Pagina inhoud

  Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten

  Op 15 april 2024 is de Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten gepubliceerd (Stb. 2024, 87). Deze wet strekt tot implementatie van de Europese Richtlijn met betrekking tot de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Richtlijn (EU) 2019/882).

  Op grond van deze wet wordt aan het B.W. bij het onderdeel consumentenbescherming in titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt na artikel 230f een nieuwe afdeling 2AB ingevoegd. Datum van inwerkingtreding van de wet is 28 juni 2025.

  In aansluiting op deze wetswijziging is op 5 juni 2024 het Besluit Toegankelijkheidseisen e-boekdiensten gepubliceerd (Stb. 2024, 144). Dit besluit treedt in werking op 28 juni 2025. Er zijn ook nog andere toegankelijkheidsbesluiten vastgesteld, zoals voor vervoer per vliegtuig en over water (Stb. 2024, 139) en voor de toegankelijkheid van mediadiensten (Stb. 2024, 136).

  Strekking van de Toegankelijkheidsrichtlijn producten en diensten

  Het idee achter de Toegankelijkheidsrichtlijn is mensen met een handicap gelijkwaardige toegang te geven tot (het gebruik van) producten en diensten. In dat kader wordt ook van ondernemers verwacht dat zij bij het aanbieden van diensten en producten ervoor zorgen dat deze ook toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

  Nieuwe afdeling 2AB in Titel 5 van Boek 6 B.W.

  Deze afdeling zal blijkens de wet als volgt komen te luiden:

  AFDELING 2AB. TOEGANKELIJKHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DIENSTVERLENERS EN HUN E-HANDELSDIENSTEN NAAR AANLEIDING VAN DE TOEGANKELIJKHEIDSRICHTLIJN.

  Artikel 230fa

  In deze afdeling wordt verstaan onder: a. personen met een handicap:

  personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die in hun interactie te kampen hebben met diverse drempels die hen kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen in de samenleving te participeren; b. dienst:

  dienst als bedoeld in artikel 230a; c. dienstverlener:

  natuurlijke of rechtspersoon die een dienst verleent op de markt van de Unie of aanbiedt consumenten in de Unie een dienst te verlenen; d. consument:

  natuurlijke persoon die een e-handelsdienst afneemt voor andere doeleinden dan zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; e. handelsdiensten:

  diensten die worden verleend op afstand, via websites en diensten op basis van mobiele apparaten, langs elektronische weg en op individueel verzoek van een consument met het oog op het sluiten van een overeenkomst; f. richtlijn (EU) 2019/882:

  Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (PbEU 2019, L 151).

  Artikel 230fb
  • 1. De dienstverlener die e-handelsdiensten verricht jegens een consument ontwerpt en verleent die diensten in overeenstemming met de toegankelijkheidsvoorschriften in bijlage I, afdeling III en IV, onder g, en bijlage V bij richtlijn (EU) 2019/882.
  • 2. Dienstverleners zijn verplicht tot:
   • a. het overeenkomstig bijlage V bij richtlijn (EU) 2019/882 opstellen van de vereiste informatie en toelichten van de manier waarop de diensten aan de toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften voldoen;
   • b. het schriftelijk en mondeling ter beschikking stellen van informatie aan het publiek op een manier die mede toegankelijk is voor personen met een handicap;
   • c. het bewaren van die informatie zolang de dienst in werking is;
   • d. het toepassen van procedures die garanderen dat de dienstverlening in overeenstemming blijft met de toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften;
   • e. het op gepaste wijze rekening houden met veranderingen in de dienstverlening, veranderingen in de toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften, veranderingen in de geharmoniseerde normen of in technische specificaties op basis waarvan wordt verklaard dat een dienst aan de toegankelijkheidsvoorschriften voldoet;
   • f. het onmiddellijk treffen van corrigerende maatregelen indien de aangeboden dienst niet in overeenstemming is met de onderdelen a tot en met e.
  Artikel 230fc
  • 1. Artikel 230fb is niet van toepassing op ondernemingen met minder dan 10 werknemers en een jaaromzet of een jaarlijks balanstotaal van ten hoogste 2 miljoen euro.
  • 2. De in artikel 230fb bedoelde toegankelijkheidsvoorschriften zijn uitsluitend van toepassing voor zover de naleving ervan:
   • a. geen ingrijpende wijziging van een e-handelsdienst vereist die leidt tot een fundamentele wijziging van de wezenlijke aard ervan; of
   • b. geen onevenredige last voor de betrokken dienstverlener oplevert.
  • 3. Dienstverleners die uit andere bronnen dan eigen middelen financiering ontvangen ter verbetering van de toegankelijkheid, ongeacht of het om publieke of particuliere financiering gaat, kunnen geen beroep doen op lid 2, onderdeel b.
  Artikel 230fd
  • 1. Het verlenen van e-handelsdiensten wordt vermoed te voldoen aan de eisen, bedoeld in bijlage I, afdelingen III en IV, onderdeel g, van richtlijn (EU) 2019/882, indien is voldaan aan de met betrekking tot die richtlijn vastgestelde geharmoniseerde normen of delen daarvan, die betrekking hebben op de desbetreffende eisen.
  • 2. Van een vermoeden van overeenstemming als bedoeld in lid 1 is sprake indien het verlenen van e-handelsdiensten voldoet aan:
   • a. de geharmoniseerde normen of delen daarvan waarvan de referenties bekend zijn gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en deze normen van kracht zijn;
   • b. de technische specificaties of delen daarvan, voor zover deze technische specificaties of delen daarvan die voorschriften bestrijken.
  • 3. Het verlenen van e-handelsdiensten in overeenstemming met de eisen, bedoeld in bijlage I, afdeling VI, van richtlijn (EU) 2019/882, wordt vermoed te voldoen aan de verplichtingen inzake toegankelijkheid krachtens andere Uniehandelingen dan die richtlijn, tenzij in die andere Uniehandelingen anders wordt bepaald.
  • 4. Het verlenen van e-handelsdiensten die voldoen aan de geharmoniseerde normen of technische specificaties of delen van die normen of specificaties, bedoeld in lid 2, onderdeel a of b, wordt vermoed in overeenstemming te zijn met lid 3, voor zover deze normen of technische specificaties of delen daarvan voldoen aan de toegankelijkheidsvoorschriften van richtlijn (EU) 2019/882.

