genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De wet of de statuten kunnen echter bepalen dat voor bepaalde besluiten een grotere meerderheid van de stemmen nodig is, bijvoorbeeld 2/3 van de stemmen. Daarnaast kunnen de wet of de statuten voorschrijven dat voor besluitvorming in de algemene vergadering van aandeelhouders bijvoorbeeld 50% van het kapitaal aanwezig moet zijn (art. 2:120 B.W.).

  Vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening van de NV vast

  De bevoegdheid tot vaststelling van de jaarrekening van de naamloze vennootschap ligt eveneens bij algemene vergadering.

  Vergadering van aandeelhouders is bevoegd de statuten van de NV te wijzigen

  De algemene vergadering is daarnaast onder meer bevoegd om de statuten van de N.V. te wijzigen (art. 2:121 lid 1 B.W.) en om te besluiten tot ontbinding van de N.V..

  Uitgifte nieuwe aandelen NV bevoegdheid aandeelhouders

  Verder ligt ook de bevoegdheid nieuwe aandelen uit te geven is aan de AVA.

  Wijziging van de statuten van de NV

  Een wijziging in de statuten vindt – op straffe van nietigheid – steeds plaats door middel van een notariële akte ten overstane van een Nederlandse notaris. De akte moet worden verleden in de Nederlandse taal (art. 2:124 lid 1 B.W.).

  De akte kan ook bestaan in een notarieel proces-verbaal van de algemene vergadering, waarin de wijziging aangenomen is, of in een later verleden notariële akte (art. 2:124 lid 2 B.W.).

  Bestuur NV is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen opmaken

  Het bestuur van de naamloze vennootschap is te allen tijde bevoegd de notariële akte tot wijziging van de statuten te doen verlijden, ook zonder daartoe door de algemene vergadering te zijn gemachtigd.

  Een gelijkluidende bepalingen geldt bij de besloten vennootschap. Zie de pagina Algemene vergadering BV.

  Benoeming en ontslag bestuurders NV door vergadering van aandeelhouders

  Ook de benoeming en het ontslag van bestuurders van de NV ligt in handen van de algemene vergadering van de NV, De AVA is bevoegd om bestuursleden te benoemen en te schorsen, of te ontslaan (art. 2:132 B.W.en art. 2:134 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [KG, 19-08-2020; laatste bewerking 29-08-2022]

  De algemene vergadering van de naamloze vennootschap (Afd. 4, Titel 4, Boek 2 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   De algemene vergadering van de naamloze vennootschap (Afd. 4, Titel 4, Boek 2 B.W.)

   Inleiding algemene vergadering van de naamloze vennootschap

   Afd. 4 behandelt de algemene (aandeelhouders)vergadering van de N.V.. Deze afdeling omvat 22 bepalingen (art. 2:107 B.W. tot en met art. 2:128 B.W.).

   Aandeelhouders hebben de ultieme zeggenschap binnen de N.V.

   Uitgangspunt van het vennootschapsrecht is, dat de gezamenlijke aandeelhouders binnen de kapitaalvennootschap het laatste woord hebben. De algemene vergadering wordt daarom vaak gezien als het belangrijkste orgaan van de N.V. De aandeelhouders zijn gezamenlijk eigenaar van de N.V. en hebben het dus feitelijk voor het zeggen.

   De wet begint dan ook met te bepalen, dat de bevoegdheid tot het nemen van besluiten in principe toekomt aan de algemene vergadering, mits dit valt binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen (tenzij die door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn toegekend) (art. 2:107 lid 1 B.W.). Voor de beursvennootschap valt daar wel op af te dingen, omdat het bestuur in de praktijk de feitelijke leiding heeft en de AVA in de regel slechts eens per jaar plaatsvindt.

   Met de invoering van de wettelijke bedenktijd voor het bestuur van beursgenoteerde vennootschappen (zie hieronder nader, bij art. 2:114b B.W.) is daarom aan art. 2:129 lid 1 B.W. toegevoegd, waarin de wetgever vastlegt dat voor een beursvennootschap geldt, dat onder de wettelijke bevoegdheid van het bestuur tot het besturen van de vennootschap in ieder geval is begrepen het bepalen van het beleid en de strategie van de vennootschap. Zie ook de pagina Bestuur van de NV en toezicht op het bestuur.

   Informatieplicht bestuur en RvC bij de NV

   Het bestuur van de NV en ook de Raad van Commissarissen moeten de algemene vergadering van aandeelhouders dan ook alle (door haar gevraagde) inlichtingen verschaffen verschaffen. Alleen wanneer een zwaarwichtig belang der vennootschap zich daartegen verzet kunnen zij daarvan afwijken (art. 2:107 lid 2 B.W.).

   Wettelijk vereiste goedkeuring door ALV

   Ook dient de algemene vergadering sommige besluiten van het bestuur goed te keuren, namelijk besluiten met betrekking tot een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder (art. 2:107a lid 1 B.W.):

   * overdracht van de onderneming;
   * het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap;
   * het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap.

