Pagina inhoud

  Overeenkomst personenvervoer over de weg (Afd. 3, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

  Inleiding overeenkomst personenvervoer over de weg

  Afd. 3, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W. regelt de overeenkomst van personenvervoer over de weg. Deze afdeling omvat 28 bepalingen (art. 8:1139 B.W. tot en met art. 8:1166 B.W.). Art. 8:1146 B.W. is vervallen.

  Toepassingsbereik: niet wanneer de Verordening Autobus- en touringcarpassagiers toepasselijk is

  Deze afdeling is slechts van toepassing voor zover Verordening (EU) Nr. 181/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (Pb EU L 55) niet van toepassing is (art. 8:1139 B.W.).

  Definitie vervoersovereenkomst personen over de weg

  De overeenkomst van personenvervoer zoals bedoeld in deze titel, is de overeenkomst waarbij één partij (de vervoerder) zich ertoe verbindt om aan boord van een voertuig een of meer personen (reizigers) en eventueel hun bagage uitsluitend over de weg en niet over spoorwegen te vervoeren, ongeacht of het een tijd- of reisbevrachting betreft (art. 8:1140 lid 1 B.W.).

  De overeenkomst van personenvervoer zoals omschreven in art. 8:100 B.W. valt niet onder de overeenkomst van personenvervoer zoals bedoeld in deze afdeling (art. 8:1140 lid 2 B.W.).

  Definitie handbagage vervoersovereenkomst personen over de weg

  Handbagage in de context van deze afdeling omvat de bagage die de reiziger gemakkelijk kan meenemen, dragen of met de hand kan verplaatsen, zowel op als bij zich heeft (art. 8:1141 lid 1 B.W.). Het gaat hierbij ook om levende dieren.

  Een algemene maatregel van bestuur kan bepalen dat zaken die normaal gesproken geen handbagage zijn toch als handbagage worden beschouwd volgens de bepalingen van deze afdeling (art. 8:1141 lid 2 B.W.). Ook kan zo’n maatregel bepalen dat de bepalingen van deze afdeling niet van toepassing zijn op zaken die als handbagage worden beschouwd.

  Vervoersperiode reiziger personenvervoer over de weg; stapelvervoer

  Vervoer over de weg van personen omvat alleen de periode waarin de reiziger aan boord van het voertuig is terwijl het zich op de weg bevindt (art. 8:1142 lid 1 B.W.). Dit omvat ook de tijd van instappen en uitstappen.

  Vervoer over de weg van personen omvat voor de toepassing van art. 8:1148 lid 2 B.W. ook de periode waarin het voertuig aan boord is van een ander vervoermiddel en niet op de weg bevindt, maar alleen voor de reiziger die zich op dat moment aan boord van het voertuig bevindt of die daar in- of uitstapt (art. 8:1142 lid 2 B.W.).

  Vervoersperiode bagage bij personenvervoer over de weg; stapelvervoer

  Vervoer over de weg van handbagage omvat alleen de periode waarin de handbagage aan boord van het voertuig is terwijl het voertuig zich op de weg bevindt (art. 8:1143 lid 1 B.W.). Daarnaast omvat het ook de tijd van in- en uitladen van het voertuig.

  Voor bagage die niet als handbagage wordt beschouwd omvat het vervoer over de weg de periode vanaf het moment van overname door de vervoerder tot aan de aflevering door de vervoerder (art. 8:1143 lid 2 B.W.).

  Vervoer over de weg van bagage omvat voor de toepassing van art. 8:1150 lid 2 B.W. ook de periode waarin het voertuig waarin de bagage zich bevindt aan boord is van een ander vervoermiddel en niet op de weg is, maar alleen voor de bagage die zich op dat moment aan boord van dat voertuig bevindt of die in- of uitgeladen wordt (art. 8:1143 lid 3 B.W.)

  Tijd- of reisbevrachting bij personenvervoer over de weg

  Tijd- of reisbevrachting in de context van deze afdeling is de overeenkomst van personenvervoer waarbij de vervoerder (vervrachter) zich verbindt om vervoer aan boord van een voertuig te verzorgen (art. 8:1144 B.W.). Dit voertuig wordt in zijn geheel, inclusief bestuurder, al dan niet op tijdsbasis (tijdbevrachting) of voor een specifieke reis (reisbevrachting), ter beschikking gesteld aan de wederpartij (bevrachter).

