Pagina inhoud

  Alimentatieverordening

  De Europese wetgever heeft op 18 december 2008 Verordening (EG) 4/2009 – oftewel de Alimentatieverordening – uitgevaardigd, betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen. De Verordening omvat 75 bepalingen.

  De Alimentatieverordening is met ingang van 18 juni 2011 van toepassing geworden (art. 76).

  Zoals de uitgebreide naam al aangeeft regelt deze verordening het hele scala van IPR-aspecten dat bij grensoverschrijdende alimentatiezaken aan de orde kan komen:

  – welke rechter is in internationaal verband bevoegd (rechtsmacht);

  – welk recht moet worden toegepast bij de beoordeling van de aanspraak op levensonderhoud;

  – de erkenning van beslissingen inzake levensonderhoud in andere Lidstaten;

  – samenwerking op het gebied van (de inning van) onderhoudsverplichtingen.

  Zie ook de website van het IJI over de Alimentatieverordening.

  Inhoud van de Alimentatieverordening

  Hoofdstuk I Toepassingsgebied en definities

  Art. 1 Toepassingsgebied

  Art. 2 Definities

  Hoofdstuk II Bevoegdheid

  Art. 3 Algemene bepalingen inzake de bevoegdheid in alimentatiezaken

  In de lidstaten zijn op het gebied van onderhoudsverplichtingen bevoegd:

  a. het gerecht van de plaats waar de verweerder zijn gewone verblijfplaats heeft, of

  b. het gerecht van de plaats waar de onderhoudsgerechtigde zijn gewone verblijfplaats heeft, of

  c. het gerecht dat volgens het recht van het forum bevoegd is om kennis te nemen van een verzoek betreffende de staat van personen, indien het verzoek inzake een onderhoudsverplichting een met deze verordening verbonden nevenverzoek is, tenzij deze bevoegdheid uitsluitend op de nationaliteit van een der partijen berust, of

  d. het gerecht dat volgens het recht van het forum bevoegd is om kennis te nemen van een verzoek betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid, indien het verzoek inzake een onderhoudsverplichting een nevenverzoek is dat verbonden is met dit verzoek, tenzij deze bevoegdheid uitsluitend op de nationaliteit van een der partijen berust.

  In het arrest HR 2 mei 2014 (verzoek wijziging alimentatie onderhoudsgerechtigde in Caribisch gebied) stelt de Hoge Raad vast, dat de formele reikwijdte van Hoofdstuk II Alimentatieverordening aldus is afgebakend dat de in dit hoofdstuk opgenomen bevoegdheidsbepalingen (art. 3-14) van toepassing zijn ongeacht of de verweerder zijn woonplaats heeft in een lidstaat dan wel in een derde staat. De Hoge Raad overwoog verder:

  “Blijkens punt 15 van de considerans van de Alimentatieverordening is het feit dat de verweerder zijn gewone verblijfplaats in een derde staat heeft, geen reden om de toepassing van de in de Alimentatieverordening neergelegde Unierechtelijke bevoegdheidsbepalingen uit te sluiten, en is in de Alimentatieverordening geen enkele verwijzing naar de bevoegdheidsregels van het nationale recht opgenomen. Een en ander betekent dat de bevoegdheidsbepalingen van de Alimentatieverordening geheel in de plaats zijn getreden van de art. 3 en 4 Rv, voor zover laatstgenoemde bepalingen zien op de internationale rechtsmacht van de Nederlandse rechter in zaken betreffende levensonderhoud, en dat aan de art. 3 en 4 Rv in zoverre geen toepassing meer kan worden gegeven.

  Deze verhouding tussen de bevoegdheidsbepalingen van de Alimentatieverordening enerzijds en de art. 3 en 4 Rv anderzijds brengt mee dat in een geval van interregionale aard als het onderhavige eerst moet worden onderzocht of de bevoegdheidsbepalingen van de Alimentatieverordening zich voor overeenkomstige toepassing lenen.”

