Pagina inhoud

  Verordening inzake toepasselijk recht niet-contractuele verbintenissen (Rome II)

  Inleiding Verordening inzake toepasselijk recht niet-contractuele verbintenissen (Rome II)

  Verordening EG 864/2007 d.d. 11 juli 2007 inzake het toepasselijk recht op niet-contractuele verbintenissen, in de wandelgangen beter bekend als “Rome II”, maakt deel uit van het materiële internationaal privaatrecht (IPR). Deze verordening ziet met name op verbintenissen uit onrechtmatige daad. Zie voor dit begrip ook de pagina Onrechtmatige daad.

  Bevoegde rechter bij onrechtmatige daad

  De vraag, welke rechter in internationale kwesties bevoegd is kennis te nemen van de vordering inzake onrechtmatige daad, moet worden beantwoord aan de hand van het Europees Executieverdrag (EEX-Vo), zoals dat is herzien (‘herschikt’) per 10 januari 2015. Zie de pagina EEX-Vo.

  Inhoud van de EVO-Verordening

  De Verordening (Rome II) is ingedeeld in hoofdstukken. De indeling is als volgt:

  Hoofdstuk I – Toepassingsgebied

  Art. 1 Toepassingsgebied

  Art. 2 Niet-contractuele verbintenissen

  Art. 3 Universeel karakter

  Hoofdstuk II – Onrechtmatige daad

  Art. 4 Rome II Algemene regel toepasselijk recht onrechtmatige daad

  De hoofdregel voor vaststelling van het toepasselijk recht vinden we in lid 1:

  “Tenzij in deze verordening anders bepaald, is het recht dat van toepassing is op een onrechtmatige daad het recht van het land waar de schade zich voordoet, ongeacht in welk land de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen.”

  Uitzondering: ingezetenen zelfde land (lid 2)

  Wanneer beide partijen uit hetzelfde land komen, geldt hun rechtssysteem (lid 2):

  “Indien evenwel degene wiens aansprakelijkheid in het geding is, en degene die schade lijdt, beiden hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben op het tijdstip waarop de schade zich voordoet, is het recht van dat land van toepassing.”

  Als dus twee Nederlanders een aanrijding hebben in Frankrijk, of in Oostenrijk tegen elkaar botsen op de piste, is het Nederlandse recht toepasselijk op de vraag wie aansprakelijk is en hoe de schade moet worden vastgesteld.

  Alternatieve toewijzing: nauwer verband (lid 3)

  Een tweede uitzondering op de hoofdregel kan gelden, als een ander land een nauwer verband met de onrechtmatige daad heeft:

  “Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band heeft met een ander dan het in de leden 1 en 2 bedoelde land, is het recht van dat andere land van toepassing. Een kennelijk nauwere band met een ander land zou met name kunnen berusten op een reeds eerder bestaande, nauw met de onrechtmatige daad samenhangende betrekking tussen de partijen, zoals een overeenkomst.”

  Toepasselijk recht vordering onrechtmatige daad bestuurdersaansprakelijkheid

  Voor een voorbeeld van de toepassing van art. 4 Rome II bij een vordering wegens bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 6:162 B.W. (onrechtmatige daad) tegen een Belgische bestuurder van een Nederlandse vennootschap zie Rb. Midden Nederland 15 december 2021 (tankpassen), r.o. 3.4.

  Art. 5 Productaansprakelijkheid

  Art. 6 Oneerlijke concurrentie en daden die de vrije concurrentie beperken

  Art. 7 Milieuschade

  Art. 8 Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

  Art. 9 Collectieve actie bij arbeidsconflicten

  Hoofdstuk III – Ongerechtvaardigde verrijking, zaakwaarneming en precontractuele aansprakelijkheid

  Art. 10 Ongerechtvaardigde verrijking

  Art. 11 Zaakwaarneming

  Art. 12 Precontractuele aansprakelijkheid

  Art. 13 Toepasselijkheid van artikel 8

  Hoofdstuk IV Rechtskeuze door partijen

  Art. 14 Rechtskeuze door partijen

  Hoofdstuk V Gemeenschappelijke regels

  Art. 15 Werkingssfeer van het toepasselijke recht

  Art. 16 Bepalingen van bijzonder dwingend recht

  Art. 17 Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels

  Art. 18 Rechtstreekse vordering op de verzekeraar van de aansprakelijke persoon

  Art. 19 Subrogatie

  Art. 20 Meervoudige aansprakelijkheid

  Art. 21 Vorm

  Art. 22 Bewijs

  Hoofdstuk VI Overige bepalingen

  Art. 23 Gelijkstelling met gewone verblijfplaats

  Art. 24 Uitsluiting van herverwijzing

  Art. 25 Staten met meerdere rechtsstelsels

  Art. 26 Openbare orde van het land van de rechter

  Art. 27 Verhouding tot andere bepalingen van Gemeenschapsrecht

  Art. 28 Verhouding tot bestaande internationale overeenkomsten

  Hoofdstuk VII Slotbepalingen

  Art. 29 Lijst van overeenkomsten

  Art. 30 Herzieningsclausule

  Art. 31 Temporele toepassing

  Art. 32 Inwerkingtreding

  Auteur & Last edit

  [MdV, 10-06-2021; laatste bewerking 20-01-2022]

  Verordening inzake toepasselijk recht niet-contractuele verbintenissen (Rome II)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Verordening inzake toepasselijk recht niet-contractuele verbintenissen (Rome II)

   Inleiding Verordening inzake toepasselijk recht niet-contractuele verbintenissen (Rome II)

   Verordening EG 864/2007 d.d. 11 juli 2007 inzake het toepasselijk recht op niet-contractuele verbintenissen, in de wandelgangen beter bekend als “Rome II”, maakt deel uit van het materiële internationaal privaatrecht (IPR). Deze verordening ziet met name op verbintenissen uit onrechtmatige daad. Zie voor dit begrip ook de pagina Onrechtmatige daad.