  Wat gaan de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten precies inhouden? En wie moet daaraan voldoen?

  Zoals blijkt uit art. 6:230fc B.W. (nieuw) zal voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers en een jaaromzet of een jaarlijks balanstotaal van ten hoogste 2 miljoen euro een uitzondering gelden.

  Bij eerste lezing van de wettekst is nog niet echt helder wat dit nu precies inhoudt voor ondernemers. Daarover zal naar verwachting in de komende tijd meer gepubliceerd worden. Dit blog is vooral bedoeld om deze komende wetgeving te signaleren.

  Auteur & Last edit

  MdV, 29-06-2024

  Pagina inhoud

   Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten

   Op 15 april 2024 is de Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten gepubliceerd (Stb. 2024, 87). Deze wet strekt tot implementatie van de Europese Richtlijn met betrekking tot de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Richtlijn (EU) 2019/882).

   Op grond van deze wet wordt aan het B.W. bij het onderdeel consumentenbescherming in titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt na artikel 230f een nieuwe afdeling 2AB ingevoegd. Datum van inwerkingtreding van de wet is 28 juni 2025.

   In aansluiting op deze wetswijziging is op 5 juni 2024 het Besluit Toegankelijkheidseisen e-boekdiensten gepubliceerd (Stb. 2024, 144). Dit besluit treedt in werking op 28 juni 2025. Er zijn ook nog andere toegankelijkheidsbesluiten vastgesteld, zoals voor vervoer per vliegtuig en over water (Stb. 2024, 139) en voor de toegankelijkheid van mediadiensten (Stb. 2024, 136).

   Strekking van de Toegankelijkheidsrichtlijn producten en diensten

   Het idee achter de Toegankelijkheidsrichtlijn is mensen met een handicap gelijkwaardige toegang te geven tot (het gebruik van) producten en diensten. In dat kader wordt ook van ondernemers verwacht dat zij bij het aanbieden van diensten en producten ervoor zorgen dat deze ook toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

   Nieuwe afdeling 2AB in Titel 5 van Boek 6 B.W.

   Deze afdeling zal blijkens de wet als volgt komen te luiden:

   AFDELING 2AB. TOEGANKELIJKHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DIENSTVERLENERS EN HUN E-HANDELSDIENSTEN NAAR AANLEIDING VAN DE TOEGANKELIJKHEIDSRICHTLIJN.

   Artikel 230fa

   In deze afdeling wordt verstaan onder: a. personen met een handicap:

   personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die in hun interactie te kampen hebben met diverse drempels die hen kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen in de samenleving te participeren; b. dienst:

   dienst als bedoeld in artikel 230a; c. dienstverlener:

   natuurlijke of rechtspersoon die een dienst verleent op de markt van de Unie of aanbiedt consumenten in de Unie een dienst te verlenen; d. consument:

   natuurlijke persoon die een e-handelsdienst afneemt voor andere doeleinden dan zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; e. handelsdiensten:

   diensten die worden verleend op afstand, via websites en diensten op basis van mobiele apparaten, langs elektronische weg en op individueel verzoek van een consument met het oog op het sluiten van een overeenkomst; f. richtlijn (EU) 2019/882:

   Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (PbEU 2019, L 151).

