Pagina inhoud

  De inschrijving van buitenlandse akten en de vervangende akte van geboorte (Afd. 10, Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Inleiding inschrijving van buitenlandse akten in het register van de burgerlijke stand en de rechterlijke last tot het opmaken van een vervangende akte van geboorte

  In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. Afd. 10, Titel 4 van Boek 1 B.W. bevat effectief 7 bepalingen over de aanvulling van de akten van de burgerlijke stand (art. 1:25 B.W. tot en met art. 1:25g B.W.). Art. 1:25e B.W. is in 1995 vervallen.

  Inschrijving buitenlandse akten in register burgerlijke stand in Den Haag

  Buiten Nederland overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie opgemaakte akten van geboorte, huwelijksakten, akten van registratie van een partnerschap en akten van overlijden worden op grond van art. 1:25 lid 1 B.W. op bevel van het openbaar ministerie of op verzoek van een belanghebbende ingeschreven in de registers onderscheidenlijk van geboorten, van huwelijken, van geregistreerde partnerschappen en van overlijden van de gemeente ‘s-Gravenhage, indien:

  a. de akte een persoon betreft die op het ogenblik van het verzoek Nederlander is of te eniger tijd Nederlander dan wel Nederlands onderdaan niet-Nederlander is geweest;

  b. de akte een persoon betreft die rechtmatig verblijft op grond van art. 8 Vreemdelingenwet.

  Akte van geboorte van in buitenland geboren ingezetenen

  Buiten Nederland overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie opgemaakte akten van geboorte worden op bevel van het openbaar ministerie of op verzoek van een belanghebbende ingeschreven in het register van geboorten van de gemeente ‘s-Gravenhage, indien de akte een persoon van vreemde nationaliteit betreft en op grond van enige bepaling van dit boek een latere vermelding aan de akte van geboorte moet worden toegevoegd (art. 1:25 lid 2 B.W.).

  Ambtshalve inschrijving door ambtenaar burgerlijke stand Den Haag

  Als de ambtenaar van de burgerlijke stand in ‘s-Gravenhage dat dienstig acht, dan kan hij buitenlandse akten ook ambtshalve inschrijven (art. 1:25 lid 3 B.W.).

  Verklaring verblijfsrecht bij inschrijving illegaal verblijvende echtgenoot

  Indien de inschrijving van een huwelijksakte of van een akte van registratie van een partnerschap op grond van art. 1:25 lid 1 B.W. wordt verzocht door een belanghebbende en betrekking heeft op een huwelijk of een geregistreerd partnerschap tussen personen van wie er een niet de Nederlandse nationaliteit bezit of rechtmatig in Nederland verblijft als bedoeld in artikel 8, onder b, d of e, van de Vreemdelingenwet 2000, dienen de echtgenoten of geregistreerde partners ten behoeve van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage een verklaring af te leggen inzake het verblijfsrecht van de echtgenoot of geregistreerde partner die niet de Nederlandse nationaliteit bezit alsmede inhoudende dat hun huwelijk of geregistreerd partnerschap niet is aangegaan met het oogmerk om verblijfsrecht in Nederland te verkrijgen (art. 1:25 lid 4 B.W.).

  De verklaring is niet vereist indien:

  a. sinds de voltrekking van het huwelijk of de registratie van het partnerschap ten minste tien jaren zijn verstreken, of

  b. het huwelijk of geregistreerd partnerschap inmiddels is geëindigd.

  Ambtshalve inschrijving geboorte-akte van geadopteerd kind

  In geval van adoptie gelast de rechtbank, die de adoptie uitspreekt, ambtshalve afzonderlijk de inschrijving van de in art. 1:25 lid 1 en lid 2 B.W. bedoelde akte van geboorte (art. 1:25 lid 5 B.W.).

  Besluit Burgerlijke Stand 1994

  De akte van inschrijving vermeldt de bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen gegevens (art. 1:25 lid 6 B.W.).