   Bevoegde rechter bij onrechtmatige daad

   De vraag, welke rechter in internationale kwesties bevoegd is kennis te nemen van de vordering inzake onrechtmatige daad, moet worden beantwoord aan de hand van het Europees Executieverdrag (EEX-Vo), zoals dat is herzien (‘herschikt’) per 10 januari 2015. Zie de pagina EEX-Vo.

   Inhoud van de EVO-Verordening

   De Verordening (Rome II) is ingedeeld in hoofdstukken. De indeling is als volgt:

   Hoofdstuk I – Toepassingsgebied

   Art. 1 Toepassingsgebied

   Art. 2 Niet-contractuele verbintenissen

   Art. 3 Universeel karakter

   Hoofdstuk II – Onrechtmatige daad

   Art. 4 Rome II Algemene regel toepasselijk recht onrechtmatige daad

   De hoofdregel voor vaststelling van het toepasselijk recht vinden we in lid 1:

   “Tenzij in deze verordening anders bepaald, is het recht dat van toepassing is op een onrechtmatige daad het recht van het land waar de schade zich voordoet, ongeacht in welk land de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen.”

   Uitzondering: ingezetenen zelfde land (lid 2)

   Wanneer beide partijen uit hetzelfde land komen, geldt hun rechtssysteem (lid 2):

   “Indien evenwel degene wiens aansprakelijkheid in het geding is, en degene die schade lijdt, beiden hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben op het tijdstip waarop de schade zich voordoet, is het recht van dat land van toepassing.”

   Als dus twee Nederlanders een aanrijding hebben in Frankrijk, of in Oostenrijk tegen elkaar botsen op de piste, is het Nederlandse recht toepasselijk op de vraag wie aansprakelijk is en hoe de schade moet worden vastgesteld.

   Alternatieve toewijzing: nauwer verband (lid 3)

   Een tweede uitzondering op de hoofdregel kan gelden, als een ander land een nauwer verband met de onrechtmatige daad heeft:

   “Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band heeft met een ander dan het in de leden 1 en 2 bedoelde land, is het recht van dat andere land van toepassing. Een kennelijk nauwere band met een ander land zou met name kunnen berusten op een reeds eerder bestaande, nauw met de onrechtmatige daad samenhangende betrekking tussen de partijen, zoals een overeenkomst.”

   Toepasselijk recht vordering onrechtmatige daad bestuurdersaansprakelijkheid

   Voor een voorbeeld van de toepassing van art. 4 Rome II bij een vordering wegens bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 6:162 B.W. (onrechtmatige daad) tegen een Belgische bestuurder van een Nederlandse vennootschap zie Rb. Midden Nederland 15 december 2021 (tankpassen), r.o. 3.4.

   Art. 5 Productaansprakelijkheid

   Art. 6 Oneerlijke concurrentie en daden die de vrije concurrentie beperken

   Art. 7 Milieuschade

   Art. 8 Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

   Art. 9 Collectieve actie bij arbeidsconflicten

   Hoofdstuk III – Ongerechtvaardigde verrijking, zaakwaarneming en precontractuele aansprakelijkheid

   Art. 10 Ongerechtvaardigde verrijking

   Art. 11 Zaakwaarneming

   Art. 12 Precontractuele aansprakelijkheid

   Art. 13 Toepasselijkheid van artikel 8

   Hoofdstuk IV Rechtskeuze door partijen

   Art. 14 Rechtskeuze door partijen

   Hoofdstuk V Gemeenschappelijke regels

   Art. 15 Werkingssfeer van het toepasselijke recht

   Art. 16 Bepalingen van bijzonder dwingend recht

   Art. 17 Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels

   Art. 18 Rechtstreekse vordering op de verzekeraar van de aansprakelijke persoon

   Art. 19 Subrogatie

   Art. 20 Meervoudige aansprakelijkheid

   Art. 21 Vorm

   Art. 22 Bewijs

   Hoofdstuk VI Overige bepalingen

   Art. 23 Gelijkstelling met gewone verblijfplaats

   Art. 24 Uitsluiting van herverwijzing

   Art. 25 Staten met meerdere rechtsstelsels

   Art. 26 Openbare orde van het land van de rechter

   Art. 27 Verhouding tot andere bepalingen van Gemeenschapsrecht

   Art. 28 Verhouding tot bestaande internationale overeenkomsten

   Hoofdstuk VII Slotbepalingen

   Art. 29 Lijst van overeenkomsten

   Art. 30 Herzieningsclausule

   Art. 31 Temporele toepassing

   Art. 32 Inwerkingtreding

   Auteur & Last edit

   [MdV, 10-06-2021; laatste bewerking 20-01-2022]

   Verordening inzake toepasselijk recht niet-contractuele verbintenissen (Rome II)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!