  De Hoge Raad komt dan op grond van art. 8 Alimentatieverordening, dat het verzoek tot nihilstelling van de alimentatie door dezelfde rechter beoordeeld moet worden als welke de alimentatieverplichting eerder had vastgesteld. De Hoge Raad wijst daarbij ook op punt 17 van de considerans van de Alimentatieverordening.

  Voor de interregionale situatie (binnen het Rijk) stelt de Hoge Raad dan vast:

  “Het bepaalde in art. 8 Alimentatieverordening leent zich voor overeenkomstige toepassing in een geval van interregionale aard als het onderhavige. Er is immers – bij gebreke van een andersluidende interregionale koninkrijksregeling – geen grond om in interregionale gevallen de belangen van de onderhoudsgerechtigde op het vlak van de rechterlijke bevoegdheid minder vergaand te beschermen dan in internationale gevallen, waarop art. 8 Alimentatieverordening rechtstreeks van toepassing is.”

  Slotsom in deze zaak was dan ook dat de rechter in Nederland niet bevoegd was de door de rechter op Curaçao vastgestelde alimentatie te wijzigen. De man diende zich derhalve te wenden tot de rechter op Curaçao.

  Art. 4 Forumkeuze

  Art. 5 Bevoegdheid gebaseerd op de verschijning van de verweerder

  Art. 6 Subsidiaire bevoegdheid

  Art. 7 Forum necessitatis

  Art. 8 Beperking ten aanzien van procedures

  Art. 9 Aanhangigmaking van een zaak bij een gerecht

  Art. 10 Toetsing van de bevoegdheid

  Art. 11 Toetsing van de ontvankelijkheid

  Art. 12 Aanhangigheid

  Art. 13 Samenhang

  Art. 14 Voorlopige maatregelen en maatregelen tot bewaring van recht

  Hoofdstuk III Toepasselijk recht

  Art. 15 Bepaling van het toepasselijke recht

  Hoofdstuk IV Erkenning, uitvoerbaarheid en tenuitvoerlegging van beslissingen

  Art. 16 Toepassingsgebied van Hoofdstuk IV

  Afdeling 1 Hoofdstuk IV Beslissingen gegeven in lidstaten die door het Haagse Protocol van 2007 gebonden zijn

  Art. 17 Afschaffing van het exequatur

  Art. 18 Bewarende maatregelen

  Art. 19 Recht om heroverweging te vragen

  Art. 20 Stukken voor de tenuitvoerlegging

  Art. 21 Weigering of schorsing van de tenuitvoerlegging

  Art. 22 Geen gevolgen voor het bestaan van familiebetrekkingen

  Afdeling 2 Hoofdstuk IV Beslissingen gegeven in een niet door het Haagse Protocol van 2007 gebonden lidstaat

  Art. 23 Erkenning

  Art. 24 Gronden voor weigering van de erkenning

  Art. 25 Aanhouden van de erkenningsprocedure

  Art. 26 Uitvoerbaarheid

  Art. 27 Relatief bevoegd gerecht

  Art. 28 Procedure

  Art. 29 Niet overleggen van een uittreksel

  Art. 30 Uitvoerbaarverklaring

  Art. 31 Kennisgeving van de beslissing over het verzoek om uitvoerbaarverklaring

  Art. 32 Rechtsmiddelen tegen de beslissing over het verzoek om uitvoerbaarverklaring

  Art. 33 Rechtsmiddel tegen de op het rechtsmiddel gegeven beslissing over het verzoek om uitvoerbaarverklaring

