Schuldeisersverzuim (Afd. 8, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Inleiding schuldeisersverzuim

Niet alleen de schuldenaar kan in verzuim zijn (zie voor het begrip verzuim de pagina Verzuim van de schuldenaar), ook de schuldeiser kan in verzuim zijn. Welke gevolgen dit heeft is geregeld in Afd. 8, Titel 1, Boek 6 B.W.. Deze afdeling omvat 16 bepalingen, art. 6:58 B.W. tot en met art. 6:73 B.W..

Wanneer is er sprake van schuldeisersverzuim?

Art. 6:58 B.W. definieert schuldeisersverzuim aldus: wanneer nakoming van de verbintenis verhinderd wordt doordat de schuldeiser de voor nakoming noodzakelijke medewerking niet verleent.

Of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt.

Toerekening

Net als bij verzuim van de schuldenaar is toerekenbaarheid van het verzuim vereist. Art. 6:58 B.W. besluit namelijk met: “tenzij de oorzaak van verhindering hem niet kan worden toegerekend”.

Wanneer de schuldeiser niet voldoet aan een verplichting jegens de schuldenaar, op grond waarvan die zijn verplichting tot nakoming kan opschorten, dan treedt eveneens schuldeisersverzuim op. Ook hier geldt weer, dat dit te wijten moet zijn aan “hem toe te rekenen omstandigheden” (art. 6:59 B.W.).

Gevolgen van schuldeisersverzuim

Gedurende het verzuim van de schuldeiser mag deze geen executiemaatregelen nemen tegen de schuldenaar (art. 6:62 B.W.). Het schuldeisersverzuim schort het verzuim van de schuldenaar op (art. 6:61 B.W.), en de schuldenaar kan vorderen, dat hij wordt ontslagen van zijn verplichting tot nakoming. De rechter kan hierbij voorwaarden stellen.

Bewaring

De wet geeft verder in het geval van schuldeisersverzuim een aantal regels voor bewaring, zowel voor zaken als voor geld (art. 6:63 B.W.tot en met art. 6:71 B.W.).

Gevolgen bij hoofdelijkheid

De gevolgen van het schuldeisersverzuim gelden jegens ieder van de hoofdelijk schuldenaren (art. 6:72 B.W.).

Aanbod van een derde

Wanneer de schuldeiser een aanbod van een derde weigert, dan kan dit eveneens tot schuldeisersverzuim jegens de derde leiden (art. 6:73 B.W.). Voorwaarde is, dat het aanbod aan de verbintenis beantwoordt en de derde bij de voldoening een gerechtvaardigd belang heeft.

Rechtspraak

HR 30 september 2016 – tijdens het schuldeisersverzuim is de schuldenaar geen rente over de door hem verschuldigde geldsom verschuldigd. De mogelijkheid om dit te vermijden door het bedrag in gerechtelijke bewaring te geven acht de Hoge Raad nodeloos complicerend.

Auteur & Last edit

[MdV, 13-07-2018; laatste bewerking 7-04-2020]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.