  De art. 8:1093 B.W., art. 8:1097 B.W., art. 8:1109 B.W., art. 8:1112 B.W. en art. 8:1113 B.W. zijn van toepassing op deze vorm van bevrachting (art. 8:1144 lid 2 B.W.)

  Bepalingen huur, bewaarneming bruikleen niet toepasselijk bij personenvervoer over de weg

  De wetsbepalingen met betrekking tot huur, bewaarneming en bruikleen zijn niet van toepassing op de terbeschikkingstelling van een voertuig met bestuurder, voor het vervoer van personen aan boord ervan (art. 8:1145 B.W.).

  Aansprakelijkheid voor dood of letsel bij personenvervoer over de weg

  De vervoerder is verantwoordelijk voor schade als gevolg van dood of letsel van de reiziger door een ongeval dat tijdens het vervoer is gebeurd (art. 8:1147 B.W.).

  Overmacht wegvervoerder personen; instaan voor voertuig en materiaal

  De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade door dood of letsel van de reiziger als het ongeval dat hiertoe leidde, is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldige vervoerder niet heeft kunnen vermijden en als deze vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen voorkomen (art. 8:1148 lid 1 B.W.).

  Lichamelijke of geestelijke beperkingen van de bestuurder van het voertuig evenals gebreken of slechte werking van het voertuig of van de apparatuur die hij voor het vervoer gebruikt worden beschouwd als omstandigheden die een zorgvuldige vervoerder heeft kunnen vermijden en waarvan een dergelijke vervoerder de gevolgen heeft kunnen voorkomen (art. 8:1148 lid 2 B.W.). Materiaal omvat hier niet een schip, luchtvaartuig of trein waarop het voertuig zich bevindt.

  Dit artikel houdt alleen rekening met het gedrag van een derde als er geen andere omstandigheid is die ook bijdraagt aan het ongeval en die de verantwoordelijkheid van de vervoerder is (art. 8:1148 lid 3 B.W.).

  Dwingend recht aansprakelijkheid personenvervoer over de weg

  Elke overeenkomst die vóór het ongeval met de reiziger is gesloten en die de aansprakelijkheid van de vervoerder of de bewijslast zoals bepaald in art. 8:1147 B.W. vermindert op een andere manier dan in deze afdeling is voorgeschreven is niet geldig (art. 8:1149 B.W.).

  Aansprakelijkheid voor bagage en handbagage bij personenvervoer over de weg

  De vervoerder is verantwoordelijk voor schade als gevolg van volledig of gedeeltelijk verlies of beschadiging van bagage op voorwaarde dat dit verlies of deze beschadiging tijdens het vervoer is ontstaan en is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldige vervoerder had kunnen vermijden of waarvan een dergelijke vervoerder de gevolgen had kunnen voorkomen (art. 8:1150 lid 1 B.W.). Bovendien is de vervoerder aansprakelijk voor schade als gevolg van volledig of gedeeltelijk verlies of beschadiging van handbagage als dit verlies of deze beschadiging is veroorzaakt door een ongeval dat de reiziger is overkomen en dat voor rekening van de vervoerder komt.

  Lichamelijke of geestelijke tekortkomingen van de bestuurder van het voertuig evenals gebreken of slechte werking van het voertuig of van de apparatuur die hij voor het vervoer gebruikt worden beschouwd als omstandigheden die een zorgvuldige vervoerder had kunnen vermijden en waarvan een dergelijke vervoerder de gevolgen had kunnen voorkomen (art. 8:1150 lid 2 B.W.). Materiaal omvat hier niet een schip, luchtvaartuig of trein waarop het voertuig zich bevindt.

  Bij de toepassing van het eerste lid wordt alleen rekening gehouden met het gedrag van een derde met betrekking tot handbagage als er geen andere omstandigheid is die ook heeft bijgedragen aan het incident en die de verantwoordelijkheid van de vervoerder is (art. 8:1150 lid 3 B.W.).

  Elke overeenkomst die voorafgaand aan het verlies of de beschadiging van bagage is gesloten en die de aansprakelijkheid van de vervoerder of de bewijslast zoals bepaald in dit artikel op een andere manier vermindert dan in deze afdeling is voorgeschreven is niet geldig (art. 8:1150 lid 4 B.W.).

