LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Verzekering (Titel 17, Boek 7 B.W.)

Verzekering (Titel 17, Boek 7 B.W.)

Inleiding verzekering

De verzekeringsovereenkomst is geregeld in titel 17 boek 7 BW. De titel kent drie afdelingen. Het verzekeringsrecht was tot 1 januari 2006 opgenomen in het Wetboek van Koophandel (WvK).

In Afd. 1 zijn de algemene bepalingen inzake de verzekeringsovereenkomst opgenomen.  Zoals de definitie van de verzekeringsovereenkomst (art. 7:925 B.W.).

En het belangrijke basis beginsel van de informatieplicht of mededelingsplicht van de (aspirant) verzekerde, om de verzekeraar zoveel mogelijk alle relevante informatie te geven die van belang is om een inschatting te kunnen maken van de omvang van het risico.

Art. 7:929 B.W. tot en met art. 7:930 B.W. verbinden aan het niet (volledig) informeren van de verzekeraar de consequentie dat de verzekeraar de overeenkomst kan opzeggen en de verzekerde geen aanspraak kan maken op een uitkering (of in sommige gevallen, een lagere uitkering). Onder het oude recht gold o.g.v. art. 251 WvK (oud) dat de verzekeraar de overeenkomst kon vernietigen, als deze bij juiste informatie niet zou zijn aangegaan.

Zie voor meer informatie de onderstaande link naar de pagina over de afdeling algemene bepalingen.

Ook is een algemeen uitgangspunt: “je kunt een brandend huis niet verzekeren”. Verzekering ziet op het afdekken van een onzeker, nog niet vaststaande schade in de toekomst, die kan ontstaan door een gebeurtenis in de toekomst.

Schadeverzekering

De schadeverzekering is een verschijningsvorm van de verzekeringsovereenkomst, waarbij de verzekerde zich verzekert tegen materiële schade aan zaken of immateriële schade zoals het verlies van inkomsten. Het indemniteitsbeginsel ligt aan deze verzekeringsvorm ten grondslag: de schade-uitkering zal altijd gebaseerd zijn op de verzekerde waarde en de uitkering zal niet hoger zijn dan het verlies. Vandaar dat bij schade aan of teniet gaan van een auto bvb. de dagwaarde wordt uitgekeerd en bij een huis de herbouwwaarde.

Sommenverzekering

De schadeverzekering is een specifieke vorm van de verzekeringsovereenkomst, waarbij een vast bedrag wordt uitgekeerd wanneer de schade zich voordoet. Bvb. een overlijdensrisico verzekering.

Auteur & Last edit

[MdV, 31-12-2017; laatste bewerking 5-07-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.