Pagina inhoud

  Executoriale verkoop van onroerende zaken (Afd. 2, Titel 3, Boek II Rv.)

  Inleiding executoriale verkoop onroerende zaak

  De wijze waarop de executoriale verkoop van onroerende zaken moet plaatsvinden is geregeld in Afd. 2, Titel 3, Boek II Rv.. Zie ook de pagina wijze van beslag leggen voor de voorafgaande stappen.

  De afdeling omvat 17 artikelen (art. 514 Rv. tot en met art. 529 Rv.). Art. 530 t/m 539j Rv. zijn in 1992 vervallen.

  Openbare veiling

  De executoriale verkoop van onroerende zaken vindt plaats door middel van een openbare veiling ten overstane van een door de executant te kiezen notaris (art. 514 lid 1 Rv.).

  De notaris stelt datum en tijdstip van de veiling vast met inachtneming van de termijn vermeld in art. 515 lid 1 Rv.. Dit binnen veertien dagen na zijn aanwijzing, of binnen veertien dagen na verstrijken van de termijn van eveneens veertien dagen na het verstrijken van de termijn voor het overnemen van de executie door de hypotheekhouder. 

  Deze acties worden echter pas getriggerd nadat de notaris (door de executerend deurwaarder) is aangewezen (art. 514 lid 2 Rv.). Daarbij stelt hij met een exploot de geëxecuteerde, de beperkt gerechtigden en degenen, die conform art. 551 Rv. tot de opbrengst gerechtigd (kunnen) zijn, in kennis van de datum, tijd en plaats van verkoop.

  De openbare executieveiling wordt geagendeerd op een termijn van tenminste 30 dagen (art. 516 lid 1 Rv.).  En moet worden gepubliceerd op tenminste twee openbare websites met vermelding dat het een executieverkoop betreft (lid 2).

  De notaris stelt ook de veilingvoorwaarden vast, en brengt die tenminste 30 dagen voor de verkoop ter kennis aan de betrokkenen (art. 517 lid 1 Rv.). Op verlangen van eenieder kan worden bepaald dat de verkoop vrij van lasten zal plaatshebben (lid 2).

  Geschillen over de veilingvoorwaarden worden in hoogste instantie beslecht door de Voorzieningenrechter (art. 518 Rv.).

  Openbaar

  De veiling vindt openbaar plaats. Eerst bij opbod en dan bij afmijning (art. 519 lid 1 Rv.). Dat kan ook uitsluitend – of tegelijk met de fysieke veiling – via een website (art. 519 lid 2 Rv.).

  Wanneer het meerdere objecten betreft, worden deze in beginsel afzonderlijk geveild. Alleen als objecten in meerdere arrondissementen gezamenlijk geëxploiteerd worden, kunnen deze samen geveild worden (art. 520 lid 1 Rv.).

  Heeft de executant voor de schuld, waarvoor hij beslag heeft gelegd, tevens hypotheek op andere onroerende zaken of op beperkte rechten daarop, dan mag hij de in beslag genomen zaken slechts verkopen in geval de aan hem verhypothekeerde goederen ontoereikend zijn (art. 521 Rv.).

  De notaris moet uiterlijk op de dag na verkoop aan de geëxecuteerde laten weten, dat de verkoop heeft plaatsgevonden (art. 523 Rv.). Ook de beperkt gerechtigden en schuldeisers bedoeld in art. 551 lid 2 en lid 3 Rv. moeten worden ingelicht.

  De koper moet aan de notaris betalen. Deze voldoet daaruit de executiekosten (art. 524 Rv.). Op basis van art. 551 lid 1 Rv. keert hij – als er geen sprake is van meerdere executanten – de netto-opbrengst uit aan de executant. Schiet er nog wat over dan is dat voor de geëxecuteerde (art. 551 lid 1 Rv.).

  Zie ook de pagina Verdeling executie-opbrengst onroerende zaak.

  Executiekosten bij tot bewoning bestemde onroerende zaak

  Krachtens art. 524a lid 1 Rv. worden bij executoriale verkoop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak aan de koper geen andere kosten of heffingen in rekening gebracht dan:

  a. de overdrachtsbelasting en de omzetbelasting;

  b. het honorarium van de notaris;

  c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; en

  d. de kosten van ontruiming.

  Uiteraard voor zover verschuldigd. Aan de koper wordt voorafgaand aan de veiling naar beste weten een indicatie gegeven van de maximale hoogte van de kosten en heffingen die aan hem in rekening worden gebracht (art. 524a lid 2 Rv.).

  Levering aan veilingkoper onroerende zaak na executie

  De levering van het geveilde object vindt plaats door inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in het Kadaster (art. 525 lid 1 Rv.).

  Degenen die zich zonder recht of titel in het verkochte onroerend goed bevinden kunnen op de voet van art. 525 lid 3 Rv. worden ontruimd.

  Niet-nakoming veilingkoper

  Wanneer de veilingkoper de koopovereenkomst niet nakomt (met name dus de koopsom niet betaalt), dan kan het object nog een keer op dezelfde wijze geveild worden (art. 527 Rv.).

  De 1e veilingkoper kan zijn verzuim nog tot aan de 2e veiling herstellen door de koopsom te voldoen, vermeerderd met de ontstane kosten (art. 528 Rv.).

  De veilingkoper is wanneer de hernieuwde verkoop plaatsvindt aansprakelijk voor het negatieve verschil in koopopbrengst. Brengt het onroerend goed in 2e instantie meer op, dan valt dit niet aan hem toe maar aan de crediteuren (art. 529 Rv.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 22-01-2018; laatste bewerking 6-07-2023]

  Executoriale verkoop van onroerende zaken (Afd. 2, Titel 3, Boek II Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Executoriale verkoop van onroerende zaken (Afd. 2, Titel 3, Boek II Rv.)