  Verbetering van kennelijke misslagen en spelfouten in hier ingeschreven buitenlandse akten

  Kennelijke misslagen of schrijf- of spelfouten, die de ambtenaar van de burgerlijke stand in de in te schrijven akte vaststelt op grond van een hier te lande in de registers van de burgerlijke stand opgenomen akte of op grond van een rechterlijke uitspraak, kunnen ambtshalve door hem worden verbeterd. De verbeteringen worden afzonderlijk in de akte vermeld (art. 1:25 lid 7 B.W.).

  Toezending ambtshalve ingeschreven akte aan betrokkenen

  Als een akte ambtshalve is ingeschreven, wordt een afschrift van de akte van inschrijving toegezonden aan de persoon of de personen op wie de akte betrekking heeft (art. 1:25 lid 8 B.W.).

  Doorvoeren verbetering in buitenland van kennelijke misslagen

  Indien na de inschrijving kennelijke misslagen in de buiten Nederland opgemaakte akte overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie zijn verbeterd, wordt de verbetering in de akte van inschrijving aangebracht doordat de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ‘s-Gravenhage, aan wie een afschrift van de beslissing tot verbetering en een afschrift van de verbeterde akte zijn overgelegd, een latere vermelding van de verbetering aan de akte van inschrijving toevoegt (art. 1:25a lid 1 B.W.).

  Kennelijke schrijf- en spelfouten, die in de buiten Nederland opgemaakte akte overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie zijn verbeterd, kunnen ambtshalve door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ‘s-Gravenhage aan de hand van een afschrift van de verbeterde akte worden verbeterd op de in het eerste lid aangegeven wijze (art. 1:25a lid 2 B.W.).

  Met de wetswijziging inzake het tegengaan van huwelijkse gevangenschap en enige andere wetten (Stb. 2023, 84) is in art. 1:25a lid 2 B.W. de tekst «ook zonder toestemming van de officier van justitie» vervallen. Zie voor uitleg bij deze wijzigingen ook de Memorie van Toelichting.

  Latere vermeldingen na inschrijving buitenlandse akte

  Aan de akte van inschrijving van art. 1:25 B.W. worden de latere vermeldingen toegevoegd die op grond van dit boek aan een in Nederland opgemaakte akte van geboorte, huwelijksakte of akte van overlijden moeten worden toegevoegd (art. 1:25b B.W.).

  Vaststelling gegevens door de rechtbank bij ontbreken buitenlandse geboorte-akte

  Indien ten aanzien van een buiten Nederland geboren persoon geen akte van geboorte overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie is opgemaakt of kan worden overgelegd, kan krachtens art. 1:25c lid 1 B.W. op verzoek van het openbaar ministerie, van een belanghebbende of van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ‘s-Gravenhage de rechtbank Den Haag de voor het opmaken van een geboorteakte noodzakelijke gegevens vaststellen, indien:

  a. die persoon Nederlander is of te eniger tijd Nederlander dan wel Nederlands onderdaan niet-Nederlander is geweest;

  b. die persoon rechtmatig verblijft op grond van artikel 8, onder c en d, van de Vreemdelingenwet 2000;

  c. op grond van dit boek een latere vermelding aan de akte van geboorte moet worden toegevoegd.

  De rechtbank houdt rekening met alle bewijzen en aanwijzingen omtrent de omstandigheden waaronder, en het tijdstip waarop de geboorte moet hebben plaatsgehad. De geslachtsnaam, de voornamen, alsmede de plaats en de dag van de geboorte van de vader en van de moeder worden vastgesteld, voor zover daarvoor aanwijzingen zijn verkregen (art. 1:25c lid 2 B.W.).

  In geval van adoptie geeft de rechtbank die de adoptie uitspreekt, ambtshalve afzonderlijk de in het eerste lid bedoelde beschikking (art. 1:25c lid 3 B.W.).

  Wijziging van een door de rechtbank vastgestelde geboorte-akte

  De rechtbank Den Haag kan op verzoek van het openbaar ministerie, van een belanghebbende of van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ‘s-Gravenhage de krachtens art. 1:25c B.W. gegeven beschikking wijzigen op grond dat de vastgestelde gegevens onjuist of onvolledig zijn (art. 1:25d B.W.).

