LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Pacht (Titel 5, Boek 7 B.W.)Pachtprijs (Afd. 5, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Pachtprijs (Afd. 5, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding pachtprijs

In Afd. 5, Titel 5, Boek 7 B.W. vinden we een 9-tal  bepalingen over de vaststelling van de pachtprijs (art. 7:327 B.W. tot en met art. 7:335 B.W.). Doordat pachtovereenkomsten goedkeuring van de Grondkamer behoeven, wordt ook op de prijsafspraken steeds toezicht gehouden.

Regulering pachtprijs

De pachtprijs wordt van overheidswege gereguleerd. De bedoeling daarvan is te bevorderen dat de pachtprijzen in een redelijke verhouding staan tot de bedrijfsuitkomsten bij een behoorlijke bedrijfsvoering. Waarbij anderzijds ook de redelijke belangen van de verpachter in acht worden genomen.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur (AmvB) worden regelen vastgesteld ten aanzien van de hoogst toelaatbare pachtprijs (art. 7:327 lid 1 B.W.). Ook kunnen de Grondkamers voor hun regio besluiten uitvaardigen ter reguleringen de pachtprijs. De regels voor de berekening van de maximale pachtprijs staan in het Pachtprijzenbesluit 2007. In de Uitvoeringsregeling pacht staan het veranderpercentage en de regionorm.

Zie ook de pagina Q & A over de pachtprijs van de Rijksoverheid.

Pachtprijs is tijdgelang

De pachtprijs mag niet afhankelijk gesteld worden van iets anders dan tijdsduur (art. 7:328 lid 2 B.W.). Als pachtprijs kan slechts worden bedongen een pachtprijs met of zonder bijkomstige verplichtingen (art. 7:328 lid 1 B.W.).

Vermindering pachtprijs

De pachter kan om bedrijfseconomische redenen vermindering van de pachtprijs verzoeken (art. 7:330 B.W.). Om twee redenen:

– wanneer in een pachtseizoen tengevolge van buitengewone omstandigheden de opbrengst van het bedrijf aanzienlijk minder is geweest dan bij het aangaan van de overeenkomst te verwachten was of

– de pachter tijdelijk het genot van het gepachte geheel of gedeeltelijk heeft moeten missen.

Verhoging van de pachtprijs

In art. 7:331 B.W. tot en met art. 7:333 B.W. worden enkele bepalingen gegeven over de mogelijkheden tot verhogen van de pachtprijs.

Geen wijziging van de pachtprijs op grond van Boek 6 B.W.

In art. 7:335 B.W. wordt de mogelijkheid van het aanpassen van de pachtprijs op grond van art. 6:258 B.W. (wijziging van omstandigheden) uitgesloten.

Auteur & Last edit

[MdV, 1-10-2018; laatste bewerking 8-04-2021]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.