Pagina inhoud

  Beperking aansprakelijkheid van eigenaren van binnenschepen (Titel 12, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Inleiding beperking van aansprakelijkheid van eigenaren van binnenschepen

  Titel 12, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. geeft een regeling voor de beperking van aansprakelijkheid van eigenaren van binnenschepen. De Titel is niet heel omvangrijk en omvat zeven bepalingen (art. 8:1060 B.W. tot en met art. 8:1066 B.W.). Wat niet wegneemt dat de regeling ingewikkeld is, mede door de vele verwijzingen naar andere bepalingen en de inbedding in internationaal recht.

  Invoeging beperking aansprakelijkheid binnenvaart in Boek 8 B.W.

  De regeling van de beperking van aansprakelijkheid voor het zeerecht en voor het binnenvaartrecht waren bij de invoering van Boek 8 B.W. nog onderdeel van het Wetboek van Koophandel (Titel 11A e, Titel 13, Afd. 10A WvK oud). Deze zijn per 1 januari 1997 in Boek 8 B.W. ingevoegd (in Titel 7 en Titel 12) met de wet van 31 oktober 1996 (Stb. 1996, 548).

  Zie voor informatie over deze wetswijziging de Parlementaire geschiedenis met betrekking tot wetsvoorstel 24061. Hierbij zijn de wet inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (Wet van 14 juni 1989, Stb. 241) en de wet regeling beperking van aansprakelijkheid van eigenaren van binnenschepen (Wet van 14 juni 1989, Stb. 239) ingevoegd in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. Zie de pagina Beperking aansprakelijkheid maritieme vorderingen.

  Bij deze titel is niet een geheel nieuwe memorie van toelichting ontworpen. De wet van 14 juni 1989, Stb. 241 is namelijk, behoudens enkele in de MvT bij Titel 7, Boek 8 B.W. afzonderlijk toe te lichten wijzigingen, ongewijzigd overgenomen, zodat volstaan kan worden met verwijzing naar de bij deze wet behorende Kamerstukken II, 1986/87, 19 768, nr. 3.

  CLNI-Verdrag van Straatsburg (4 november 1988)

  De invoeging van deze regeling in Boek 8 B.W. heeft gelijktijdig plaatsgevonden met de behandeling van de Goedkeuringswet van het CLNI-Verdrag van Straatsburg, dat tot stand is gekomen onder auspiciën van de Commissie voor de Rijnvaart in Straatsburg. Dit verdrag heet voluit ‘Convention de Strassbourg sur la limitation de la responsibilité en navigation intérieure’.

  Deze was reeds goeddeels opgenomen in Titel 13, Afd. 10A WvK, en werd hierbij verhuisd naar Boek 8 B.W.. De Nederlandse regeling week echter bij invoering wat betreft de limieten af van de limieten voor schadelijke stoffen (Nederland had de opt-out mogelijkheid gebruikt van art. 18 lid 1, sub b CLNI-Verdrag). Bij invoering is voor schadelijke stoffen gekozen voor het dubbele van de limieten van het verdrag.

  Het lag in de bedoeling aan de hand van de ervaringen in de praktijk – en de ontwikkelingen in de verzekeringspraktijk – te bezien, of de Nederlandse limieten voor schadelijke stoffen op te trekken naar verdragsniveau. Mij is niet bekend of hier nadien ook uitvoering aan is gegeven.

  Geen beperking aansprakelijkheid bij opzet of roekeloosheid

  Niemand is gerechtigd zijn aansprakelijkheid te beperken, indien bewezen is dat de schade is ontstaan door zijn eigen handeling of nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien (art. 8:1064 B.W.). Deze bepaling is gelijkluidend aan die in het zeerecht (art. 8:754 B.W.).

  Besluit tot vaststelling van de limieten van de aansprakelijkheid van eigenaren van binnenvaartschepen

  Tegelijkertijd is op 29 november 1996 een besluit genomen ter uitvoering van art. 8:1065 B.W. waarin de limieten voor schadebeperkingsfondsen voor de binnenvaart zijn vastgesteld (Stb. 1996, 587). In dit besluit worden verschillende limieten vastgesteld. Het besluit is blijkens de wijzigingsgeschiedenis bij Besluit ter uitvoering art. 8:1065 B.W. in 2019 gewijzigd (Stb. 2018, 128, i.w.tr. 1 juli 2019 blijkens Stb. 2018, 349) .

