Pagina inhoud

  Executoriaal beslag op luchtvaartuigen en executoriale verkoop van luchtvaartuigen (Afd. 2, Titel 4, Boek 2 Rv.)

  Inleiding executoriaal beslag en executie van luchtvaartuigen

  Het executoriaal beslag op schepen en de tenuitvoerlegging van executoriale titels op luchtvaartuigen is geregeld in Afd. 2, Titel 4, Boek II Rv. Deze afdeling omvat 18 bepalingen (art. 584a Rv. tot en met art. 584r Rv.).

  Definitie vliegtuig als beslagobject

  In art. 584a lid 1 Rv. wordt voor de definitie van ‘vliegtuig’ als beslagobject verwezen naar art. 8:1300 B.W.. Ook de andere in dat artikel vermelde begripsomschrijvingen zijn van toepassing.

  Onder ‘Verdrag van Genève’ wordt in dit verband gedoeld op het op 19 juni 1948 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de internationale erkenning van rechten op luchtvaartuigen (Trb. 1952, 86). Zie ook de pagina Luchtrecht.

  Verdrag van Chicago

  Art. 584a lid 2 Rv. verwijst verder naar het Verdrag van Chicago: het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Stb. 1947, H 165).

  Waar wordt gesproken van nationaliteitsregister betreft dit een register als bedoeld in artikel 17 van het Verdrag van Chicago.

  Voorafgaande betekening bij beslag op een vliegtuig

  Net als bij alle executoriale beslagen moet het beslag op een luchtvaartuig dat in de openbare registers of in een verdragsregister te boek staat, worden voorafgegaan door een aan de geëxecuteerde te betekenen deurwaardersexploot (art. 584b lid 1 Rv.). De aanzeggingstermijn om na te komen is 24 uur. Bij de gewone aanzegging van een executie bepaalt de wet dat de termijn van aanzegging om na te komen 2 dagen is.

  Ontheffing verplichting tot voorafgaande aanzegging bij executoriaal beslag vliegtuigen

  De Voorzieningenrechter van de rechtbank kan, zelfs op mondeling verzoek van de deurwaarder, bepalen dat deze ook zonder voorafgaand bevel tot inbeslagneming kan overgaan (art. 584b lid 2 Rv.). De ratio is dat een vliegtuig er snel vandoor kan gaan naar een ander land als je eerst 24 moet wachten na de aanzegging.

  De betekening van de titel vindt dan plaats tegelijk met de betekening van het proces-verbaal van beslaglegging (art. 584b lid 3 Rv.).

  Formaliteiten executoriaal beslag op een vliegtuig

  De deurwaarder legt het beslag ter plaatse waar het luchtvaartuig zich bevindt met een proces-verbaal dat krachtens art. 584c lid 1 Rv. behalve de gewone formaliteiten, op straffe van nietigheid inhoudt:

  a. vermelding van de voornaam, naam en woonplaats van de executant en de naam en woonplaats van de geëxecuteerde;

  b. vermelding van de titel uit hoofde waarvan het beslag wordt gelegd;

  c. opgave van de vordering waarvoor het beslag wordt gelegd;

  d. de kentekenen van het luchtvaartuig en een korte aanduiding van de inhoud van het bewijs van inschrijving, bedoeld in artikel 29 van het Verdrag van Chicago, dan wel de vermelding dat dit hem, deurwaarder, bij navraag niet is vertoond;

  e. het adres van de in artikel III, eerste lid, van het Verdrag van Genève bedoelde dienst;

  f. keuze van woonplaats ten kantore van de deurwaarder die het beslag legt en, desgewenst, in Nederland ten kantore van een advocaat.

  De deurwaarder kan zich doen bijstaan door een of twee getuigen, wier naam en woonplaats hij in dat geval in het proces-verbaal zal vermelden en die dit stuk mede zullen ondertekenen (art. 584c lid 2 Rv.).

  Deurwaarder mag het vertrek van het vliegtuig beletten

  De deurwaarder neemt de nodige maatregelen om vertrek van het luchtvaartuig te beletten. Bij voorbeeld door het met een Porsche in een ‘hot pursuit’ in te halen en dan – ‘driftend’ – voor het neuswiel te parkeren.