   Stemrecht aandeelhouders N.V.

   De algemene vergadering is het orgaan van aandeelhouders. Zij komen jaarlijks minstens één keer bij elkaar (art. 2:108 lid 1 B.W.). Tijdens deze vergadering heeft iedere aandeelhouder het recht om het woord te voeren (vergaderrecht) en om te stemmen (stemrecht) (art. 2:117 lid 1 B.W.).

   Iedere aandeelhouder heeft één stem per aandeel en indien het maatschappelijk kapitaal in aandelen van hetzelfde bedrag is verdeeld, mag iedere aandeelhouder zoveel stemmen uitbrengen als hij aandelen heeft (art. 2:118 lid 2 B.W.). Is het maatschappelijk kapitaal in aandelen van verschillend bedrag verdeeld, dan is het aantal stemmen van iedere aandeelhouder gelijk aan het aantal malen, dat het bedrag van het kleinste aandeel is begrepen in het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. Deze regeling is gelijkluidend voor de B.V. (art. 2:228 leden 2 en 3 B.W.). Zie de pagina Algemene vergadering besloten vennootschap. Bij de B.V. zijn echter ook stemrechtloze aandelen mogelijk (Flex-B.V.).

   Bedenktijd bestuurders N.V.

   Per 1 mei 2021 is de wettelijke bedenktijd voor bestuurders van een beursgenoteerde naamloze vennootschap ingevoerd (zie Stb. 2021, 185 en Stb. 2021, 201). Daartoe is een nieuw artikel ingevoegd (art. 2:114b B.W.).

   In art. 2:114b lid 1 B.W. is bepaald, bij welke vennootschappen deze regeling van toepassing is. In art. 2:187 B.W. is de bedenktijd van overeenkomstige toepassing verklaard op de beursgenoteerde besloten vennootschap. Zie de pagina Algemene bepalingen besloten vennootschap.

   Voorstel aandeelhouders tot benoeming, schorsing of ontslag van één of meer bestuurders of commissarissen NV

   De bedenktijd kan worden ingeroepen in de in art. 2:114b lid 2 B.W. genoemde twee gevallen. Te weten wanneer een of meer houders van aandelen verzoekt om behandeling van een voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een of meer bestuurders of commissarissen, of een voorstel tot wijziging van een of meer statutaire bepalingen die betrekking hebben op benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders of commissarissen.

   Een dergelijk voorstel kunnen de aandeelhouders doen op basis van art. 2:114a B.W. dan wel op de voet van art. 2:110 lid 1 B.W., of op basis van bepalingen in de statuten van de vennootschap. De regeling geldt ook met betrekking tot certificaathouders (art. 2:114b lid 10 B.W.).

   Bedenktijd bestuurders bij vijandig overnamebod aandelen NV

   Daarnaast kunnen de bestuurders bedenktijd vragen als er een een openbaar bod is aangekondigd of uitgebracht op aandelen in het kapitaal van de vennootschap, zonder dat over het bod overeenstemming is bereikt met de vennootschap.

   In strijd met het belang van de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming

   Voorwaarde voor het inroepen van de bedenktijd is, dat het verzoek van de aandeelhouders dan wel het ‘vijandige’ bod naar het oordeel van het bestuur wezenlijk in strijd is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

   Goedkeuring inroepen bedenktijd Raad van Commissarissen

   Ook moet het bestuur voor het inroepen van de bedenktijd de goedkeuring hebben van de RvC, als die er is (art. 2:114b lid 3 B.W.). Het besluit tot het inroepen van de bedenktijd moet uiteraard deugdelijk gemotiveerd worden, of – zoals de wet het formuleert – ‘met redenen omkleed’ zijn.

   Verzoek aan Ondernemingskamer tot beëindiging bedenktijd

   De Ondernemingskamer kan het besluit tot inroepen van de bedenktijd toetsen. De aandeelhouders, die bij het inroepen van de bedenktijd gerechtigd zijn tot agendering ingevolge art. 2:114a B.W., kunnen zich daartoe tot de Ondernemingskamer wenden (art. 2:114b lid 4 B.W.). De Ondernemingskamer kan de bedenktijd beëindigen in de drie in lid 4 genoemde gevallen onder a) tot en met c).

   Duur bedenktijd beursvennootschap

   De maximale termijn voor het voortduren van de bedenktijd is 250 dagen (art. 2:114b lid 5 B.W.).

   Gevolgen van het inroepen van de bedenktijd van de NV

   Het inroepen van de bedenktijd heeft tot gevolg dat de bevoegdheid van de algemene vergadering bedoeld in de artikelen 121 lid 1, voor zover de statutenwijziging betrekking heeft op benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders of commissarissen, 132 lid 1, 134 lid 1, 142 lid 1, 144 lid 1 en 161a lid 1 gedurende de bedenktijd is opgeschort, tenzij de vennootschap het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder of commissaris bij de oproeping bedoeld in artikel 114 lid 1 onder a als punt ter stemming vermeldt (art. 2:114b lid 6 B.W.).