  Art. 34 Weigering of intrekking van een uitvoerbaarverklaring

  Art. 35 Aanhouding van de uitspraak

  Art. 36 Voorlopige maatregelen en maatregelen tot bewaring van recht

  Art. 37 Gedeeltelijke uitvoerbaarheid

  Art. 38 Geen belasting, recht of heffing

  Afd. 3 Hoofdstuk IV Gemeenschappelijke bepalingen

  Art. 39 Uitvoerbaarheid bij voorraad

  Art. 40 Inroepen van een erkende beslissing

  Art. 41 Procedure van en voorwaarden voor tenuitvoerlegging

  Art. 42 Ontbreken van inhoudelijke toetsing van de beslissing

  Art. 43 Niet-prioritair verhalen van kosten

  Hoofdstuk V Toegang tot de rechter

  Art. 44 Recht op rechtsbijstand

  Art. 45 Inhoud van de rechtsbijstand

  Art. 46 Kosteloze rechtsbijstand voor het via de centrale autoriteiten ingediende verzoek betreffende onderhoudsverplichtingen jegens kinderen

  Art. 47 Niet in artikel C bedoelde gevallen

  Hoofdstuk VI Gerechtelijke schikkingen en authentieke akten

  Art. 48 Toepassing van de verordening op gerechtelijke schikkingen en authentieke akten

  Hoofdstuk VII Samenwerking tussen centrale autoriteiten

  Art. 49 Aanwijzing van centrale autoriteiten

  Art. 50 Algemene taken van centrale autoriteiten

  Art. 51 Specifieke taken van centrale autoriteiten

  Art. 52 Volmacht

  Art. 53 Verzoek om specifieke maatregelen

  Art. 54 Kosten van de centrale autoriteit

  Art. 55 Verzoek via de centrale autoriteiten

  Art. 56 Toegestane verzoeken

  Art. 57 Inhoud van het verzoek

  Art. 58 Verzending, ontvangst en behandeling van verzoeken en zaken door tussenkomst van de centrale autoriteiten

  Art. 59 Talen

  Art. 60 Vergaderingen

  Art. 61 Toegang van de centrale autoriteiten tot informatie

  Art. 62 Verstrekking en gebruik van informatie

  Art. 63 Kennisgeving aan de persoon over wie informatie is verzameld

  Auteur & Last edit

  [MdV, 6-09-2023]

  Pagina inhoud

   Alimentatieverordening

   De Europese wetgever heeft op 18 december 2008 Verordening (EG) 4/2009 – oftewel de Alimentatieverordening – uitgevaardigd, betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen. De Verordening omvat 75 bepalingen.

   De Alimentatieverordening is met ingang van 18 juni 2011 van toepassing geworden (art. 76).

   Zoals de uitgebreide naam al aangeeft regelt deze verordening het hele scala van IPR-aspecten dat bij grensoverschrijdende alimentatiezaken aan de orde kan komen:

   – welke rechter is in internationaal verband bevoegd (rechtsmacht);

   – welk recht moet worden toegepast bij de beoordeling van de aanspraak op levensonderhoud;

   – de erkenning van beslissingen inzake levensonderhoud in andere Lidstaten;

   – samenwerking op het gebied van (de inning van) onderhoudsverplichtingen.

   Zie ook de website van het IJI over de Alimentatieverordening.

   Inhoud van de Alimentatieverordening

   Hoofdstuk I Toepassingsgebied en definities

   Art. 1 Toepassingsgebied

   Art. 2 Definities

   Hoofdstuk II Bevoegdheid

   Art. 3 Algemene bepalingen inzake de bevoegdheid in alimentatiezaken

   In de lidstaten zijn op het gebied van onderhoudsverplichtingen bevoegd:

   a. het gerecht van de plaats waar de verweerder zijn gewone verblijfplaats heeft, of

   b. het gerecht van de plaats waar de onderhoudsgerechtigde zijn gewone verblijfplaats heeft, of

   c. het gerecht dat volgens het recht van het forum bevoegd is om kennis te nemen van een verzoek betreffende de staat van personen, indien het verzoek inzake een onderhoudsverplichting een met deze verordening verbonden nevenverzoek is, tenzij deze bevoegdheid uitsluitend op de nationaliteit van een der partijen berust, of

   d. het gerecht dat volgens het recht van het forum bevoegd is om kennis te nemen van een verzoek betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid, indien het verzoek inzake een onderhoudsverplichting een nevenverzoek is dat verbonden is met dit verzoek, tenzij deze bevoegdheid uitsluitend op de nationaliteit van een der partijen berust.