  Toezending beslissing rechtbank aan burgerlijke stand

  De griffier van het college waarvoor de zaak laatstelijk aanhangig was, zendt niet eerder dan drie maanden na de dag van de beschikking een afschrift daarvan, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ‘s-Gravenhage (art. 1:25f lid 1 B.W.).

  Deze ambtenaar maakt van de beschikking, bedoeld in art. 1:25c B.W. een akte van inschrijving op, die geldt als een akte van geboorte in de zin van art. 19 B.W.. Deze akte is in overeenstemming met de beschikking en vermeldt dit uitdrukkelijk (art. 1:25f lid 2 B.W.).

  Van de beschikking bedoeld in art. 1:25d B.W. wordt een latere vermelding toegevoegd aan de akte als bedoeld in het vorige lid (art. 1:25f lid 3 B.W.).

  Overeenkomstige toepassing art. 1:25 B.W. – art. 1:25b B.W.

  Op akten en uitspraken die buiten Nederland overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie zijn opgemaakt of gedaan en een overeenkomstige uitwerking hebben als de in artikel 25c van dit boek bedoelde beschikkingen, zijn de artikelen 1:25 B.W. tot en met art. 1:25b B.W. van overeenkomstige toepassing. De inschrijving als bedoeld in artikel 25 vindt niet plaats indien de Nederlandse openbare orde zich hiertegen verzet (art. 1:25g lid 1 B.W.).

  In geval van adoptie van een buiten Nederland geboren kind ten aanzien waarvan een akte of uitspraak als bedoeld in het vorige lid is opgemaakt of gedaan, geeft de rechtbank die de adoptie uitspreekt, ambtshalve afzonderlijk last tot inschrijving van die akte of uitspraak (art. 1:25g lid 2 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 18-02-2022; laatste bewerking 27-07-2023]

  De inschrijving van buitenlandse akten en de vervangende akte van geboorte (Afd. 10, Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   De inschrijving van buitenlandse akten en de vervangende akte van geboorte (Afd. 10, Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Inleiding inschrijving van buitenlandse akten in het register van de burgerlijke stand en de rechterlijke last tot het opmaken van een vervangende akte van geboorte

   In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. Afd. 10, Titel 4 van Boek 1 B.W. bevat effectief 7 bepalingen over de aanvulling van de akten van de burgerlijke stand (art. 1:25 B.W. tot en met art. 1:25g B.W.). Art. 1:25e B.W. is in 1995 vervallen.

   Inschrijving buitenlandse akten in register burgerlijke stand in Den Haag

   Buiten Nederland overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie opgemaakte akten van geboorte, huwelijksakten, akten van registratie van een partnerschap en akten van overlijden worden op grond van art. 1:25 lid 1 B.W. op bevel van het openbaar ministerie of op verzoek van een belanghebbende ingeschreven in de registers onderscheidenlijk van geboorten, van huwelijken, van geregistreerde partnerschappen en van overlijden van de gemeente ‘s-Gravenhage, indien:

   a. de akte een persoon betreft die op het ogenblik van het verzoek Nederlander is of te eniger tijd Nederlander dan wel Nederlands onderdaan niet-Nederlander is geweest;

   b. de akte een persoon betreft die rechtmatig verblijft op grond van art. 8 Vreemdelingenwet.

   Akte van geboorte van in buitenland geboren ingezetenen

   Buiten Nederland overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie opgemaakte akten van geboorte worden op bevel van het openbaar ministerie of op verzoek van een belanghebbende ingeschreven in het register van geboorten van de gemeente ‘s-Gravenhage, indien de akte een persoon van vreemde nationaliteit betreft en op grond van enige bepaling van dit boek een latere vermelding aan de akte van geboorte moet worden toegevoegd (art. 1:25 lid 2 B.W.).

