LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingRechtspleging van onderscheiden aard (Boek 3 Rv.)Rechtspleging verkeersmiddelen en vervoer (Titel 1, Boek 3 Rv.)Procedures inzake de beperking van aansprakelijkheid van scheepseigenaren (Afd. 2, Titel 1, Boek 3 Rv.)

Procedures inzake de beperking van aansprakelijkheid van scheepseigenaren (Afd. 2, Titel 1, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures beperking aansprakelijkheid scheepseigenaren

Afd. 2, Titel 1, Boek 3 Rv. geeft specifieke bepalingen voor procedures met betrekking tot (de beperking van de) aansprakelijkheid van scheepseigenaren. Afd. 2 bevat 41 artikelen (art. 642a Rv. tot en met art. 657 Rv.).

NB De links naar de wettekst verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv..

Verzoekschrift tot beperking van aansprakelijkheid in het vervoersrecht

Het vervoersrecht voorziet in de mogelijkheid, om de aansprakelijkheid voor een vordering verband houdend met een aanvaring te beperken door het instellen van een ‘fonds’. Hiertoe moet een verzoekschrift gericht worden tot de rechtbank in Rotterdam. Deze procedure is te vinden in art. 642a lid 1 Rv., dat luidt:

Wie op grond van artikel 750, artikel 751, artikel 1060 of artikel 1061 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek een beroep wil doen op beperking van zijn aansprakelijkheid, verzoekt de rechtbank Rotterdam het bedrag of de bedragen vast te stellen waartoe zijn aansprakelijkheid is beperkt (het bedrag van het fonds of de fondsen), en te bevelen dat tot een procedure ter verdeling van een te stellen fonds wordt overgegaan.

Het verzoek impliceert blijkens lid 3 niet de erkenning van de aansprakelijkheid, maar is slechts een procedure waarmee het fonds gesteld kan worden (binnen de wettelijke limiet), waarna de verdere discussie over de vraag naar de aansprakelijkheid kan volgen.

In lid 2 wordt vermeld, wat het verzoekschrift tenminste moet bevatten. De griffier roept partijen op tegen een daartoe te bepalen zitting (lid 4). Deze datumbepaling wordt ook gepubliceerd, om betrokkenen de gelegenheid te geven zich in de procedure te mengen.

Procedure tot vaststelling aanspraak op fonds

Nadat het fonds is gesteld volgt een procedure die vergelijkbaar is met de vereffening van een faillissementsboedel. Worden partijen het niet eens over de vraag, wie aanspraak kan maken op het fonds en tot welk bedrag, dan wordt het geschil verwezen naar een renvooiprocedure (art. 642q Rv.).

Auteur & Last edit

[MdV, 29-08-2021; laatste bewerking 27-01-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.