   In het arrest HR 2 mei 2014 (verzoek wijziging alimentatie onderhoudsgerechtigde in Caribisch gebied) stelt de Hoge Raad vast, dat de formele reikwijdte van Hoofdstuk II Alimentatieverordening aldus is afgebakend dat de in dit hoofdstuk opgenomen bevoegdheidsbepalingen (art. 3-14) van toepassing zijn ongeacht of de verweerder zijn woonplaats heeft in een lidstaat dan wel in een derde staat. De Hoge Raad overwoog verder:

   “Blijkens punt 15 van de considerans van de Alimentatieverordening is het feit dat de verweerder zijn gewone verblijfplaats in een derde staat heeft, geen reden om de toepassing van de in de Alimentatieverordening neergelegde Unierechtelijke bevoegdheidsbepalingen uit te sluiten, en is in de Alimentatieverordening geen enkele verwijzing naar de bevoegdheidsregels van het nationale recht opgenomen. Een en ander betekent dat de bevoegdheidsbepalingen van de Alimentatieverordening geheel in de plaats zijn getreden van de art. 3 en 4 Rv, voor zover laatstgenoemde bepalingen zien op de internationale rechtsmacht van de Nederlandse rechter in zaken betreffende levensonderhoud, en dat aan de art. 3 en 4 Rv in zoverre geen toepassing meer kan worden gegeven.

   Deze verhouding tussen de bevoegdheidsbepalingen van de Alimentatieverordening enerzijds en de art. 3 en 4 Rv anderzijds brengt mee dat in een geval van interregionale aard als het onderhavige eerst moet worden onderzocht of de bevoegdheidsbepalingen van de Alimentatieverordening zich voor overeenkomstige toepassing lenen.”

   De Hoge Raad komt dan op grond van art. 8 Alimentatieverordening, dat het verzoek tot nihilstelling van de alimentatie door dezelfde rechter beoordeeld moet worden als welke de alimentatieverplichting eerder had vastgesteld. De Hoge Raad wijst daarbij ook op punt 17 van de considerans van de Alimentatieverordening.

   Voor de interregionale situatie (binnen het Rijk) stelt de Hoge Raad dan vast:

   “Het bepaalde in art. 8 Alimentatieverordening leent zich voor overeenkomstige toepassing in een geval van interregionale aard als het onderhavige. Er is immers – bij gebreke van een andersluidende interregionale koninkrijksregeling – geen grond om in interregionale gevallen de belangen van de onderhoudsgerechtigde op het vlak van de rechterlijke bevoegdheid minder vergaand te beschermen dan in internationale gevallen, waarop art. 8 Alimentatieverordening rechtstreeks van toepassing is.”

   Slotsom in deze zaak was dan ook dat de rechter in Nederland niet bevoegd was de door de rechter op Curaçao vastgestelde alimentatie te wijzigen. De man diende zich derhalve te wenden tot de rechter op Curaçao.

   Art. 4 Forumkeuze

   Art. 5 Bevoegdheid gebaseerd op de verschijning van de verweerder

   Art. 6 Subsidiaire bevoegdheid

   Art. 7 Forum necessitatis

   Art. 8 Beperking ten aanzien van procedures

   Art. 9 Aanhangigmaking van een zaak bij een gerecht

   Art. 10 Toetsing van de bevoegdheid

   Art. 11 Toetsing van de ontvankelijkheid

   Art. 12 Aanhangigheid

   Art. 13 Samenhang

   Art. 14 Voorlopige maatregelen en maatregelen tot bewaring van recht

   Hoofdstuk III Toepasselijk recht

   Art. 15 Bepaling van het toepasselijke recht

   Hoofdstuk IV Erkenning, uitvoerbaarheid en tenuitvoerlegging van beslissingen

   Art. 16 Toepassingsgebied van Hoofdstuk IV

   Afdeling 1 Hoofdstuk IV Beslissingen gegeven in lidstaten die door het Haagse Protocol van 2007 gebonden zijn