  Hij is ook gerechtigd het luchtvaartuig of enig onderdeel daarvan in gerechtelijke bewaring te geven, waartoe hij tot verplaatsing binnen Nederland mag overgaan (art. 584c lid 3 Rv.).

  Art. 445, tweede zin Rv., en art. 446 lid 2 Rv. zijn van overeenkomstige toepassing. Dat is een omslachtige manier om te zeggen: ‘de bewaring geschiedt ten name van de deurwaarder onder vermelding van het beslag, van de executant en van de geëxecuteerde’, en ‘deurwaarder maakt van de inbewaringgeving een afzonderlijk proces-verbaal op, dat binnen drie dagen na de inbewaringgeving wordt betekend aan de geëxecuteerde en aan de bewaarder.’

  Inschrijving executoriaal beslag vliegtuig in registers

  Wanneer beslag is gelegd op een luchtvaartuig dat te boek staat in de openbare registers, zal het proces-verbaal van inbeslagneming daarin worden ingeschreven (art. 584d lid 1 Rv.).

  Is beslag gelegd op een in een verdragsregister teboekstaand luchtvaartuig, dan zendt de deurwaarder een door hem gewaarmerkt afschrift van het proces-verbaal ten spoedigste rechtstreeks aangetekend en zo mogelijk per luchtpost naar de dienst bedoeld in artikel III, eerste lid, van het Verdrag van Genève, betreffende de internationale erkenning van rechten op luchtvaartuigen (Trb. 1952, 86). Zie onderstaand het citaat van deze bepaling.

  De deurwaarder moet ook een afschrift sturen aan de bewaarder van het nationaliteitsregister, waar het luchtvaartuig is ingeschreven (art. 584d lid 2 Rv.).

  Is het vliegtuig nergens ingeschreven, dan kan de executie plaatsvinden als geldend voor een niet-geregistreerde roerende zaak. Zie de pagina Executie van roerende zaken.

  Betekening executoriaal beslag op vliegtuig aan de geëxecuteerde binnen 3 dagen

  In elk geval zal het proces-verbaal van beslag op straffe van nietigheid binnen drie dagen na het leggen daarvan aan de geëxecuteerde worden betekend (art. 584d lid 3 Rv.). Het is aan te raden bij het exploot een vertaling in het Engels te voegen.

  Beschikkingshandelingen na het beslag zijn nietig tegenover de executant

  Zoals geldt in het gehele beslagrecht kunnen beschikkingshandelingen verricht na het beslag niet tegen de executant worden tegengeworpen. Een vervreemding, bezwaring of onderbewindstelling tot stand gebracht na de inschrijving in de openbare registers, kan niet tegen de beslaglegger of de koper ter executie worden ingeroepen, wanneer deze totstandbrenging geschiedde door de geëxecuteerde, terwijl hij kennis droeg van het beslag (art. 584e Rv.).

  Procedure tot executie van in beslag genomen vliegtuig

  Depot bij de rechtbank van het proces-verbaal van executoriaal beslag op het vliegtuig

  De beslaglegger dient bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waar het luchtvaartuig zich dan bevindt, een afschrift in van het proces-verbaal van inbeslagneming, alsmede een uittreksel uit de registratie voor luchtvaartuigen als bedoeld in art. 102 lid 1 Kadasterwet, dat ten minste de gegevens bevat, bedoeld in art. 92 lid 2 aanhef en onder a, c, d, e, f, g en j Kadasterwet, alsmede de gegevens omtrent niet doorgehaalde voorlopige aantekeningen, dan wel een soortgelijk uittreksel uit het verdragsregister (art. 584f lid 1 Rv.).

