LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingWijze van procederen (Boek 1 Rv.)Herroeping (Titel 10, Boek 1 Rv.)Herroeping van beschikkingen (Afd. 2, Titel 10 Boek 1 Rv.)

Herroeping van beschikkingen (Afd. 2, Titel 10 Boek 1 Rv.)

Inleiding herroeping van beschikkingen

In Afd. 2, Titel 10, Boek 1 Rv. is de herroeping van beschikkingen geregeld. De beschikking kan op verzoek van de oorspronkelijke verzoeker of van een belanghebbende worden herroepen. 

NB de links naar de wettelijke bepalingen verwijzen naar de versie voor niet-digitaal procederen. Klik hier voor de versie digitaal procederen.

Conform regels herroeping vonnissen en arresten

De gronden voor herroeping vermeld in art. 382 Rv. zijn van overeenkomstige toepassing. Zie ook de pagina Herroeping van vonnissen en arresten.

Het moet dus gaan om een beschikking, die berust op:

1. bedrog of

2. vervalste (bewijs)stukken;

3. achtergehouden cruciale (bewijs)stukken.

De beschikking moet net zoals bij vonnissen of arresten in kracht van gewijsde zijn gegaan. Ook art. 382 Rv. tot en met art. 384 Rv. en art. 386 Rv.  tot en met art. 389 Rv zijn van overeenkomstige toepassing bij beschikkingen.

Aard van de beschikking verzet zich tegen herroeping

De aard van een beschikking kan zich verzetten tegen een herroeping. Een voorbeeld hiervan is de alimentatiebeschikking. In de herroepingsprocedure bij het Gerechtshof Leeuwarden d.d. 25 juli 2007 heeft het Hof in r.o. 21 het volgende overwogen:

“Het vorenstaande, in onderling verband en samenhang beschouwd, brengt het hof tot het oordeel dat de door artikel 1:401 BW gegeven mogelijkheid om wijziging te verzoeken van een alimentatiebeschikking een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang biedt tot wijziging van deze beschikking, ook ingeval die beschikking tot stand is gekomen door bedrog in de procedure, het achterhouden van gegevens van beslissende aard en/of door valse stukken.”

Omdat de aard van de beschikking al met voldoende waarborgen omklede rechtsgang biedt, overweegt het Hof het volgende in r.o. 22:

“Gelet op het hiervoor overwogene is het hof van oordeel dat de aard van een alimentatiebeschikking zich verzet tegen een verzoek tot herroeping.”

Het Hof heeft de verzoeker dan ook niet-ontvankelijk verklaard.

Rechtspraak

Gerechtshof Leeuwarden d.d. 25 juli 2007 – voorbeeld van beschikking die zich niet voor herroeping leent (alimentatiebeschikking).

Auteur & Last edit

[TL, 22-10-2018]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.