LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen (Titel 3, Boek 2 B.W.)

Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (Titel 3, Boek 2 B.W.)

Inleiding coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

In Titel 3 van Boek 2 B.W. worden de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij geregeld. Titel 3 van Boek 2 omvat 3 Afdelingen. Met de invoering van de WTBR per 1 juli 2021 zijn de artikelen 2:57 en 2:57a B.W. komen te vervallen. Deze bevatten een regeling voor de Raad van Commissarissen bij de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij (art. 2:571 B.W. betrof de benoeming van commissarissen). Daarvoor is de algemene regeling inzake de RvC bij verenigingen in de plaats gekomen.

Coöperatie

De coöperatie is een bijzondere vereniging, die anders dan de gewone vereniging een commercieel doel heeft: het dienen van de bedrijfsvoering van de leden. Coöperaties komen veel voor in de agrarische sector, zoals de melkcoöperatie en de aardappelverwerkende coöperatie.

Onderlinge waarborgmaatschappij

Een onderlinge waarborgmaatschappij is een bij notariële akte als onderlinge waarborgmaatschappij opgerichte vereniging. Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen met haar leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten, een en ander in het verzekeringsbedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent.

Dwingend recht

Boek 2 B.W. vormt blijkens art. 2:25 B.W. dwingend recht.

Raad van Commissarissen bij de grote coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij (Afd. 2, Titel 3, Boek 2 B.W.)

In Titel 3 van Boek 2 B.W., Afd. 2 wordt een regeling gegeven voor de RvC bij de grote de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Deze bevat 11 artikelen (art. 2:63a B.W. tot en met art. 2:63k B.W.). Met de invoering van de WTBR is daaraan art. 2:63k B.W. toegevoegd.

Bestuur met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders

In afwijking van artikel 63f lid 1 kan toepassing worden gegeven aan artikel 44a. In dat geval is het bepaalde ten aanzien van de raad van commissarissen onderscheidenlijk de commissarissen in artikel 63f leden 2 tot en met 11 en artikelen 63g tot met 63i van overeenkomstige toepassing op de niet uitvoerende bestuurders (art. 2:63k lid 1 B.W.).

Indien toepassing is gegeven aan artikel 44a, vereisen de besluiten in de zin van artikel 63j lid 1 de goedkeuring van de meerderheid van de niet uitvoerende bestuurders. Het ontbreken van de goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan (art. 2:63k lid 2 B.W.).

Van de toepassing van artikel 44a lid 2 zijn uitgesloten de besluiten van het bestuur in de zin van artikel 63j (art. 2:63k lid 3 B.W.).

Rechtspraak

Auteur & Last edit

[MdV, 5-07-2020; laatste bewerking 8-07-2021]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.