   Bestuur NV moet tijdens de bedenktijd informatie voor zorgvuldige besluitvorming verzamelen

   Na het inroepen van de bedenktijd moet het bestuur zich inspannen om alle informatie te verzamelen, die nodig is voor een afgewogen besluitvorming, waarbij acht wordt geslagen op de lange termijn gevolgen van het voorgestelde ontslag enz. van de bestuurder(s) of commissaris(sen), dan wel van het overnamebod dat niet in overleg met het bestuur tot stand gekomen is (art. 2:114b lid 7 B.W.).

   Het bestuur raadpleegt daarbij tenminste 3/100 deel van de aandeelhouders (ten tijde van het inroepen) en de ondernemingsraad. Hun adviezen worden onverwijld op de website van de beursvennootschap gepubliceerd. Artikel 107a lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

   Verslaglegging bestuur beursvennootschap na einde bedenktijd

   Het bestuur moet bij het eindigen van de bedenktijd verslag doen van het gevoerde beleid en de gang van zaken binnen de vennootschap gedurende de bedenktijd (art. 2:114b lid 8 B.W.). Dit verslag moet uiterlijk een week na de laatste dag van de bedenktijd door de vennootschap ter inzage ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd worden en op de website geplaatst worden.

   Bij de eerstvolgende AVA word het verslag geagendeerd ter behandeling op de vergadering (art. 2:114b lid 9 B.W.).

   Winstuitkering N.V.: dividend

   De aandeelhouders hebben daarnaast recht op de winst die de N.V. maakt (art. 2:118 B.W.). Dit wordt dividend genoemd. Dividend kan worden uitgekeerd in twee vormen:

   * cash dividend: dit betekent dat de aandeelhouders een geldbedrag krijgen uitgekeerd;
   * stock dividend: dit betekent dat de aandeelhouders nieuwe aandelen in plaats van een geldbedrag krijgen.

   De aandeelhouders zijn tegenover de N.V. gebonden tot het bedrag van hun inbreng. De aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen namens de N.V. wordt verricht (de N.V. bezit immers rechtspersoonlijkheid). Ook zijn de aandeelhouders niet gehouden om bij te dragen in de verliezen van de N.V boven het bedrag dat op hun aandeel behoort te worden gestort.

   Besluitvorming vergadering van aandeelhouders NV

   Alle besluiten van de AVA waarvoor in de wet of de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden – ook bij de NV – genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De wet of de statuten kunnen echter bepalen dat voor bepaalde besluiten een grotere meerderheid van de stemmen nodig is, bijvoorbeeld 2/3 van de stemmen. Daarnaast kunnen de wet of de statuten voorschrijven dat voor besluitvorming in de algemene vergadering van aandeelhouders bijvoorbeeld 50% van het kapitaal aanwezig moet zijn (art. 2:120 B.W.).

   Vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening van de NV vast

   De bevoegdheid tot vaststelling van de jaarrekening van de naamloze vennootschap ligt eveneens bij algemene vergadering.

   Vergadering van aandeelhouders is bevoegd de statuten van de NV te wijzigen

   De algemene vergadering is daarnaast onder meer bevoegd om de statuten van de N.V. te wijzigen (art. 2:121 lid 1 B.W.) en om te besluiten tot ontbinding van de N.V..

   Uitgifte nieuwe aandelen NV bevoegdheid aandeelhouders

   Verder ligt ook de bevoegdheid nieuwe aandelen uit te geven is aan de AVA.

   Wijziging van de statuten van de NV

   Een wijziging in de statuten vindt – op straffe van nietigheid – steeds plaats door middel van een notariële akte ten overstane van een Nederlandse notaris. De akte moet worden verleden in de Nederlandse taal (art. 2:124 lid 1 B.W.).

   De akte kan ook bestaan in een notarieel proces-verbaal van de algemene vergadering, waarin de wijziging aangenomen is, of in een later verleden notariële akte (art. 2:124 lid 2 B.W.).

   Bestuur NV is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen opmaken

   Het bestuur van de naamloze vennootschap is te allen tijde bevoegd de notariële akte tot wijziging van de statuten te doen verlijden, ook zonder daartoe door de algemene vergadering te zijn gemachtigd.

   Een gelijkluidende bepalingen geldt bij de besloten vennootschap. Zie de pagina Algemene vergadering BV.

   Benoeming en ontslag bestuurders NV door vergadering van aandeelhouders

   Ook de benoeming en het ontslag van bestuurders van de NV ligt in handen van de algemene vergadering van de NV, De AVA is bevoegd om bestuursleden te benoemen en te schorsen, of te ontslaan (art. 2:132 B.W.en art. 2:134 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [KG, 19-08-2020; laatste bewerking 29-08-2022]

   De algemene vergadering van de naamloze vennootschap (Afd. 4, Titel 4, Boek 2 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!