  Auteur & Last edit

  [MdV, 14-01-2022; laatste bewerking 26-07-2023]

  Beperking aansprakelijkheid van eigenaren van binnenschepen (Titel 12, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Beperking aansprakelijkheid van eigenaren van binnenschepen (Titel 12, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Inleiding beperking van aansprakelijkheid van eigenaren van binnenschepen

   Titel 12, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. geeft een regeling voor de beperking van aansprakelijkheid van eigenaren van binnenschepen. De Titel is niet heel omvangrijk en omvat zeven bepalingen (art. 8:1060 B.W. tot en met art. 8:1066 B.W.). Wat niet wegneemt dat de regeling ingewikkeld is, mede door de vele verwijzingen naar andere bepalingen en de inbedding in internationaal recht.

   Invoeging beperking aansprakelijkheid binnenvaart in Boek 8 B.W.

   De regeling van de beperking van aansprakelijkheid voor het zeerecht en voor het binnenvaartrecht waren bij de invoering van Boek 8 B.W. nog onderdeel van het Wetboek van Koophandel (Titel 11A e, Titel 13, Afd. 10A WvK oud). Deze zijn per 1 januari 1997 in Boek 8 B.W. ingevoegd (in Titel 7 en Titel 12) met de wet van 31 oktober 1996 (Stb. 1996, 548).

   Zie voor informatie over deze wetswijziging de Parlementaire geschiedenis met betrekking tot wetsvoorstel 24061. Hierbij zijn de wet inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (Wet van 14 juni 1989, Stb. 241) en de wet regeling beperking van aansprakelijkheid van eigenaren van binnenschepen (Wet van 14 juni 1989, Stb. 239) ingevoegd in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. Zie de pagina Beperking aansprakelijkheid maritieme vorderingen.

   Bij deze titel is niet een geheel nieuwe memorie van toelichting ontworpen. De wet van 14 juni 1989, Stb. 241 is namelijk, behoudens enkele in de MvT bij Titel 7, Boek 8 B.W. afzonderlijk toe te lichten wijzigingen, ongewijzigd overgenomen, zodat volstaan kan worden met verwijzing naar de bij deze wet behorende Kamerstukken II, 1986/87, 19 768, nr. 3.

   CLNI-Verdrag van Straatsburg (4 november 1988)

   De invoeging van deze regeling in Boek 8 B.W. heeft gelijktijdig plaatsgevonden met de behandeling van de Goedkeuringswet van het CLNI-Verdrag van Straatsburg, dat tot stand is gekomen onder auspiciën van de Commissie voor de Rijnvaart in Straatsburg. Dit verdrag heet voluit ‘Convention de Strassbourg sur la limitation de la responsibilité en navigation intérieure’.

   Deze was reeds goeddeels opgenomen in Titel 13, Afd. 10A WvK, en werd hierbij verhuisd naar Boek 8 B.W.. De Nederlandse regeling week echter bij invoering wat betreft de limieten af van de limieten voor schadelijke stoffen (Nederland had de opt-out mogelijkheid gebruikt van art. 18 lid 1, sub b CLNI-Verdrag). Bij invoering is voor schadelijke stoffen gekozen voor het dubbele van de limieten van het verdrag.

   Het lag in de bedoeling aan de hand van de ervaringen in de praktijk – en de ontwikkelingen in de verzekeringspraktijk – te bezien, of de Nederlandse limieten voor schadelijke stoffen op te trekken naar verdragsniveau. Mij is niet bekend of hier nadien ook uitvoering aan is gegeven.

   Geen beperking aansprakelijkheid bij opzet of roekeloosheid

   Niemand is gerechtigd zijn aansprakelijkheid te beperken, indien bewezen is dat de schade is ontstaan door zijn eigen handeling of nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien (art. 8:1064 B.W.). Deze bepaling is gelijkluidend aan die in het zeerecht (art. 8:754 B.W.).

   Besluit tot vaststelling van de limieten van de aansprakelijkheid van eigenaren van binnenvaartschepen

   Tegelijkertijd is op 29 november 1996 een besluit genomen ter uitvoering van art. 8:1065 B.W. waarin de limieten voor schadebeperkingsfondsen voor de binnenvaart zijn vastgesteld (Stb. 1996, 587). In dit besluit worden verschillende limieten vastgesteld. Het besluit is blijkens de wijzigingsgeschiedenis bij Besluit ter uitvoering art. 8:1065 B.W. in 2019 gewijzigd (Stb. 2018, 128, i.w.tr. 1 juli 2019 blijkens Stb. 2018, 349) .

   Auteur & Last edit

   [MdV, 14-01-2022; laatste bewerking 26-07-2023]

   Beperking aansprakelijkheid van eigenaren van binnenschepen (Titel 12, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!