  Verzoekschrift executie vliegtuig

  De executant moet op grond van art. 584f lid 2 Rv. vervolgens aan de rechtbank verzoeken:

  a. benoeming van een rechter-commissaris voor de verificatie van de rechten waaraan het luchtvaartuig is onderworpen, en van de vorderingen die daarop verhaalbaar zijn;

  b. vaststelling van plaats, dag en uur, waarop de verkoop en de toewijzing zullen plaats hebben. Deze dag moet tenminste 7 weken liggen na de dagtekening van de beschikking der rechtbank;

  c. vaststelling van de dag, voor welke zij, die beweren rechten en vorderingen als bedoeld onder a te bezitten, deze bij de rechter-commissaris moeten kenbaar maken. Deze dag mag niet meer dan 4 weken voor de dag van de verkoop liggen.

  De rechtbank neemt de zaak pas in behandeling als het griffierecht is betaald (overeenkomstig art. 282 Rv.).

  Tenminste minste 6 weken voor de voor de verkoop bestemde dag brengt hij deze te ‘s-Gravenhage ter openbare kennis op de wijze als voorgeschreven bij algemene maatregel van bestuur. Wanneer beslag is gelegd op een in een verdragsregister teboekstaand luchtvaartuig brengt hij de verkoop tevens ter openbare kennis ter plaatse, waar het nationaliteitsregister waarin het luchtvaartuig is ingeschreven, is gevestigd, op de wijze daar voorgeschreven (art. 584f lid 3 Rv.).

  Hij verwittigt voorts 6 weken voor de voor de verkoop bestemde dag degenen die in de registratie voor luchtvaartuigen, bedoeld in art. 92 Kadasterwet of in een verdragsregister, als beperkt gerechtigd of beslaglegger staan vermeld, van de voorgenomen verkoop bij aangetekende brief, alsmede zo mogelijk bij per luchtpost verzonden aangetekende brief, beide gericht naar hun woonplaatsen vermeld in de registratie voor luchtvaartuigen dan wel in het verdragsregister (art. 584f lid 4 Rv.).

  In art. 584g Rv. is voorgeschreven, welke gegevens de kennisgeving van art. 584f lid 3 Rv. moet bevatten.

  De overige bepalingen worden nog verder uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 15-02-2020; laatste bewerking 18-07-2023]

  Executoriaal beslag op luchtvaartuigen en executoriale verkoop van luchtvaartuigen (Afd. 2, Titel 4, Boek 2 Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Executoriaal beslag op luchtvaartuigen en executoriale verkoop van luchtvaartuigen (Afd. 2, Titel 4, Boek 2 Rv.)

   Inleiding executoriaal beslag en executie van luchtvaartuigen

   Het executoriaal beslag op schepen en de tenuitvoerlegging van executoriale titels op luchtvaartuigen is geregeld in Afd. 2, Titel 4, Boek II Rv. Deze afdeling omvat 18 bepalingen (art. 584a Rv. tot en met art. 584r Rv.).

   Definitie vliegtuig als beslagobject

   In art. 584a lid 1 Rv. wordt voor de definitie van ‘vliegtuig’ als beslagobject verwezen naar art. 8:1300 B.W.. Ook de andere in dat artikel vermelde begripsomschrijvingen zijn van toepassing.

   Onder ‘Verdrag van Genève’ wordt in dit verband gedoeld op het op 19 juni 1948 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de internationale erkenning van rechten op luchtvaartuigen (Trb. 1952, 86). Zie ook de pagina Luchtrecht.

   Verdrag van Chicago

   Art. 584a lid 2 Rv. verwijst verder naar het Verdrag van Chicago: het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Stb. 1947, H 165).

   Waar wordt gesproken van nationaliteitsregister betreft dit een register als bedoeld in artikel 17 van het Verdrag van Chicago.

   Voorafgaande betekening bij beslag op een vliegtuig

   Net als bij alle executoriale beslagen moet het beslag op een luchtvaartuig dat in de openbare registers of in een verdragsregister te boek staat, worden voorafgegaan door een aan de geëxecuteerde te betekenen deurwaardersexploot (art. 584b lid 1 Rv.). De aanzeggingstermijn om na te komen is 24 uur. Bij de gewone aanzegging van een executie bepaalt de wet dat de termijn van aanzegging om na te komen 2 dagen is.

