LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Opdracht (Titel 7, Boek 7 B.W.)Agentuurovereenkomst (Afd. 4, Titel 7, Boek 7 B.W.)

Definitie agentuurovereenkomst

In art. 7:428 B.W. is de definitie opgenomen van de agentuurovereenkomst:

“De overeenkomst waarbij de principaal aan de handelsagent opdraagt – en deze zich verbindt – voor een bepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten zonderaan deze ondergeschikt te zijn.”

De agentuurovereenkomst verschilt daardoor van de arbeidsovereenkomst doordat de handelsagent niet ondergeschikt is aan opdrachtgever (de principaal). Hij handelt zelfstandig. De agentuur vertoont gelijkenis met de bemiddelingsovereenkomst, met dat verschil dat de agentuur voor een langere tijd (bepaald of onbepaald) is en niet slechts ziet op het tot stand brengen van een enkele overeenkomst.

Bemiddelingsverhoudingen waarop de Wet Financieel Toezicht van toepassing is vallen niet onder deze regeling (lid 2).

Aansprakelijkheid agent jegens derden

In art. 7:429 B.W. is de aansprakelijkheid van de agent jegens derden geregeld. Hij kan zich alleen schriftelijk jegens derden aansprakelijk stellen (lid 1).

Verplichtingen van de principaal

De principaal moet alles doen wat nodig is om de handelsagent zijn werk te laten doen (art. 7:430 B.W.).

Recht op provisie

De handelsagent heeft recht op provisie over de met derden tot stand gebrachte overeenkomsten (art. 7:431 B.W.).

Heeft de handelsagent alleen orders geboekt, dan heeft hij recht op provisie als de order is aanvaard volgens de regels van art. 7:432 B.W..

De principaal moet aan de agent maandelijks een opgave verstrekken van de verdiende provisie art. 7:433 B.W.. Op dat moment wordt de provisie ook opeisbaar art. 7:434 B.W..

De handelsagent heeft onder omstandigheden ook recht op een (redelijke) beloning wanneer er enige tijd geen overeenkomsten tot stand gebracht worden art. 7:435 B.W.. Dit om zijn lopende inkomsten te dekken. Daarbij wordt ook gelet op wat eerder een normaal niveau is van provisie die is verdiend (lid 2). Een en ander tenzij het niet voor rekening van de principaal komt dat er een “stilzit” is.

Voortzetting agentuur voor bepaalde tijd

Wordt een agentuur die voor bepaalde tijd is aangegaan na het verstrijken van die termijn voortgezet, dan wordt die geacht voor onbepaalde tijd te zijn voortgezet (art. 7:436 B.W.).

Opzegging agentuur

Is overeengekomen dat de agentuur kan worden opgezegd, dan kan ieder van partijen opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzeggingstermijn. Is er geen opzegtermijn afgesproken, dan bedraagt de opzegtermijn vier maanden, vermeerderd met een maand na drie jaren looptijd van de overeenkomst en met twee maanden na zes jaren (art. 7:437 lid 1 B.W.).

Minimale opzegtermijn

De termijn van opzegging kan niet korter zijn dan:

– een maand in het eerste jaar van de overeenkomst

– twee maanden in het tweede jaar en

– drie maanden in de volgende jaren.

Indien partijen langere termijnen overeenkomen, mogen deze voor de principaal niet korter zijn dan voor de handelsagent.

Opzegging tegen eind van de maand

De agentuur moet steeds tegen het eind van de maand worden opgezegd (lid 3).

Overlijden agent of principaal

De agentuur eindigt bij overlijden van de handelsagent (art. 7:438 B.W.). Overlijdt de principaal, dan hebben de erfgenamen 9 maanden om de agentuur met een opzegtermijn van 4 maanden op te zeggen (lid 2).

Schadevergoeding bij opzegging

Wordt de agentuur onregelmatig (zonder instemming van de andere partij) opgezegd, dan is degeen die opzegt schadeplichtig (art. 7:439 B.W.). Dit tenzij de opzegging wordt gedaan wegens een dringende reden als bedoeld in lid 2. Deze moet ook aan de andere partij worden meegedeeld. Is de dringende reden te wijten aan de andere partij, dan is die schadeplichtig.

Een beding waarin wordt bepaald dat één van beide partijen kan bepalen of er sprake is van dringende reden, is nietig (immers ook weer een potestatieve voorwaarde).

Ontbindingsverzoek aan de Kantonrechter

Ieder van partijen kan ontbinding van de agentuurovereenkomst verzoeken aan de Kantonrechter op grond van de in art. 7:440 lid 1 B.W. genoemde redenen:

– dringende reden

– verandering van omstandigheden

Recht op klantenvergoeding

In art. 7:442 B.W. is het recht van de handelsagent op klantenvergoeding (goodwill) geregeld. Deze vergoeding is gebaseerd op de Europese Richtlijn (Richtlijn 86/653/EEG; art. 6, art. 17).

Zie voor de wijze waarop dit moet geschieden HR 2 november 2012 (T-Mobile Netherlands/Idcom c.s.), met inachtneming van de Richtlijn.

Concurrentiebeding

Art. 7:443 B.W. stelt tot slot nog voorwaarden aan een concurrentiebeding voor de handelsagent na einde van de agentuur. Het beding moet schriftelijk worden aangegaan, en mag niet langer duren dan twee jaar. De agent kan opheffing of aanpassing verzoeken aan de Kantonrechter.

Rechtspraak

HR 2 november 2012 (T-Mobile Netherlands/Idcom c.s.) – Richtlijn-conforme vaststelling van de vergoeding van art. 7:442 B.W.

Auteur & Last edit

[MdV, 20-10-2018]

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.