  Geen aansprakelijkheid voor geldstukken, goud, juwelen e.d. bij personenvervoer over de weg

  De vervoerder is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere waardevolle zaken, tenzij deze aan de vervoerder ter bewaring zijn gegeven en hij ermee heeft ingestemd om ze veilig te bewaren (art. 8:1151 B.W.).

  Geen aansprakelijkheid bij onbekendheid vervoerder met meegebrachte zaken bij personenvervoer over de weg

  De vervoerder is niet verplicht tot enige schadevergoeding met betrekking tot zaken die door de reiziger aan boord van het voertuig zijn gebracht, en die de vervoerder, als hij hun aard of toestand had gekend, niet aan boord zou hebben toegelaten en waarvoor hij geen ontvangstbewijs heeft afgegeven (art. 8:1152 B.W.). Dit geldt alleen als de reiziger wist of had moeten weten dat de vervoerder de zaken niet zou toelaten voor vervoer; in dat geval is de reiziger aansprakelijk voor alle kosten en schade die de vervoerder heeft geleden als gevolg van het aanbieden voor vervoer of het vervoer zelf.

  Vergoeding van door de reiziger veroorzaakte schade

  De reiziger is verplicht om de vervoerder te vergoeden voor schade die hijzelf of zijn bagage veroorzaakt heeft, behalve als deze schade is ontstaan door een omstandigheid die een zorgvuldige reiziger niet had kunnen vermijden en waarvan een dergelijke reiziger de gevolgen niet had kunnen voorkomen (art. 8:1153 B.W.). De reiziger kan zich niet beroepen op de aard of een gebrek van zijn bagage om zijn aansprakelijkheid te ontlopen tenzij anders bepaald in art. 8:1152 B.W. en art. 6:179 B.W.

  De overige bepalingen (art. 8:1154 B.W. tot en met art. 8:1166 B.W.) worden nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 17-03-2022; laatste bewerking OP 17-05-2024]

  Overeenkomst personenvervoer over de weg (Afd. 3, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Overeenkomst personenvervoer over de weg (Afd. 3, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

   Inleiding overeenkomst personenvervoer over de weg

   Afd. 3, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W. regelt de overeenkomst van personenvervoer over de weg. Deze afdeling omvat 28 bepalingen (art. 8:1139 B.W. tot en met art. 8:1166 B.W.). Art. 8:1146 B.W. is vervallen.

   Toepassingsbereik: niet wanneer de Verordening Autobus- en touringcarpassagiers toepasselijk is

   Deze afdeling is slechts van toepassing voor zover Verordening (EU) Nr. 181/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (Pb EU L 55) niet van toepassing is (art. 8:1139 B.W.).

   Definitie vervoersovereenkomst personen over de weg

   De overeenkomst van personenvervoer zoals bedoeld in deze titel, is de overeenkomst waarbij één partij (de vervoerder) zich ertoe verbindt om aan boord van een voertuig een of meer personen (reizigers) en eventueel hun bagage uitsluitend over de weg en niet over spoorwegen te vervoeren, ongeacht of het een tijd- of reisbevrachting betreft (art. 8:1140 lid 1 B.W.).

   De overeenkomst van personenvervoer zoals omschreven in art. 8:100 B.W. valt niet onder de overeenkomst van personenvervoer zoals bedoeld in deze afdeling (art. 8:1140 lid 2 B.W.).

   Definitie handbagage vervoersovereenkomst personen over de weg

   Handbagage in de context van deze afdeling omvat de bagage die de reiziger gemakkelijk kan meenemen, dragen of met de hand kan verplaatsen, zowel op als bij zich heeft (art. 8:1141 lid 1 B.W.). Het gaat hierbij ook om levende dieren.

   Een algemene maatregel van bestuur kan bepalen dat zaken die normaal gesproken geen handbagage zijn toch als handbagage worden beschouwd volgens de bepalingen van deze afdeling (art. 8:1141 lid 2 B.W.). Ook kan zo’n maatregel bepalen dat de bepalingen van deze afdeling niet van toepassing zijn op zaken die als handbagage worden beschouwd.

