Pagina inhoud

  Wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (Afd. 13, Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Inleiding wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

  In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. Afd. 13, Titel 4 van Boek 1 B.W. bevat een regeling voor de wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte. Dit zijn 4 bepalingen (art. 1:28 B.W. tot en met art. 1:28c B.W.).

  Aangifte van geslachtswijziging bij Burgerlijke stand

  Iedere Nederlander van zestien jaar of ouder die de overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan is vermeld in de akte van geboorte, kan van die overtuiging aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand onder wie de desbetreffende akte berust.

  Indien de akte van geboorte niet hier te lande in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven, geschiedt de aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage (art. 1:28 lid 1 B.W.).

  In dit geval schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage de akte van geboorte tevens in het register van geboorten van die gemeente in (art. 1:28b lid 3 B.W.).

  Als akte van geboorte kan voor deze afdeling ook gelden een vervangende akte van geboorte, vastgesteld door de rechtbank

  Voor de toepassing van art. 1:28 lid 1 B.W. en art. 1:28 lid 3 B.W. en art. 1:28a B.W. en art. 1:28b B.W. wordt onder akte van geboorte mede verstaan een akte van inschrijving van een buiten Nederland opgemaakte akte van geboorte of van een beschikking als bedoeld in art. 1:25c B.W.. Zie over deze bepaling de pagina Inschrijving van buitenlandse akten en vervangende akte van geboorte, kopje vaststelling van gegevens door de rechtbank.

  Voorwaarde voor aangifte geslachtswijziging: 1 jaar legaal in Nederland

  Degene die de Nederlandse nationaliteit niet bezit kan een aangifte tot geslachtswijziging doen, indien hij gedurende een tijdvak van ten minste één jaar, onmiddellijk voorafgaande aan de aangifte, woonplaats in Nederland heeft en een rechtsgeldige verblijfstitel heeft (art. 1:28 lid 3 B.W.).

  In dat geval wordt tevens een afschrift van de akte van geboorte overgelegd.

  Bekwaamheid aangever geslachtswijziging ouder dan 16 jaar

  De minderjarige van zestien jaar of ouder is bekwaam tot het doen van de in art. 1:28 lid 1 B.W. bedoelde aangifte ten behoeve van zichzelf, alsmede om ter zake in en buiten rechte op te treden (art. 1:28 lid 4 B.W.).

  Verklaring deskundige nodig bij aangifte geslachtswijziging

  Bij de aangifte tot geslachtswijziging wordt overgelegd een verklaring van een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen deskundige, afgegeven ten hoogste zes maanden voor de datum van de aangifte (art. 1:28a lid 1 B.W.).

  De deskundigenverklaring vermeldt dat degene op wie de aangifte betrekking heeft jegens de deskundige heeft verklaard de overtuiging te hebben tot het andere geslacht te behoren dan is vermeld in zijn akte van geboorte en jegens de deskundige er blijk van heeft gegeven diens voorlichting omtrent de reikwijdte en de betekenis van deze staat te hebben begrepen en de wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte weloverwogen te blijven wensen.

  De deskundige geeft de verklaring niet af indien hij gegronde reden heeft om aan de gegrondheid van bedoelde overtuiging te twijfelen (art. 1:28a lid 2 B.W.).

  Toevoeging latere vermelding geslachtswijziging aan akte van geboorte

  Indien aan art. 1:28a B.W. is voldaan voegt de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de akte van geboorte een latere vermelding toe van wijziging van het geslacht (art. 1:28b lid 1 B.W.).

  Beroep tegen de weigering tot het opnemen van de geslachtswijziging

  De regeling van art. 1:27 B.W. inzake de beroepsgang bij weigering van de inschrijving van de geslachtswijziging is van overeenkomstige toepassing. Zie de pagina Voorziening tegen de weigering van een verrichting door de ambtenaar van de Burgerlijke stand.

