Zaakwaarneming (Afd. 1, Titel 4, Boek 6 B.W.)

Inleiding zaakwaarneming

Zaakwaarneming kan grondslag zijn voor het ontstaan van een verbintenis tussen twee (of meer) partijen, zonder dat er hetzij een overeenkomst is gesloten of er sprake is van onrechtmatig handelen, dat tot een verplichting tot schadevergoeding leidt.

Zaakwaarneming is geregeld in Afd. 1, Titel 4, Boek 6 B.W.. De regeling omvat 5 bepalingen (art. 6:198 B.W. tot en met art. 6:202 B.W.).

Definitie zaakwaarneming

Zaakwaarneming wordt door de wet aldus gedefinieerd (art. 6:198 B.W.):

“Het zich willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van eens anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshandeling of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen.”

Als voorbeeld: een paard is ontsnapt uit de wei en iemand vangt het en zet het op stal en belt de eigenaar.

Zorgplicht en verantwoording

Wanneer iemand de zaakwaarneming op zich heeft genomen moet hij die ook afronden. En hij moet zich verantwoorden voor zijn handelen (art. 6:199 B.W.).

Vergoeding schade en kosten

Degeen wiens zaak is waargenomen, moet de zaakwaarnemer diens “schade” vergoeden. Trad de zaakwaarnemer in beroep of bedrijf op, dan heeft hij aanspraak op een vergoeding voor zijn diensten tegen de geldende markttarieven (art. 6:200 B.W.).

Rechtshandelingen

De bevoegdheid van een zaakwaarnemer strekt zich – mits binnen de grenzen van redelijke belangenbehartiging – zelfs uit tot het verrichten van rechtshandelingen (art. 6:201 B.W.).

Overschrijding van bevoegdheid of onbehoorlijke taakvervulling

Wanneer iemand zich zonder redelijke noodzaak heeft opgeworpen tot zaakwaarnemer, of zijn taak niet goed vervuld heeft, dan kan de belanghebbende die tekortkomingen alsnog vergoelijken (art. 6:202 B.W.). De zaakwaarnemer kan hem daartoe ook een redelijke termijn stellen.

Auteur & Last edit

[MdV, 10-09-2018]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.