   Ambtshalve inschrijving door ambtenaar burgerlijke stand Den Haag

   Als de ambtenaar van de burgerlijke stand in ‘s-Gravenhage dat dienstig acht, dan kan hij buitenlandse akten ook ambtshalve inschrijven (art. 1:25 lid 3 B.W.).

   Verklaring verblijfsrecht bij inschrijving illegaal verblijvende echtgenoot

   Indien de inschrijving van een huwelijksakte of van een akte van registratie van een partnerschap op grond van art. 1:25 lid 1 B.W. wordt verzocht door een belanghebbende en betrekking heeft op een huwelijk of een geregistreerd partnerschap tussen personen van wie er een niet de Nederlandse nationaliteit bezit of rechtmatig in Nederland verblijft als bedoeld in artikel 8, onder b, d of e, van de Vreemdelingenwet 2000, dienen de echtgenoten of geregistreerde partners ten behoeve van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage een verklaring af te leggen inzake het verblijfsrecht van de echtgenoot of geregistreerde partner die niet de Nederlandse nationaliteit bezit alsmede inhoudende dat hun huwelijk of geregistreerd partnerschap niet is aangegaan met het oogmerk om verblijfsrecht in Nederland te verkrijgen (art. 1:25 lid 4 B.W.).

   De verklaring is niet vereist indien:

   a. sinds de voltrekking van het huwelijk of de registratie van het partnerschap ten minste tien jaren zijn verstreken, of

   b. het huwelijk of geregistreerd partnerschap inmiddels is geëindigd.

   Ambtshalve inschrijving geboorte-akte van geadopteerd kind

   In geval van adoptie gelast de rechtbank, die de adoptie uitspreekt, ambtshalve afzonderlijk de inschrijving van de in art. 1:25 lid 1 en lid 2 B.W. bedoelde akte van geboorte (art. 1:25 lid 5 B.W.).

   Besluit Burgerlijke Stand 1994

   De akte van inschrijving vermeldt de bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen gegevens (art. 1:25 lid 6 B.W.).

   Verbetering van kennelijke misslagen en spelfouten in hier ingeschreven buitenlandse akten

   Kennelijke misslagen of schrijf- of spelfouten, die de ambtenaar van de burgerlijke stand in de in te schrijven akte vaststelt op grond van een hier te lande in de registers van de burgerlijke stand opgenomen akte of op grond van een rechterlijke uitspraak, kunnen ambtshalve door hem worden verbeterd. De verbeteringen worden afzonderlijk in de akte vermeld (art. 1:25 lid 7 B.W.).

   Toezending ambtshalve ingeschreven akte aan betrokkenen

   Als een akte ambtshalve is ingeschreven, wordt een afschrift van de akte van inschrijving toegezonden aan de persoon of de personen op wie de akte betrekking heeft (art. 1:25 lid 8 B.W.).

   Doorvoeren verbetering in buitenland van kennelijke misslagen

   Indien na de inschrijving kennelijke misslagen in de buiten Nederland opgemaakte akte overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie zijn verbeterd, wordt de verbetering in de akte van inschrijving aangebracht doordat de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ‘s-Gravenhage, aan wie een afschrift van de beslissing tot verbetering en een afschrift van de verbeterde akte zijn overgelegd, een latere vermelding van de verbetering aan de akte van inschrijving toevoegt (art. 1:25a lid 1 B.W.).

   Kennelijke schrijf- en spelfouten, die in de buiten Nederland opgemaakte akte overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie zijn verbeterd, kunnen ambtshalve door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ‘s-Gravenhage aan de hand van een afschrift van de verbeterde akte worden verbeterd op de in het eerste lid aangegeven wijze (art. 1:25a lid 2 B.W.).

   Met de wetswijziging inzake het tegengaan van huwelijkse gevangenschap en enige andere wetten (Stb. 2023, 84) is in art. 1:25a lid 2 B.W. de tekst «ook zonder toestemming van de officier van justitie» vervallen. Zie voor uitleg bij deze wijzigingen ook de Memorie van Toelichting.