  Wijziging voornaam bij aangifte geslachtswijziging

  In het in de eerste zin van het eerste lid bedoelde geval kan de ambtenaar van de burgerlijke stand op diens verzoek tevens overgaan tot wijziging van de voornamen van degene op wie de aangifte betrekking heeft (art. 1:28b lid 2 B.W.).

  Tijdstip intreden rechtsgevolgen geslachtswijziging

  De wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte heeft haar gevolgen, die uit Boek 1 B.W. voortvloeien, vanaf de dag waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de akte van geboorte een latere vermelding van wijziging van het geslacht toevoegt. Dit tijdstip geldt eveneens voor de wijziging van de voornamen, bedoeld in art. 1:28b lid 2 B.W. (art. 1:28c lid 1 B.W.).

  Wijziging geslacht laat familierechtelijke relaties onverlet

  De wijziging van de vermelding van het geslacht laat de bestaande familierechtelijke betrekkingen en de daaruit voortvloeiende op dit boek gegronde rechten, bevoegdheden en verplichtingen onverlet (art. 1:28c lid 2 B.W.).

  Kind geboren uit persoon die geslachtswijziging heeft laten inschrijven

  Indien de betrokkene na de wijziging van de vermelding van het geslacht een kind baart, wordt voor de toepassing van Titel 11 Boek 1 B.W., en hetgeen daaruit voortvloeit, uitgegaan van het geslacht dat deze voor de wijziging had (art. 1:28c lid 3 B.W.).

  Toewijzing verzoek tot adoptie van kind verwekt met zaad van de persoon die geslachtswijziging onderging binnen relatie met andere ouder

  In geval van adoptie van een kind op verzoek van degene die dit na de wijziging van de vermelding van het geslacht heeft verwekt of heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind met eigen zaad tot gevolg heeft gehad, en het kind is of wordt geboren binnen de relatie van de adoptant en de ouder, is de maatstaf van art. 227 lid 4 B.W. van toepassing. Zie ook de pagina Adoptie, kopje Adoptie na donorbevruchting.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 18-02-2022; laatste bewerking 1-08-2023]

  Wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (Afd. 13, Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (Afd. 13, Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Inleiding wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

   In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. Afd. 13, Titel 4 van Boek 1 B.W. bevat een regeling voor de wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte. Dit zijn 4 bepalingen (art. 1:28 B.W. tot en met art. 1:28c B.W.).

   Aangifte van geslachtswijziging bij Burgerlijke stand

   Iedere Nederlander van zestien jaar of ouder die de overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan is vermeld in de akte van geboorte, kan van die overtuiging aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand onder wie de desbetreffende akte berust.

   Indien de akte van geboorte niet hier te lande in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven, geschiedt de aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage (art. 1:28 lid 1 B.W.).

   In dit geval schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage de akte van geboorte tevens in het register van geboorten van die gemeente in (art. 1:28b lid 3 B.W.).

   Als akte van geboorte kan voor deze afdeling ook gelden een vervangende akte van geboorte, vastgesteld door de rechtbank

   Voor de toepassing van art. 1:28 lid 1 B.W. en art. 1:28 lid 3 B.W. en art. 1:28a B.W. en art. 1:28b B.W. wordt onder akte van geboorte mede verstaan een akte van inschrijving van een buiten Nederland opgemaakte akte van geboorte of van een beschikking als bedoeld in art. 1:25c B.W.. Zie over deze bepaling de pagina Inschrijving van buitenlandse akten en vervangende akte van geboorte, kopje vaststelling van gegevens door de rechtbank.

   Voorwaarde voor aangifte geslachtswijziging: 1 jaar legaal in Nederland

   Degene die de Nederlandse nationaliteit niet bezit kan een aangifte tot geslachtswijziging doen, indien hij gedurende een tijdvak van ten minste één jaar, onmiddellijk voorafgaande aan de aangifte, woonplaats in Nederland heeft en een rechtsgeldige verblijfstitel heeft (art. 1:28 lid 3 B.W.).

   In dat geval wordt tevens een afschrift van de akte van geboorte overgelegd.