   Inleiding executoriale verkoop onroerende zaak

   De wijze waarop de executoriale verkoop van onroerende zaken moet plaatsvinden is geregeld in Afd. 2, Titel 3, Boek II Rv.. Zie ook de pagina wijze van beslag leggen voor de voorafgaande stappen.

   De afdeling omvat 17 artikelen (art. 514 Rv. tot en met art. 529 Rv.). Art. 530 t/m 539j Rv. zijn in 1992 vervallen.

   Openbare veiling

   De executoriale verkoop van onroerende zaken vindt plaats door middel van een openbare veiling ten overstane van een door de executant te kiezen notaris (art. 514 lid 1 Rv.).

   De notaris stelt datum en tijdstip van de veiling vast met inachtneming van de termijn vermeld in art. 515 lid 1 Rv.. Dit binnen veertien dagen na zijn aanwijzing, of binnen veertien dagen na verstrijken van de termijn van eveneens veertien dagen na het verstrijken van de termijn voor het overnemen van de executie door de hypotheekhouder. 

   Deze acties worden echter pas getriggerd nadat de notaris (door de executerend deurwaarder) is aangewezen (art. 514 lid 2 Rv.). Daarbij stelt hij met een exploot de geëxecuteerde, de beperkt gerechtigden en degenen, die conform art. 551 Rv. tot de opbrengst gerechtigd (kunnen) zijn, in kennis van de datum, tijd en plaats van verkoop.

   De openbare executieveiling wordt geagendeerd op een termijn van tenminste 30 dagen (art. 516 lid 1 Rv.).  En moet worden gepubliceerd op tenminste twee openbare websites met vermelding dat het een executieverkoop betreft (lid 2).

   De notaris stelt ook de veilingvoorwaarden vast, en brengt die tenminste 30 dagen voor de verkoop ter kennis aan de betrokkenen (art. 517 lid 1 Rv.). Op verlangen van eenieder kan worden bepaald dat de verkoop vrij van lasten zal plaatshebben (lid 2).

   Geschillen over de veilingvoorwaarden worden in hoogste instantie beslecht door de Voorzieningenrechter (art. 518 Rv.).

   Openbaar

   De veiling vindt openbaar plaats. Eerst bij opbod en dan bij afmijning (art. 519 lid 1 Rv.). Dat kan ook uitsluitend – of tegelijk met de fysieke veiling – via een website (art. 519 lid 2 Rv.).

   Wanneer het meerdere objecten betreft, worden deze in beginsel afzonderlijk geveild. Alleen als objecten in meerdere arrondissementen gezamenlijk geëxploiteerd worden, kunnen deze samen geveild worden (art. 520 lid 1 Rv.).

   Heeft de executant voor de schuld, waarvoor hij beslag heeft gelegd, tevens hypotheek op andere onroerende zaken of op beperkte rechten daarop, dan mag hij de in beslag genomen zaken slechts verkopen in geval de aan hem verhypothekeerde goederen ontoereikend zijn (art. 521 Rv.).

   De notaris moet uiterlijk op de dag na verkoop aan de geëxecuteerde laten weten, dat de verkoop heeft plaatsgevonden (art. 523 Rv.). Ook de beperkt gerechtigden en schuldeisers bedoeld in art. 551 lid 2 en lid 3 Rv. moeten worden ingelicht.

   De koper moet aan de notaris betalen. Deze voldoet daaruit de executiekosten (art. 524 Rv.). Op basis van art. 551 lid 1 Rv. keert hij – als er geen sprake is van meerdere executanten – de netto-opbrengst uit aan de executant. Schiet er nog wat over dan is dat voor de geëxecuteerde (art. 551 lid 1 Rv.).

   Zie ook de pagina Verdeling executie-opbrengst onroerende zaak.

   Executiekosten bij tot bewoning bestemde onroerende zaak

   Krachtens art. 524a lid 1 Rv. worden bij executoriale verkoop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak aan de koper geen andere kosten of heffingen in rekening gebracht dan:

   a. de overdrachtsbelasting en de omzetbelasting;

   b. het honorarium van de notaris;

   c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; en

   d. de kosten van ontruiming.

   Uiteraard voor zover verschuldigd. Aan de koper wordt voorafgaand aan de veiling naar beste weten een indicatie gegeven van de maximale hoogte van de kosten en heffingen die aan hem in rekening worden gebracht (art. 524a lid 2 Rv.).

   Levering aan veilingkoper onroerende zaak na executie

   De levering van het geveilde object vindt plaats door inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in het Kadaster (art. 525 lid 1 Rv.).

   Degenen die zich zonder recht of titel in het verkochte onroerend goed bevinden kunnen op de voet van art. 525 lid 3 Rv. worden ontruimd.

   Niet-nakoming veilingkoper

   Wanneer de veilingkoper de koopovereenkomst niet nakomt (met name dus de koopsom niet betaalt), dan kan het object nog een keer op dezelfde wijze geveild worden (art. 527 Rv.).

   De 1e veilingkoper kan zijn verzuim nog tot aan de 2e veiling herstellen door de koopsom te voldoen, vermeerderd met de ontstane kosten (art. 528 Rv.).

   De veilingkoper is wanneer de hernieuwde verkoop plaatsvindt aansprakelijk voor het negatieve verschil in koopopbrengst. Brengt het onroerend goed in 2e instantie meer op, dan valt dit niet aan hem toe maar aan de crediteuren (art. 529 Rv.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 22-01-2018; laatste bewerking 6-07-2023]

   Executoriale verkoop van onroerende zaken (Afd. 2, Titel 3, Boek II Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!