   Vervoersperiode reiziger personenvervoer over de weg; stapelvervoer

   Vervoer over de weg van personen omvat alleen de periode waarin de reiziger aan boord van het voertuig is terwijl het zich op de weg bevindt (art. 8:1142 lid 1 B.W.). Dit omvat ook de tijd van instappen en uitstappen.

   Vervoer over de weg van personen omvat voor de toepassing van art. 8:1148 lid 2 B.W. ook de periode waarin het voertuig aan boord is van een ander vervoermiddel en niet op de weg bevindt, maar alleen voor de reiziger die zich op dat moment aan boord van het voertuig bevindt of die daar in- of uitstapt (art. 8:1142 lid 2 B.W.).

   Vervoersperiode bagage bij personenvervoer over de weg; stapelvervoer

   Vervoer over de weg van handbagage omvat alleen de periode waarin de handbagage aan boord van het voertuig is terwijl het voertuig zich op de weg bevindt (art. 8:1143 lid 1 B.W.). Daarnaast omvat het ook de tijd van in- en uitladen van het voertuig.

   Voor bagage die niet als handbagage wordt beschouwd omvat het vervoer over de weg de periode vanaf het moment van overname door de vervoerder tot aan de aflevering door de vervoerder (art. 8:1143 lid 2 B.W.).

   Vervoer over de weg van bagage omvat voor de toepassing van art. 8:1150 lid 2 B.W. ook de periode waarin het voertuig waarin de bagage zich bevindt aan boord is van een ander vervoermiddel en niet op de weg is, maar alleen voor de bagage die zich op dat moment aan boord van dat voertuig bevindt of die in- of uitgeladen wordt (art. 8:1143 lid 3 B.W.)

   Tijd- of reisbevrachting bij personenvervoer over de weg

   Tijd- of reisbevrachting in de context van deze afdeling is de overeenkomst van personenvervoer waarbij de vervoerder (vervrachter) zich verbindt om vervoer aan boord van een voertuig te verzorgen (art. 8:1144 B.W.). Dit voertuig wordt in zijn geheel, inclusief bestuurder, al dan niet op tijdsbasis (tijdbevrachting) of voor een specifieke reis (reisbevrachting), ter beschikking gesteld aan de wederpartij (bevrachter).

   De art. 8:1093 B.W., art. 8:1097 B.W., art. 8:1109 B.W., art. 8:1112 B.W. en art. 8:1113 B.W. zijn van toepassing op deze vorm van bevrachting (art. 8:1144 lid 2 B.W.)

   Bepalingen huur, bewaarneming bruikleen niet toepasselijk bij personenvervoer over de weg

   De wetsbepalingen met betrekking tot huur, bewaarneming en bruikleen zijn niet van toepassing op de terbeschikkingstelling van een voertuig met bestuurder, voor het vervoer van personen aan boord ervan (art. 8:1145 B.W.).

   Aansprakelijkheid voor dood of letsel bij personenvervoer over de weg

   De vervoerder is verantwoordelijk voor schade als gevolg van dood of letsel van de reiziger door een ongeval dat tijdens het vervoer is gebeurd (art. 8:1147 B.W.).

   Overmacht wegvervoerder personen; instaan voor voertuig en materiaal

   De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade door dood of letsel van de reiziger als het ongeval dat hiertoe leidde, is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldige vervoerder niet heeft kunnen vermijden en als deze vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen voorkomen (art. 8:1148 lid 1 B.W.).

   Lichamelijke of geestelijke beperkingen van de bestuurder van het voertuig evenals gebreken of slechte werking van het voertuig of van de apparatuur die hij voor het vervoer gebruikt worden beschouwd als omstandigheden die een zorgvuldige vervoerder heeft kunnen vermijden en waarvan een dergelijke vervoerder de gevolgen heeft kunnen voorkomen (art. 8:1148 lid 2 B.W.). Materiaal omvat hier niet een schip, luchtvaartuig of trein waarop het voertuig zich bevindt.

   Dit artikel houdt alleen rekening met het gedrag van een derde als er geen andere omstandigheid is die ook bijdraagt aan het ongeval en die de verantwoordelijkheid van de vervoerder is (art. 8:1148 lid 3 B.W.).