   Bekwaamheid aangever geslachtswijziging ouder dan 16 jaar

   De minderjarige van zestien jaar of ouder is bekwaam tot het doen van de in art. 1:28 lid 1 B.W. bedoelde aangifte ten behoeve van zichzelf, alsmede om ter zake in en buiten rechte op te treden (art. 1:28 lid 4 B.W.).

   Verklaring deskundige nodig bij aangifte geslachtswijziging

   Bij de aangifte tot geslachtswijziging wordt overgelegd een verklaring van een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen deskundige, afgegeven ten hoogste zes maanden voor de datum van de aangifte (art. 1:28a lid 1 B.W.).

   De deskundigenverklaring vermeldt dat degene op wie de aangifte betrekking heeft jegens de deskundige heeft verklaard de overtuiging te hebben tot het andere geslacht te behoren dan is vermeld in zijn akte van geboorte en jegens de deskundige er blijk van heeft gegeven diens voorlichting omtrent de reikwijdte en de betekenis van deze staat te hebben begrepen en de wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte weloverwogen te blijven wensen.

   De deskundige geeft de verklaring niet af indien hij gegronde reden heeft om aan de gegrondheid van bedoelde overtuiging te twijfelen (art. 1:28a lid 2 B.W.).

   Toevoeging latere vermelding geslachtswijziging aan akte van geboorte

   Indien aan art. 1:28a B.W. is voldaan voegt de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de akte van geboorte een latere vermelding toe van wijziging van het geslacht (art. 1:28b lid 1 B.W.).

   Beroep tegen de weigering tot het opnemen van de geslachtswijziging

   De regeling van art. 1:27 B.W. inzake de beroepsgang bij weigering van de inschrijving van de geslachtswijziging is van overeenkomstige toepassing. Zie de pagina Voorziening tegen de weigering van een verrichting door de ambtenaar van de Burgerlijke stand.

   Wijziging voornaam bij aangifte geslachtswijziging

   In het in de eerste zin van het eerste lid bedoelde geval kan de ambtenaar van de burgerlijke stand op diens verzoek tevens overgaan tot wijziging van de voornamen van degene op wie de aangifte betrekking heeft (art. 1:28b lid 2 B.W.).

   Tijdstip intreden rechtsgevolgen geslachtswijziging

   De wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte heeft haar gevolgen, die uit Boek 1 B.W. voortvloeien, vanaf de dag waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de akte van geboorte een latere vermelding van wijziging van het geslacht toevoegt. Dit tijdstip geldt eveneens voor de wijziging van de voornamen, bedoeld in art. 1:28b lid 2 B.W. (art. 1:28c lid 1 B.W.).

   Wijziging geslacht laat familierechtelijke relaties onverlet

   De wijziging van de vermelding van het geslacht laat de bestaande familierechtelijke betrekkingen en de daaruit voortvloeiende op dit boek gegronde rechten, bevoegdheden en verplichtingen onverlet (art. 1:28c lid 2 B.W.).

   Kind geboren uit persoon die geslachtswijziging heeft laten inschrijven

   Indien de betrokkene na de wijziging van de vermelding van het geslacht een kind baart, wordt voor de toepassing van Titel 11 Boek 1 B.W., en hetgeen daaruit voortvloeit, uitgegaan van het geslacht dat deze voor de wijziging had (art. 1:28c lid 3 B.W.).

   Toewijzing verzoek tot adoptie van kind verwekt met zaad van de persoon die geslachtswijziging onderging binnen relatie met andere ouder

   In geval van adoptie van een kind op verzoek van degene die dit na de wijziging van de vermelding van het geslacht heeft verwekt of heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind met eigen zaad tot gevolg heeft gehad, en het kind is of wordt geboren binnen de relatie van de adoptant en de ouder, is de maatstaf van art. 227 lid 4 B.W. van toepassing. Zie ook de pagina Adoptie, kopje Adoptie na donorbevruchting.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 18-02-2022; laatste bewerking 1-08-2023]

   Wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (Afd. 13, Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!