   Ontheffing verplichting tot voorafgaande aanzegging bij executoriaal beslag vliegtuigen

   De Voorzieningenrechter van de rechtbank kan, zelfs op mondeling verzoek van de deurwaarder, bepalen dat deze ook zonder voorafgaand bevel tot inbeslagneming kan overgaan (art. 584b lid 2 Rv.). De ratio is dat een vliegtuig er snel vandoor kan gaan naar een ander land als je eerst 24 moet wachten na de aanzegging.

   De betekening van de titel vindt dan plaats tegelijk met de betekening van het proces-verbaal van beslaglegging (art. 584b lid 3 Rv.).

   Formaliteiten executoriaal beslag op een vliegtuig

   De deurwaarder legt het beslag ter plaatse waar het luchtvaartuig zich bevindt met een proces-verbaal dat krachtens art. 584c lid 1 Rv. behalve de gewone formaliteiten, op straffe van nietigheid inhoudt:

   a. vermelding van de voornaam, naam en woonplaats van de executant en de naam en woonplaats van de geëxecuteerde;

   b. vermelding van de titel uit hoofde waarvan het beslag wordt gelegd;

   c. opgave van de vordering waarvoor het beslag wordt gelegd;

   d. de kentekenen van het luchtvaartuig en een korte aanduiding van de inhoud van het bewijs van inschrijving, bedoeld in artikel 29 van het Verdrag van Chicago, dan wel de vermelding dat dit hem, deurwaarder, bij navraag niet is vertoond;

   e. het adres van de in artikel III, eerste lid, van het Verdrag van Genève bedoelde dienst;

   f. keuze van woonplaats ten kantore van de deurwaarder die het beslag legt en, desgewenst, in Nederland ten kantore van een advocaat.

   De deurwaarder kan zich doen bijstaan door een of twee getuigen, wier naam en woonplaats hij in dat geval in het proces-verbaal zal vermelden en die dit stuk mede zullen ondertekenen (art. 584c lid 2 Rv.).

   Deurwaarder mag het vertrek van het vliegtuig beletten

   De deurwaarder neemt de nodige maatregelen om vertrek van het luchtvaartuig te beletten. Bij voorbeeld door het met een Porsche in een ‘hot pursuit’ in te halen en dan – ‘driftend’ – voor het neuswiel te parkeren.

   Hij is ook gerechtigd het luchtvaartuig of enig onderdeel daarvan in gerechtelijke bewaring te geven, waartoe hij tot verplaatsing binnen Nederland mag overgaan (art. 584c lid 3 Rv.).

   Art. 445, tweede zin Rv., en art. 446 lid 2 Rv. zijn van overeenkomstige toepassing. Dat is een omslachtige manier om te zeggen: ‘de bewaring geschiedt ten name van de deurwaarder onder vermelding van het beslag, van de executant en van de geëxecuteerde’, en ‘deurwaarder maakt van de inbewaringgeving een afzonderlijk proces-verbaal op, dat binnen drie dagen na de inbewaringgeving wordt betekend aan de geëxecuteerde en aan de bewaarder.’

   Inschrijving executoriaal beslag vliegtuig in registers

   Wanneer beslag is gelegd op een luchtvaartuig dat te boek staat in de openbare registers, zal het proces-verbaal van inbeslagneming daarin worden ingeschreven (art. 584d lid 1 Rv.).

   Is beslag gelegd op een in een verdragsregister teboekstaand luchtvaartuig, dan zendt de deurwaarder een door hem gewaarmerkt afschrift van het proces-verbaal ten spoedigste rechtstreeks aangetekend en zo mogelijk per luchtpost naar de dienst bedoeld in artikel III, eerste lid, van het Verdrag van Genève, betreffende de internationale erkenning van rechten op luchtvaartuigen (Trb. 1952, 86). Zie onderstaand het citaat van deze bepaling.

   De deurwaarder moet ook een afschrift sturen aan de bewaarder van het nationaliteitsregister, waar het luchtvaartuig is ingeschreven (art. 584d lid 2 Rv.).

   Is het vliegtuig nergens ingeschreven, dan kan de executie plaatsvinden als geldend voor een niet-geregistreerde roerende zaak. Zie de pagina Executie van roerende zaken.