   Dwingend recht aansprakelijkheid personenvervoer over de weg

   Elke overeenkomst die vóór het ongeval met de reiziger is gesloten en die de aansprakelijkheid van de vervoerder of de bewijslast zoals bepaald in art. 8:1147 B.W. vermindert op een andere manier dan in deze afdeling is voorgeschreven is niet geldig (art. 8:1149 B.W.).

   Aansprakelijkheid voor bagage en handbagage bij personenvervoer over de weg

   De vervoerder is verantwoordelijk voor schade als gevolg van volledig of gedeeltelijk verlies of beschadiging van bagage op voorwaarde dat dit verlies of deze beschadiging tijdens het vervoer is ontstaan en is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldige vervoerder had kunnen vermijden of waarvan een dergelijke vervoerder de gevolgen had kunnen voorkomen (art. 8:1150 lid 1 B.W.). Bovendien is de vervoerder aansprakelijk voor schade als gevolg van volledig of gedeeltelijk verlies of beschadiging van handbagage als dit verlies of deze beschadiging is veroorzaakt door een ongeval dat de reiziger is overkomen en dat voor rekening van de vervoerder komt.

   Lichamelijke of geestelijke tekortkomingen van de bestuurder van het voertuig evenals gebreken of slechte werking van het voertuig of van de apparatuur die hij voor het vervoer gebruikt worden beschouwd als omstandigheden die een zorgvuldige vervoerder had kunnen vermijden en waarvan een dergelijke vervoerder de gevolgen had kunnen voorkomen (art. 8:1150 lid 2 B.W.). Materiaal omvat hier niet een schip, luchtvaartuig of trein waarop het voertuig zich bevindt.

   Bij de toepassing van het eerste lid wordt alleen rekening gehouden met het gedrag van een derde met betrekking tot handbagage als er geen andere omstandigheid is die ook heeft bijgedragen aan het incident en die de verantwoordelijkheid van de vervoerder is (art. 8:1150 lid 3 B.W.).

   Elke overeenkomst die voorafgaand aan het verlies of de beschadiging van bagage is gesloten en die de aansprakelijkheid van de vervoerder of de bewijslast zoals bepaald in dit artikel op een andere manier vermindert dan in deze afdeling is voorgeschreven is niet geldig (art. 8:1150 lid 4 B.W.).

   Geen aansprakelijkheid voor geldstukken, goud, juwelen e.d. bij personenvervoer over de weg

   De vervoerder is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere waardevolle zaken, tenzij deze aan de vervoerder ter bewaring zijn gegeven en hij ermee heeft ingestemd om ze veilig te bewaren (art. 8:1151 B.W.).

   Geen aansprakelijkheid bij onbekendheid vervoerder met meegebrachte zaken bij personenvervoer over de weg

   De vervoerder is niet verplicht tot enige schadevergoeding met betrekking tot zaken die door de reiziger aan boord van het voertuig zijn gebracht, en die de vervoerder, als hij hun aard of toestand had gekend, niet aan boord zou hebben toegelaten en waarvoor hij geen ontvangstbewijs heeft afgegeven (art. 8:1152 B.W.). Dit geldt alleen als de reiziger wist of had moeten weten dat de vervoerder de zaken niet zou toelaten voor vervoer; in dat geval is de reiziger aansprakelijk voor alle kosten en schade die de vervoerder heeft geleden als gevolg van het aanbieden voor vervoer of het vervoer zelf.

   Vergoeding van door de reiziger veroorzaakte schade

   De reiziger is verplicht om de vervoerder te vergoeden voor schade die hijzelf of zijn bagage veroorzaakt heeft, behalve als deze schade is ontstaan door een omstandigheid die een zorgvuldige reiziger niet had kunnen vermijden en waarvan een dergelijke reiziger de gevolgen niet had kunnen voorkomen (art. 8:1153 B.W.). De reiziger kan zich niet beroepen op de aard of een gebrek van zijn bagage om zijn aansprakelijkheid te ontlopen tenzij anders bepaald in art. 8:1152 B.W. en art. 6:179 B.W.

   De overige bepalingen (art. 8:1154 B.W. tot en met art. 8:1166 B.W.) worden nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 17-03-2022; laatste bewerking OP 17-05-2024]

   Overeenkomst personenvervoer over de weg (Afd. 3, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!