LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Aanneming van werk (Titel 12, Boek 7 B.W.)Bijzondere bepalingen bouw woning consument (Afd. 2, Titel 12, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen bouw woning consument (Afd. 2, Titel 12, Boek 7 B.W.)

Inleiding bijzondere bepalingen voor de bouw van een woning in opdracht van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf 

De wet heeft een afdeling van de titel aanneming van werk in het bijzonder gewijd aan de bouw van woningen voor particulieren (Afd. 2, Titel 12, Boek 7 B.W.). deze afdeling kent 5 bepalingen (art. 7:765 B.W. tot en met art. 7:769 B.W.). De strekking van deze aanvullende regeling is – zoals ook elders in de wet beoogd wordt – de bescherming van de particulier, en dan met name als die een aannemer opdracht geeft voor de bouw van een woning.

Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op aanneming van werk die strekt tot de bouw van een woning bestaande uit een onroerende zaak of een bestanddeel hiervan. De opdrachtgever moet een natuurlijk persoon zijn die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, art. 7:765 B.W..

Uit de Kamerstukken II 1992/93, 23095, 3, p. 39 zijn woonketen, sta-woonwagens, toer- of trekwagens, caravans en woonschepen roerend en vallen zij daarom niet onder deze afdeling.

Schriftelijke overeenkomst; bedenktijd

De overeenkomst die bedoeld is in art. 7:765 B.W. dient schriftelijk te zijn aangegaan. Er moet een schriftelijke akte zijn opgemaakt tussen partijen. Vereist is ook dat de partijen de akte hebben ondertekend. De opdrachtgever heeft na terhandstelling van de akte (of een afschrift hiervan) drie dagen bedenktijd om de overeenkomst te ontbinden. Deze bedenktijd is ingesteld ter voorkoming van overhaaste beslissingen. Tevens biedt het de mogelijkheid om advies van een deskundige te krijgen.

Als opdrachtgever en aannemer na ontbinding een nieuwe overeenkomst aangaan die betrekking heeft tot dezelfde te bouwen woning en heeft de opdrachtgever al van dit recht gebruikgemaakt, dan ontstaat dit recht niet opnieuw, art. 7:766 B.W.. Deze zinsnede probeert misbruik aan de kant van de opdrachtgever te voorkomen.

Art. 7:766 lid 2 en 3 B.W.. gelden alleen voor zogeheten koop-/aannemingsovereenkomsten.

Aanneemsom

De betalingen waartoe de opdrachtgever wordt verplicht moeten overeenstemmen met de waarde van de aan de opdrachtgever overgedragen goederen of gelijke tred houden met de voortgang van de bouw, art 7:767 B.W.. Het voorschot voorafgaand aan de start van de werkzaamheden mag in ieder geval niet hoger zijn dan 10% van de totale aanneemsom.

Borg 5% in depot houden

Artikel 7:768 B.W. geeft de opdrachtgever een bijzonder opschortingsrecht. De opdrachtgever heeft het recht ten hoogste 5% van de aanneemsom in te houden op de laatste termijn(en) en dit bedrag in depot te storten bij een notaris in plaats van het aan de aannemer te betalen.

Bouwdepot

Het depot eindigt door verloop van 3 maanden tenzij de opdrachtgever zich op het algemene opschortingsrecht van art. 6:262 beroept. Als de tenzij-clausule opgaat, dient de opdrachtgever aan de notaris mede te delen tot welk bedrag het depot moet worden gehandhaafd. Het depot eindigt ook als de opdrachtgever daarin toestemt, er vervangende zekerheidstelling door de aannemer plaatsvindt of een partijen bindende uitspraak wordt gedaan die inhoudt dat het depot niet meer gerechtvaardigd is.

Schadevergoeding

De opdrachtgever is geen schadevergoeding aan de aannemer verschuldigd gedurende deze drie maanden. Na deze drie maanden is de opdrachtgever wel schadevergoeding verschuldigd. Deze wordt gesteld op de wettelijke rente zoals bedoeld in art: 6:119 B.W.

Dwingend recht

Tot slot wordt in art. 7:769 B.W. bepaald dat deze afdeling van dwingend recht is. Er kan niet ten nadele van de opdrachtgever kan worden afgeweken.

Auteur & Last edit

[SK, 9-12-2018]

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.