   Betekening executoriaal beslag op vliegtuig aan de geëxecuteerde binnen 3 dagen

   In elk geval zal het proces-verbaal van beslag op straffe van nietigheid binnen drie dagen na het leggen daarvan aan de geëxecuteerde worden betekend (art. 584d lid 3 Rv.). Het is aan te raden bij het exploot een vertaling in het Engels te voegen.

   Beschikkingshandelingen na het beslag zijn nietig tegenover de executant

   Zoals geldt in het gehele beslagrecht kunnen beschikkingshandelingen verricht na het beslag niet tegen de executant worden tegengeworpen. Een vervreemding, bezwaring of onderbewindstelling tot stand gebracht na de inschrijving in de openbare registers, kan niet tegen de beslaglegger of de koper ter executie worden ingeroepen, wanneer deze totstandbrenging geschiedde door de geëxecuteerde, terwijl hij kennis droeg van het beslag (art. 584e Rv.).

   Procedure tot executie van in beslag genomen vliegtuig

   Depot bij de rechtbank van het proces-verbaal van executoriaal beslag op het vliegtuig

   De beslaglegger dient bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waar het luchtvaartuig zich dan bevindt, een afschrift in van het proces-verbaal van inbeslagneming, alsmede een uittreksel uit de registratie voor luchtvaartuigen als bedoeld in art. 102 lid 1 Kadasterwet, dat ten minste de gegevens bevat, bedoeld in art. 92 lid 2 aanhef en onder a, c, d, e, f, g en j Kadasterwet, alsmede de gegevens omtrent niet doorgehaalde voorlopige aantekeningen, dan wel een soortgelijk uittreksel uit het verdragsregister (art. 584f lid 1 Rv.).

   Verzoekschrift executie vliegtuig

   De executant moet op grond van art. 584f lid 2 Rv. vervolgens aan de rechtbank verzoeken:

   a. benoeming van een rechter-commissaris voor de verificatie van de rechten waaraan het luchtvaartuig is onderworpen, en van de vorderingen die daarop verhaalbaar zijn;

   b. vaststelling van plaats, dag en uur, waarop de verkoop en de toewijzing zullen plaats hebben. Deze dag moet tenminste 7 weken liggen na de dagtekening van de beschikking der rechtbank;

   c. vaststelling van de dag, voor welke zij, die beweren rechten en vorderingen als bedoeld onder a te bezitten, deze bij de rechter-commissaris moeten kenbaar maken. Deze dag mag niet meer dan 4 weken voor de dag van de verkoop liggen.

   De rechtbank neemt de zaak pas in behandeling als het griffierecht is betaald (overeenkomstig art. 282 Rv.).

   Tenminste minste 6 weken voor de voor de verkoop bestemde dag brengt hij deze te ‘s-Gravenhage ter openbare kennis op de wijze als voorgeschreven bij algemene maatregel van bestuur. Wanneer beslag is gelegd op een in een verdragsregister teboekstaand luchtvaartuig brengt hij de verkoop tevens ter openbare kennis ter plaatse, waar het nationaliteitsregister waarin het luchtvaartuig is ingeschreven, is gevestigd, op de wijze daar voorgeschreven (art. 584f lid 3 Rv.).

   Hij verwittigt voorts 6 weken voor de voor de verkoop bestemde dag degenen die in de registratie voor luchtvaartuigen, bedoeld in art. 92 Kadasterwet of in een verdragsregister, als beperkt gerechtigd of beslaglegger staan vermeld, van de voorgenomen verkoop bij aangetekende brief, alsmede zo mogelijk bij per luchtpost verzonden aangetekende brief, beide gericht naar hun woonplaatsen vermeld in de registratie voor luchtvaartuigen dan wel in het verdragsregister (art. 584f lid 4 Rv.).

   In art. 584g Rv. is voorgeschreven, welke gegevens de kennisgeving van art. 584f lid 3 Rv. moet bevatten.

   De overige bepalingen worden nog verder uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 15-02-2020; laatste bewerking 18-07-2023]

   Executoriaal beslag op luchtvaartuigen en executoriale verkoop van luchtvaartuigen (Afd. 2, Titel 4, Boek 2 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!