LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Arbeidsovereenkomst (Titel 10, Boek 7 B.W.)De zeevarende in de visserij (Afd. 12A, Titel 10, Boek 7 B.W.)

De zeevarende in de visserij (Afd. 12A, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Inleiding zeevarende in de visserij

In Afd. 12A, Titel 10, Boek 7 B.W. is een aantal bepalingen specifiek gewijd aan de zeevarende in de visserij. De afdeling omvat 7 bepalingen (art. 7:739 B.W. tot en met art. 7:745 B.W.).

Deze afdeling is toegevoegd aan Titel 10 in verband met art. VIII van de Wet Implementatie Maritiem Arbeidsverdrag van 6 juli 2011 (naar aanleiding van de ratificatie van het Maritiem Arbeidsverdrag van 23 februari 2006). Inwerkingtreding 20 augustus 2013. Aan de regeling voor de arbeidsverhouding van zeevarenden is een groot aantal uitvoeringsregelingen en besluiten verbonden.

Definities

Art. 7:739 B.W. geeft allereerst een aantal definities:

zeevisserij: de bedrijfsmatige uitoefening van de zeevisserij buitengaats;

kustvisserij: de kustvisserij in de zin van art. 1, vierde lid, onder c, van de Visserijwet 1963;

arbeidsovereenkomst in de zeevisserij: de zee-arbeidsovereenkomst die in het kader van de zeevisserij wordt aangegaan;

garantieloon: het naar tijdruimte vastgestelde (minimum) loon dat door de werkgever verschuldigd is in plaats van het loon dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit een aandeel in de vangst (of de opbrengst daarvan), als het “vangstloon” lager uitkomt dan het eerstgenoemde loon.

Overeenkomstige toepassing en uitgesloten bepalingen; zeevisserij vs. kustvisserij

Op de arbeidsovereenkomst van de zeevarende in de zeevisserijzijn afd. 1 tot en met 9 en 11 en 12 van Titel 10 van toepassing, met uitzondering van een aantal in art. 7:240 B.W. genoemde bepalingen.

Op de arbeidsovereenkomst van de zeevarende in de kustvisserij zijn de afdelingen 1 tot en met 9 en 11 van deze titel van toepassing; oftewel is de zee-arbeidsovereenkomst (afd. 12, titel 10) niet van toepassing.

Dwingend recht

Van art. 7:741 B.W. kan niet worden afgeweken, en van art. 7:745 B.W. niet ten nadele van de zeevarende in de zeevisserij .

Zeevisserij: garantieloon bij vangstloon

De werkgever en de zeevarende in de zeevisserij, wiens loon bestaat uit een aandeel in de vangst of de opbrengst daarvan, komen een garantieloon overeen (art. 7:741 B.W.). zie de definitie hierboven.

De schriftelijke (art. 7:697 B.W.) arbeidsovereenkomst van de zeevarende in  de zeevisserij vermeldt in ieder geval ook het loon en de afspraken over het aandeel in de (opbrengst van de) vangst en het garantieloon (art. 7:742 B.W. jo. art. 7:699 aanhef en sub 6 B.W.).

Bijzondere bepalingen vangstloon zeevisserij

In art. 7:743 lid 1 B.W. is bepaald dat bij CAO kan worden afgeweken van de betaling van het loon binnen één maand. De zeevisser die via betaling aan een derde (zijn vrouw?) op grond van art. 7:707 B.W.een voorschot heeft ontvangen dat hoger is dan zijn aandeel heeft jegens de werkgever geen aanspraak meer op loon (lid 2). Dat lijkt nogal logisch, maar kennelijk was die bepaling voor zeevissers nodig.

De bepaling van art. 7:709 B.W., dat de zeevarende aanspraak heeft op betaling van overuren (tenzij nodig in geval van dringende noodzaak), geldt niet voor de zeevisser die deelt in de vangst (art. 7:744 B.W.).

In art. 7:745 B.W. worden een aantal daar genoemde bepalingen voor de zee-arbeidsovereenkomst specifiek uitgewerkt voor de zeevisser die recht heeft op vangstloon.

Auteur & Last edit

[MdV, 25-11-2018]

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.