LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingRechtspleging van onderscheiden aard (Boek 3 Rv.)Procedures verbindendverklaring overeenkomsten massaschade (Titel 14, Boek 3 Rv.)

Procedures verbindendverklaring van overeenkomsten strekkende tot collectieve schadeafwikkeling (Titel 14, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures verbindendverklaring overeenkomsten massaschade (Titel 14, Boek 3 Rv.)

In Titel 14, Boek 3 Rv. is een speciale procedure opgenomen, waarmee een overeenkomst tot afwikkeling van massaschade algemeen verbindend verklaard wordt. Wanneer zo’n overeenkomst is bereikt tussen de schadeveroorzaker en belangenbehartigers van partijen die schade hebben geleden, dan heeft de schadeveroorzaker er belang bij, dat daarmee zoveel mogelijk potentiële claims onder die regeling komen te vallen en er niet nog tal van procedures over gelijksoortige casusposities gevoerd hoeven te worden. Voor de benadeelden geeft zo’n regeling rechtszekerheid.

Degenen die het er niet mee eens zijn, kunnen kiezen voor “opt-out”. Zij zijn dan op zichzelf aangewezen en zullen dan individueel moeten procederen tegen de schadeveroorzaker om hun schade vergoed te krijgen. Deze wettelijke procedure (de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschades – WCAM) is op 1 maart 2017 in werking getreden (zie Stb. 2016, 289 voor de wettekst en Stb. 2017, 16 voor de inwerkingtreding).

De regeling omvat 7 artikelen (art. 1013 Rv. tot en met art. 1018a Rv.). De overeenkomsten die door middel van deze procedure voor grote groepen benadeelden verbindend verklaard kunnen worden zijn vaststellingsovereenkomsten zoals geregeld in de artikelen 7:907 t/m 7:910 B.W. (zei de pagina Vaststellingsovereenkomst).

NB de links naar de wettekst worden gemaakt naar niet-digitaal.

Verzoekschriftprocedure

Gerechtshof Amsterdam uitsluitend bevoegd

De verbindendverklaring moet op grond van art. 1013 Rv. worden ingeleid met een verzoekschrift, ingediend door de partijen bij de overeenkomst tot collectieve afwikkeling van de massaschade. Art. 3:907 lid 2 B.W. bepaalt, aan welke eisen de overeenkomst tenminste moet voldoen.

In art. 3:907 lid 3 B.W. worden de weigeringsgronden voor toewijzing van het verzoek vermeld.

Art. 1013 lid 1 Rv. vermeldt aan welke eisen het verzoekschrift moet voldoen.

Het verzoekschrift moet worden ingediend bij het Gerechtshof te Amsterdam, dat exclusief bevoegd is in deze (lid 3).

Schorsing andere lopende procedures

Andere procedures over deze massaschade worden hangende het WCAM-verzoek geschorst (art. 1015 lid 1 Rv.). Het moet daarbij gaan om geschillen die de overeenkomst beoogt te beëindigen.

De schorsing is van rechtswege, ook als de dag waarop het vonnis, het arrest of de beschikking zal worden uitgesproken al is bepaald.

Lid 2 bepaalt wanneer de geschorste procedure wordt hervat.

Auteur & Last edit

[MdV, 16-02-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.