   Artikel 230fb
   • 1. De dienstverlener die e-handelsdiensten verricht jegens een consument ontwerpt en verleent die diensten in overeenstemming met de toegankelijkheidsvoorschriften in bijlage I, afdeling III en IV, onder g, en bijlage V bij richtlijn (EU) 2019/882.
   • 2. Dienstverleners zijn verplicht tot:
    • a. het overeenkomstig bijlage V bij richtlijn (EU) 2019/882 opstellen van de vereiste informatie en toelichten van de manier waarop de diensten aan de toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften voldoen;
    • b. het schriftelijk en mondeling ter beschikking stellen van informatie aan het publiek op een manier die mede toegankelijk is voor personen met een handicap;
    • c. het bewaren van die informatie zolang de dienst in werking is;
    • d. het toepassen van procedures die garanderen dat de dienstverlening in overeenstemming blijft met de toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften;
    • e. het op gepaste wijze rekening houden met veranderingen in de dienstverlening, veranderingen in de toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften, veranderingen in de geharmoniseerde normen of in technische specificaties op basis waarvan wordt verklaard dat een dienst aan de toegankelijkheidsvoorschriften voldoet;
    • f. het onmiddellijk treffen van corrigerende maatregelen indien de aangeboden dienst niet in overeenstemming is met de onderdelen a tot en met e.
   Artikel 230fc
   • 1. Artikel 230fb is niet van toepassing op ondernemingen met minder dan 10 werknemers en een jaaromzet of een jaarlijks balanstotaal van ten hoogste 2 miljoen euro.
   • 2. De in artikel 230fb bedoelde toegankelijkheidsvoorschriften zijn uitsluitend van toepassing voor zover de naleving ervan:
    • a. geen ingrijpende wijziging van een e-handelsdienst vereist die leidt tot een fundamentele wijziging van de wezenlijke aard ervan; of
    • b. geen onevenredige last voor de betrokken dienstverlener oplevert.
   • 3. Dienstverleners die uit andere bronnen dan eigen middelen financiering ontvangen ter verbetering van de toegankelijkheid, ongeacht of het om publieke of particuliere financiering gaat, kunnen geen beroep doen op lid 2, onderdeel b.
   Artikel 230fd
   • 1. Het verlenen van e-handelsdiensten wordt vermoed te voldoen aan de eisen, bedoeld in bijlage I, afdelingen III en IV, onderdeel g, van richtlijn (EU) 2019/882, indien is voldaan aan de met betrekking tot die richtlijn vastgestelde geharmoniseerde normen of delen daarvan, die betrekking hebben op de desbetreffende eisen.
   • 2. Van een vermoeden van overeenstemming als bedoeld in lid 1 is sprake indien het verlenen van e-handelsdiensten voldoet aan:
    • a. de geharmoniseerde normen of delen daarvan waarvan de referenties bekend zijn gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en deze normen van kracht zijn;
    • b. de technische specificaties of delen daarvan, voor zover deze technische specificaties of delen daarvan die voorschriften bestrijken.
   • 3. Het verlenen van e-handelsdiensten in overeenstemming met de eisen, bedoeld in bijlage I, afdeling VI, van richtlijn (EU) 2019/882, wordt vermoed te voldoen aan de verplichtingen inzake toegankelijkheid krachtens andere Uniehandelingen dan die richtlijn, tenzij in die andere Uniehandelingen anders wordt bepaald.
   • 4. Het verlenen van e-handelsdiensten die voldoen aan de geharmoniseerde normen of technische specificaties of delen van die normen of specificaties, bedoeld in lid 2, onderdeel a of b, wordt vermoed in overeenstemming te zijn met lid 3, voor zover deze normen of technische specificaties of delen daarvan voldoen aan de toegankelijkheidsvoorschriften van richtlijn (EU) 2019/882.

   Wat gaan de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten precies inhouden? En wie moet daaraan voldoen?

   Zoals blijkt uit art. 6:230fc B.W. (nieuw) zal voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers en een jaaromzet of een jaarlijks balanstotaal van ten hoogste 2 miljoen euro een uitzondering gelden.

   Bij eerste lezing van de wettekst is nog niet echt helder wat dit nu precies inhoudt voor ondernemers. Daarover zal naar verwachting in de komende tijd meer gepubliceerd worden. Dit blog is vooral bedoeld om deze komende wetgeving te signaleren.

   Auteur & Last edit

   MdV, 29-06-2024

   Meer actualiteiten