LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Besloten vennootschap (Titel 5, Boek 2 B.W.)Algemene bepalingen besloten vennootschap (Afd. 1, Titel 5, Boek 2 B.W.)

Algemene bepalingen besloten vennootschap (Afd. 1, Titel 5, Boek 2 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen besloten vennootschap

De regeling van de besloten vennootschap begint met enkele algemene bepalingen in Afd. 1, Titel 5, Boek 2 B.W.. De afdeling omvat 19 artikelen (art. 2:175 B.W. tot en met art. 2:189a B.W.).

Definitie en oprichting besloten vennootschap

Blijkens art. 2:175 B.W. is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een rechtspersoon met een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal. De aandelen van een B.V. zijn altijd op naam van een aandeelhouder gesteld.

De B.V. wordt door een of meer personen opgericht bij notariële akte. De akte wordt getekend door iedere oprichter en door ieder die volgens deze akte een of meer aandelen neemt (art. 2:175 lid 2 B.W.). De akte van oprichting van de vennootschap wordt verleden in de Nederlandse taal. Een volmacht tot medewerking aan die akte moet schriftelijk zijn verleend (art. 2:176 B.W.).

Volgens art. 2:177 B.W. moet de akte van oprichting de statuten van de B.V. bevatten. De statuten bevatten de naam, de zetel en het doel van de B.V. De naam van de B.V. vangt aan of eindigt met de woorden “Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”. Dit mag voluit geschreven worden, maar ook worden afgekort tot “B.V.”. De zetel van de B.V. moet gelegen zijn in Nederland.

Tot slot moet de B.V. door de bestuurder(s) worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Tot aan deze inschrijving zijn de bestuurders naast de B.V. zelf hoofdelijk aansprakelijk voor elke tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling waardoor de B.V. wordt gebonden (art. 2:180 B.W.).

Bedenktijd bestuur beursgenoteerde besloten vennootschap

In art. 2:187 B.W. is de bedenktijd voor het bestuur van de beursgenoteerde vennootschap van de N.V. – die per 1 mei 2021 is ingevoerd – van overeenkomstige toepassing verklaard op de beursgenoteerde besloten vennootschap. Zie de pagina Algemene vergadering naamloze vennootschap voor de uitwerking van deze regeling.

Rechtspraak

Auteur & Last edit

[KG, 27-08-2020; laatste bewerking MdV 22-08-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.