   Latere vermeldingen na inschrijving buitenlandse akte

   Aan de akte van inschrijving van art. 1:25 B.W. worden de latere vermeldingen toegevoegd die op grond van dit boek aan een in Nederland opgemaakte akte van geboorte, huwelijksakte of akte van overlijden moeten worden toegevoegd (art. 1:25b B.W.).

   Vaststelling gegevens door de rechtbank bij ontbreken buitenlandse geboorte-akte

   Indien ten aanzien van een buiten Nederland geboren persoon geen akte van geboorte overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie is opgemaakt of kan worden overgelegd, kan krachtens art. 1:25c lid 1 B.W. op verzoek van het openbaar ministerie, van een belanghebbende of van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ‘s-Gravenhage de rechtbank Den Haag de voor het opmaken van een geboorteakte noodzakelijke gegevens vaststellen, indien:

   a. die persoon Nederlander is of te eniger tijd Nederlander dan wel Nederlands onderdaan niet-Nederlander is geweest;

   b. die persoon rechtmatig verblijft op grond van artikel 8, onder c en d, van de Vreemdelingenwet 2000;

   c. op grond van dit boek een latere vermelding aan de akte van geboorte moet worden toegevoegd.

   De rechtbank houdt rekening met alle bewijzen en aanwijzingen omtrent de omstandigheden waaronder, en het tijdstip waarop de geboorte moet hebben plaatsgehad. De geslachtsnaam, de voornamen, alsmede de plaats en de dag van de geboorte van de vader en van de moeder worden vastgesteld, voor zover daarvoor aanwijzingen zijn verkregen (art. 1:25c lid 2 B.W.).

   In geval van adoptie geeft de rechtbank die de adoptie uitspreekt, ambtshalve afzonderlijk de in het eerste lid bedoelde beschikking (art. 1:25c lid 3 B.W.).

   Wijziging van een door de rechtbank vastgestelde geboorte-akte

   De rechtbank Den Haag kan op verzoek van het openbaar ministerie, van een belanghebbende of van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ‘s-Gravenhage de krachtens art. 1:25c B.W. gegeven beschikking wijzigen op grond dat de vastgestelde gegevens onjuist of onvolledig zijn (art. 1:25d B.W.).

   Toezending beslissing rechtbank aan burgerlijke stand

   De griffier van het college waarvoor de zaak laatstelijk aanhangig was, zendt niet eerder dan drie maanden na de dag van de beschikking een afschrift daarvan, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ‘s-Gravenhage (art. 1:25f lid 1 B.W.).

   Deze ambtenaar maakt van de beschikking, bedoeld in art. 1:25c B.W. een akte van inschrijving op, die geldt als een akte van geboorte in de zin van art. 19 B.W.. Deze akte is in overeenstemming met de beschikking en vermeldt dit uitdrukkelijk (art. 1:25f lid 2 B.W.).

   Van de beschikking bedoeld in art. 1:25d B.W. wordt een latere vermelding toegevoegd aan de akte als bedoeld in het vorige lid (art. 1:25f lid 3 B.W.).

   Overeenkomstige toepassing art. 1:25 B.W. – art. 1:25b B.W.

   Op akten en uitspraken die buiten Nederland overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie zijn opgemaakt of gedaan en een overeenkomstige uitwerking hebben als de in artikel 25c van dit boek bedoelde beschikkingen, zijn de artikelen 1:25 B.W. tot en met art. 1:25b B.W. van overeenkomstige toepassing. De inschrijving als bedoeld in artikel 25 vindt niet plaats indien de Nederlandse openbare orde zich hiertegen verzet (art. 1:25g lid 1 B.W.).

   In geval van adoptie van een buiten Nederland geboren kind ten aanzien waarvan een akte of uitspraak als bedoeld in het vorige lid is opgemaakt of gedaan, geeft de rechtbank die de adoptie uitspreekt, ambtshalve afzonderlijk last tot inschrijving van die akte of uitspraak (art. 1:25g lid 2 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 18-02-2022; laatste bewerking 27-07-2023]

   De inschrijving van buitenlandse akten en de vervangende akte van geboorte (Afd. 10, Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!