   Art. 17 Afschaffing van het exequatur

   Art. 18 Bewarende maatregelen

   Art. 19 Recht om heroverweging te vragen

   Art. 20 Stukken voor de tenuitvoerlegging

   Art. 21 Weigering of schorsing van de tenuitvoerlegging

   Art. 22 Geen gevolgen voor het bestaan van familiebetrekkingen

   Afdeling 2 Hoofdstuk IV Beslissingen gegeven in een niet door het Haagse Protocol van 2007 gebonden lidstaat

   Art. 23 Erkenning

   Art. 24 Gronden voor weigering van de erkenning

   Art. 25 Aanhouden van de erkenningsprocedure

   Art. 26 Uitvoerbaarheid

   Art. 27 Relatief bevoegd gerecht

   Art. 28 Procedure

   Art. 29 Niet overleggen van een uittreksel

   Art. 30 Uitvoerbaarverklaring

   Art. 31 Kennisgeving van de beslissing over het verzoek om uitvoerbaarverklaring

   Art. 32 Rechtsmiddelen tegen de beslissing over het verzoek om uitvoerbaarverklaring

   Art. 33 Rechtsmiddel tegen de op het rechtsmiddel gegeven beslissing over het verzoek om uitvoerbaarverklaring

   Art. 34 Weigering of intrekking van een uitvoerbaarverklaring

   Art. 35 Aanhouding van de uitspraak

   Art. 36 Voorlopige maatregelen en maatregelen tot bewaring van recht

   Art. 37 Gedeeltelijke uitvoerbaarheid

   Art. 38 Geen belasting, recht of heffing

   Afd. 3 Hoofdstuk IV Gemeenschappelijke bepalingen

   Art. 39 Uitvoerbaarheid bij voorraad

   Art. 40 Inroepen van een erkende beslissing

   Art. 41 Procedure van en voorwaarden voor tenuitvoerlegging

   Art. 42 Ontbreken van inhoudelijke toetsing van de beslissing

   Art. 43 Niet-prioritair verhalen van kosten

   Hoofdstuk V Toegang tot de rechter

   Art. 44 Recht op rechtsbijstand

   Art. 45 Inhoud van de rechtsbijstand

   Art. 46 Kosteloze rechtsbijstand voor het via de centrale autoriteiten ingediende verzoek betreffende onderhoudsverplichtingen jegens kinderen

   Art. 47 Niet in artikel C bedoelde gevallen

   Hoofdstuk VI Gerechtelijke schikkingen en authentieke akten

   Art. 48 Toepassing van de verordening op gerechtelijke schikkingen en authentieke akten

   Hoofdstuk VII Samenwerking tussen centrale autoriteiten

   Art. 49 Aanwijzing van centrale autoriteiten

   Art. 50 Algemene taken van centrale autoriteiten

   Art. 51 Specifieke taken van centrale autoriteiten

   Art. 52 Volmacht

   Art. 53 Verzoek om specifieke maatregelen

   Art. 54 Kosten van de centrale autoriteit

   Art. 55 Verzoek via de centrale autoriteiten

   Art. 56 Toegestane verzoeken

   Art. 57 Inhoud van het verzoek

   Art. 58 Verzending, ontvangst en behandeling van verzoeken en zaken door tussenkomst van de centrale autoriteiten

   Art. 59 Talen

   Art. 60 Vergaderingen

   Art. 61 Toegang van de centrale autoriteiten tot informatie

   Art. 62 Verstrekking en gebruik van informatie

   Art. 63 Kennisgeving aan de persoon over wie informatie is verzameld

   Auteur & Last edit

   [MdV, 6-09-2023]

   Alimentatieverordening

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!